Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba cukru a dalších cukrovarnických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup výroby cukru (blokové schéma) Ústní ověření
b Vysvětlit proces a popsat technologický postup výroby cukru na daném úseku (rafinérie, krystalovna) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování meziproduktu na úseku rafinerie-krystalizace při výrobě cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní fyzikální procesy při krystalizaci (na varostroji, odstředivce ad.) Ústní ověření
b Zkontrolovat průběh procesu rafinace a v případě signalizace poruchy zastavit vymezené činnosti Praktické předvedení
c Zpracovat meziprodukt a zadiny v rafinerii podle technologického schématu výroby a podle technologických požadavků na jakost a kvalitu Praktické předvedení
d Uvést rozmezí hodnot sacharizace jednotlivých sirobů, šťáv, cukrovin, klérů v provozu úseku rafinerie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení kvality suroviny pro výrobu cukru a smyslové posouzení jakosti polotovarů a hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit pomocí předloženého základního měření provozní laboratoře nebo smyslové kontroly kvalitu polotovaru/meziproduktu procházejícího rafinérií a uvést vliv zjištěných parametrů na proces a kvalitu výsledného produktu Praktické předvedení
b Uvést požadované parametry kvality meziproduktů v procesu rafinerie-krystalizace a při nevyhovující kvalitě uvést způsob nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést kvalitativní požadavky na cukr bílý podle Evropského hodnocení (Evropské body) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností v cukrovaru, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin, využívání systému a standardů kvality potravinářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hygienicko-sanitační činnosti prováděné v cukrovaru Ústní ověření
b Popsat předpisy bezpečného zacházení, technologické postupy a manipulaci s chemickými látkami na pracovišti Ústní ověření
c Dodržovat při práci BOZP, používat při práci OOPP (ochranné pomůcky) Praktické předvedení
d Vyjmenovat standardy kvality používané v cukrovaru a uvést jejich aplikaci (ISO, HACCP popř. další) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení zaměstnanců rafinerie cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a rozvrhnout pracovní činnosti zaměstnanců rafinérie-krystalizace v organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování BOZP a PO na pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení základní provozní evidence v rafinerii cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vedení veškeré evidence a zavést zadaná data do automatického systému řízení (ASŘ) používaného na úseku rafinérie Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob vyhodnocení parametrů v ASŘ Ústní ověření
c Na základě zadaných dat vypočítat kvocient čistoty sirobu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení a automatického systému řízení v rafinerii cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit funkci a předvést obsluhu strojního zařízení v rafinerii (varostroj, refrigerant, odstředivky, mísidla, rozpouštěcí pánev, čerpadlo cukroviny, vývěva, lapač cukerného prachu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit funkci a předvést obsluhu automatického systému řízení v rafinérii Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/e88cea5405#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů bezpečné práce v cukrovarech a dodržování technologického postupu. Při hodnocení se rovněž posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování principů bezpečnosti práce a principů HACCP při práci v rafinérii, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Při ověřování kompetence "Zpracování meziproduktu na úseku rafinerie-krystalizace při výrobě cukru" kritéria c) zadá zkoušející uchazeči zpracování meziproduktu z ohledem na konkrétní technologii v provozu, kde zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moravskoslezské cukrovary, a. s.

Tereos TTD, a. s.

Hanácká potravinářská společnost, s. r. o.

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská ul.