Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik pro letadlové agregáty
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou a technickou dokumentaci potřebnou pro pracovní činnosti vykonávané na letadlovém agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit pracovní prostředky, pomůcky, materiál a přípravky pro opravy letadlového agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat podle předepsaného montážního postupu montáž vybraného letadlového agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování poruch letadlových systémů před předáním letadel k letu, zjišťování příčin závad a určování způsobu jejich odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat s použitím přístrojů technický stav letadlových agregátů Praktické předvedení
b Definovat možné příčiny nesprávné funkce letadlového agregátu Ústní ověření
c Navrhnout způsob a postup k odstranění příčiny nesprávné funkce letedlového agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Demontáž, opravy, seřízení a montáž letadlových agregátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat nefunkční letadlový agregát Praktické předvedení
b Upravit nefunkční letadlový agregát Praktické předvedení
c Provést potřebná seřízení letadlového agregát Praktické předvedení
d Namontovat letadlový agregát Praktické předvedení
e Provést podle provozního předpisu funkční zkoušku letadlového agregátu Praktické předvedení
f Zaevidovat zjištěné skutečnosti do předepsaného formuláře Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění pravidelných servisních činností v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci úkony pro provádění pravidelných servisních prohlídek a kontrol letadlových agregátů podle provozních předpisů Praktické předvedení
b Provést podle provozních předpisů úkony pravidelné servisní prohlídky a kontroly letadlových agregátů Praktické předvedení
c Popsat postup předání letadlových agregátů k odstranění nalezených závad či k seřízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pravidla pro vyplňování dokumentace, určit práva k vyplnění a ověření záznamů Ústní ověření
b Zaznamenat do technické dokumentace údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky, kontroly a opravy letadlových agregátů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-leta#zdravotni-zpusobilost).

 

Letecký mechanik pro letadlové agregáty zajišťuje montáže letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení. Odstraňuje případné závady letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.

 

Specifikace podmínek ověřování některých kriterií:

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

a, b - technická dokumentace letadla

Diagnostikování poruch letadlových systémů před předáním letadel k letu, zjišťování příčin závad a určování způsobu jejich odstranění

a, b - např. ukazatel palivoměru, ovládač podvozku, hlásič požáru, ukazatel tlaku

Demontáž, opravy, seřízení a montáž letadlových agregátů

a, b, c, d, e - např. ventilátor, čerpadlo, světlomet, svítilna

Provádění pravidelných servisních činností v oblasti letecké techniky

b - např: kolo příďové, kolo hlavní, brzda

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

b - technická /provozní dokumentace

Autorizovaná osoba může k ověření kompetencí při zkoušce dle tohoto standardu vybrat některou z těchto následujících činností:

 • montáž letadlových agregátů
 • výměna vadných letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek
 • provádění diagnostiky letadlových agregátů

 

Letadlovým celkem pro tuto profesní kvalifikaci jsou míněny letadlové agregáty mezi něž patří:

 • olejový agregát
 • filtr odmrazovací kapaliny
 • ukazatel teploty
 • regulátor tlaku paliva
 • brzda
 • kolo příďové
 • chladič oleje
 • kolo hlavní
 • rychloměr
 • svítilna
 • světlomet
 • zatáčkoměr
 • ukazatel otáček
 • vysílač teploty hlav válců
 • ukazatel palivoměru
 • ukazatel polohy klapek
 • ukazatel polohy podvozku
 • pracovní válec klapek
 • pracovní válec podvozku
 • ovladač podvozku
 • ovládač klapek
 • palivový filtr
 • ovládací skříňka
 • ukazatel tlaku
 • hlášič požáru
 • vysílač polohy
 • regulátor tlaku vzduchu
 • stěrač
 • ventilátor
 • olejový filtr
 • gyrokompas
 • směrový setrvačník
 • tlakoměr plnění motoru
 • nastřikovací čerpadlo

 

Výběr letadlových celků a rozsah činností ke zkoušce zvolených autorizovanou osobou musí být takový, aby se ověřily všechny kompetence a kritéria ve standardu v celkové době trvání zkoušky. Autorizovaná osoba může typy letadel měnit podle změn letadlového parku.

Autorizovaná osoba si na pomoc ke zkoušce může přizvat potřebný počet pomocných pracovníků (např. mechanika).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

Jihostroj, a. s.