Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komplexní zpracování těžebních zbytků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a technologie zpracování těžebních zbytků Písemné a ústní ověření
b Popsat jednotlivé sortimenty lesní štěpky, jejich kvalitativní parametry, určit vzorek štěpky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat výrobní postupy při výrobě lesní štěpky Ústní ověření
d Popsat způsob vyvážení těžebních zbytků z lesního porostu na místo štěpkování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Materiálně technické zabezpečení provozu strojů využívaných při výrobě lesní štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejčastější poruchy štěpkovacích strojů při jejich provozu, vyjmenovat běžně používané náhradní díly a popsat způsoby jejich zajištění Ústní ověření
b Popsat způsob skladování spotřebního materiálu využívaného při provozu štěpkovacích strojů využívaných při procesu výroby lesní štěpky Ústní ověření
c Navrhnout optimální postup v distribuci pohonných hmot (PHM) v souladu s platnými předpisy týkajícími se dopravy a skladování PHM Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení výrobních postupů výroby lesní štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup výroby lesní štěpky na konkrétním pracovišti Praktické předvedení
b Předvést detekci kvalitativních parametrů vyrobené lesní štěpky na konkrétním pracovišti Praktické předvedení
c Předvést kontrolu dodržování kvality práce a parametrů vyráběných sortimentů štěpky Praktické předvedení
d Popsat způsoby uvedení pracoviště po použití štěpkovacích strojů do původního stavu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP při provozu štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a dodržovat platné předpisy z oblasti BOZP týkající se provozu štěpkovacích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat platné předpisy z oblasti BOZP týkající se provozování silniční dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení evidence související s výrobou a distribucí lesní štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat podklad pro fakturaci za provedené štěpkování Praktické předvedení
b Vypracovat mzdový podklad pro pracovníky za provedenou činnost Praktické předvedení
c Popsat vedení evidence výroby, dopravy, skladových zásob a prodeje vyrobené lesní štěpky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení plánu výroby a odbytu štěpky s ohledem na zajištění efektivity výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob získávání (možné zdroje) těžebních zbytků Ústní ověření
b Předvést komplexní kalkulaci cenové nabídky na těžební zbytky (vyklizení, štěpkování, skladování těžebních zbytků i štěpky, expedice a doprava Praktické předvedení
c Vytvořit vzorovou smlouvu na nákup těžebních zbytků Praktické předvedení
d Popsat náležitosti plánu výroby lesní štěpky s ohledem na terénní dostupnost místa štěpkování a odvozu lesní štěpky, na ohrožení těžebních zbytků hmyzími škůdci a omezeními vyplývajícími z důvodů ochrany životního prostředí Ústní ověření
e Naplánovat zpracování těžebních zbytků a výroby štěpky s ohledem na efektivitu přesunů a výroby na zadaném lesnickém úseku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování skladování vyrobené lesní štěpky a dodávky lesní štěpky k odběrateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat technologie nakládky a odvozu vyrobené lesní štěpky Ústní ověření
b Popsat způsob krátkodobého skladování vyrobené lesní štěpky Ústní ověření
c Popsat způsob zjišťování množství a výhřevnosti vyrobené lesní štěpky Ústní ověření
d Navrhnout optimální způsob zajištění efektivních dodávek lesní štěpky k odběrateli (celého procesu od nakládky, přes odvoz až po skladování) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob zajištění protipožární ochrany skladovacích prostor lesní štěpky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška je zaměřena na ověření řídicích a organizačních schopností nezbytných pro zajišťování provozu štěpkovacích strojů.

Zkouška je tvořena ze dvou hlavních částí. Praktická část se uskuteční na pracovišti u lesního porostu, kde probíhá štěpkování. Na vybrané oblasti, která odpovídá velikosti lesnického úseku tj. o velikosti do 2000 ha lesa. Teoretická část proběhne v učebně.

Modelový výpočet efektivity dodávek lesní štěpky k odběrateli proběhne za využití těžebního plánu konkrétní oblasti s uvedením místa vzdálenosti odběratele od místa těžby.Těžební plán je stanoven na 15 tis m3 těžeb dříví za rok

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

SOŠ Nové Město na Moravě