Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Ruční krajkářka
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování materiálů a technik používaných v ruční krajce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení 5 vzorků předložených materiálů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat 3 základní vzory od každé krajky (paličkované, šité a pletené na rámu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních krajek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh krajky pro interiér, oděv nebo oděvní doplněk Praktické předvedení
b Popsat způsob využití navržené krajky Ústní ověření
c Vybrat materiály a barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické ověření
d Vypracovat technický výkres krajky s použitím alespoň tří vzorů z vybraného typu krajky v poměru 1:1, max. velikosti formátu A4 Praktické předvedení
e Připravit pomůcky a nástroje pro zhotovení krajky podle technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ruční krajky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit krajku podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
b Zakončit jednotlivé části krajky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončení ruční krajky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný způsob fixace a provést fixaci Praktické předvedení
b Začistit hotovou krajku Praktické předvedení
c Popsat adjustaci ruční krajky s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba ručních krajek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob následné údržby zhotovené krajky Ústní ověření
b Popsat vhodné postupy oprav a údržby ručních krajek s ohledem na druh výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rucni-krajkarka#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si ke zkoušce přinese osobní pracovní pomůcky (nůžky, jehly, kreslicí potřeby na zhotovení návrhu). Dále si přinese na paličkovanou krajku herduli, stojánek na herduli, špendlíky a paličky, na šitou krajku podkladové plátno a fólii velikosti A4, na krajku pletenou na rámu rámeček velikosti A4 a pomocné tyčky.

Pro splnění kompetence Určování materiálů a technik používaných v ruční krajce autorizovaná osoba předá uchazeči 5 vzorků paličkované krajky, 5 vzorků šité krajky, 5 vzorků krajky pletené na rámu, vzorník nebo fotografie vzorů paličkované krajky, vzorník nebo fotografie vzorů šité krajky, vzorník nebo fotografie krajky pletené na rámu.

Pro splnění kompetencí Určování materiálů a technik používaných v ruční krajce a Volba postupu práce, způsob zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních krajek autorizovaná osoba předá uchazeči 10 vzorků nití (4 vzorky tenkých nití - len, bavlna, hedvábí, nitě s kovovým efektem, 6 vzorků silných nití – vlna, bavlna, lýko, příze PES, nitě s drátem) a 5 vzorků paličkované krajky, 5 vzorků šité krajky, 5 vzorků krajky pletené na rámu.

Pro splnění kompetence Volba postupu práce, způsob zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních krajek uchazeč vytvoří vlastní výtvarný návrh krajky pro interiér, oděv nebo oděvní doplněk. Návrh musí obsahovat více způsobu zpracování v technice paličkování nebo šití. Autorizovaná osoba na základě odevzdaného návrhu určí, co bude předmětem praktického předvedení a ústního ověření u zkoušky.

 

Při ověřování následujících kompetencí Zhotovení ruční krajky a Dokončení ruční krajky vytvoří uchazeč ruční krajku podle vlastního návrhu zvolenými technikami v souladu s požadavky autorizované osoby. Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Při ověřování kompetence Opravy a údržby ručních krajek uchazeč popíše údržbu jednoho druhu interiérové a oděvní krajky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha - Dana Mašková

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha - Petra Hlavačková

členka SRŘ a UŘ, Rudolfinea, o. s., člen HK ČR - Danuše Machátová