Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební technik
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Vypracovat určenou část projektové dokumentace pro stavební povolení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit účel modulové koordinace Ústní ověření
d Uvést požadavky na dispoziční a provozní řešení staveb Písemné a ústní ověření
e Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Písemné a ústní ověření
g Uvést základní požadavky pro bezbariérové užívání staveb Písemné a ústní ověření
h Vysvětlit požadavky na energeticky úspornou výstavbu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění konstrukčních systémů bytových, veřejných a průmyslových staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů stěnových – zděných, železobetonových a dřevěných Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů skeletových – ocelových, železobetonových a dřevěných Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů kombinovaných Písemné a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit zajištění prostorové tuhosti konstrukčních systémů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav, zemních prací a zakládání staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení základových půd Ústní ověření
b Uvést metody zpevňování základových půd Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby provádění výkopových prací a pažení Písemné a ústní ověření
d Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací Písemné a ústní ověření
e Popsat postupy navrhování a provádění plošných a hlubinných základů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění vodorovných nosných konstrukcí a stropů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce Ústní ověření
b Vysvětlit zásady návrhu vodorovných nosných konstrukcí Ústní ověření
c Provést návrh a popsat způsob provedení monolitických a montovaných železobetonových stropních konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést návrh a popsat způsob provedení stropních konstrukcí dřevěných, stropů s ocelovými prvky, stropů vložkových a keramických Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve vodorovných nosných konstrukcích Písemné a ústní ověření
f Popsat závady vodorovných nosných konstrukcí a stropů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění svislých nosných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést klasické a novodobé materiály pro svislé nosné konstrukce Písemné a ústní ověření
b Uvést vazby zdiva Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit zásady návrhu svislých konstrukcí z velkoplošných prvků Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve svislých nosných konstrukcích Písemné a ústní ověření
e Zdůvodnit vytváření dilatačních celků a uvést zásady Písemné a ústní ověření
f Popsat vady a poruchy svislých nosných konstrukcí a způsoby jejich odstraňování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění podzemních částí staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit zásady konstrukčního návrhu podzemní části budov Písemné a ústní ověření
b Uvést druhy podzemních vod a způsoby ochrany proti podzemní vodě a zemní vlhkosti Písemné a ústní ověření
c Uvést materiály vhodné na ochranu podzemních částí budov Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění konstrukcí spojujících různé úrovně, konstrukcí převislých a ustupujících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní typologické parametry konstrukcí spojujících různé úrovně, konstrukcí převislých a ustupujících Ústní ověření
b Popsat druhy vnitřních a vnějších schodišť z hledisek jejich tvaru, konstrukčního řešení a užitého materiálu Písemné a ústní ověření
c Popsat postup návrhu konstrukční části schodišť, ramp a výtahů Písemné a ústní ověření
d Popsat návrh a provádění říms, balkonů, arkýřů a lodžií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění zastřešení budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy střešních konstrukcí Písemné a ústní ověření
b Navrhnout skladbu šikmých střech, plochých střech jednoplášťových, dvouplášťových a víceplášťových, pochůzných, zelených, s obráceným pořadím vrstev, duo střech Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat volbu střešních krytin Písemné a ústní ověření
d Uvést materiály a postup provádění pokrývačských a klempířských prací Písemné a ústní ověření
e Uvést způsoby odvodnění střechy Písemné a ústní ověření
f Uvést způsoby zastřešení budov s velkým rozpětím Písemné a ústní ověření
g Popsat závady plochých a šikmých střech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění dřevěných krovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tvary šikmých střech a druhy krovových soustav Písemné a ústní ověření
b Popsat prvky krovu a uvést jejich funkci Písemné a ústní ověření
c Provést návrh určeného druhu krovu včetně zajištění prostorové tuhosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat konstrukční řešení vikýřů, lodžií, střešních oken a mansard Písemné a ústní ověření
e Popsat druhy tesařských spojů Písemné a ústní ověření
f Uvést zásady návrhu obytného podkroví u tradičních a novodobých krovů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění komínů a ventilačních průduchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na návrh komínů a ventilačních průduchů Písemné a ústní ověření
b Popsat moderní systémy stavby komínů a ventilačních průduchů Písemné a ústní ověření
c Navrhnout řešení proniků horizontálními a střešními konstrukcemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uvést minimální vzdálenosti hořlavých látek od tělesa komínu a od průduchu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady montáže výplní otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na výplně otvorů – okna, dveře, vrata, poklopy, průvětrníky a mříže Písemné a ústní ověření
b Popsat rozdělení výplní otvorů podle materiálů, funkce, konstrukce a otevírání Písemné a ústní ověření
c Uvést fyzikální vlastnosti výplní otvorů s ohledem na současné požadavky Písemné a ústní ověření
d Vypracovat detaily kotvení a těsnění výplní otvorů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady montáže obvodových plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení obvodových plášťů Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukce a materiály používané v energeticky úsporných budovách Písemné a ústní ověření
c Popsat kontaktní a provětrávané zateplovací systémy a uvést technologie provádění Písemné a ústní ověření
d Uvést základní výpočtové hodnoty vnější a vnitřní teploty a relativní vlhkosti, schematicky znázornit průběh teplot ve vícevrstvé konstrukci mezi prostředími s rozdílnou teplotou Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a postupy montáže příček a hygienických jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení příček podle použití, konstrukce a materiálu Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukce hygienických jader, jejich výstavbu a údržbu Písemné a ústní ověření
c Popsat možnosti výměny bytových jader v panelových domech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení podlah a uvést jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy nášlapných vrstev Písemné a ústní ověření
c Vypracovat návrh skladby vrstev podlahy podle zadaných požadavků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat principy a zásady provádění plovoucích podlah Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a technologie montáže podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení podhledů Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukce a materiály používané při zhotovování podhledů Písemné a ústní ověření
c Navrhnout kontaktní a provětrávaný zateplovací systém a uvést technologie provádění podhledů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uvést základní výpočtové hodnoty vnější a vnitřní teploty a relativní vlhkosti, schematicky znázornit průběh teplot ve vícevrstvé konstrukci mezi prostředími s rozdílnou teplotou Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr stavebních materiálů a technologií pro pozemní stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebního kamene, jeho vlastnosti a použití Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy zdicích prvků Písemné a ústní ověření
c Popsat užívaná pojiva Písemné a ústní ověření
d Uvést složky betonu, možnosti vyztužování betonu, technologii zhotovování a ošetřování betonových konstrukcí Písemné a ústní ověření
e Uvést rozdělení materiálů pro hydroizolace a izolace proti pronikání metanu a radonu Písemné a ústní ověření
f Uvést rozdělení materiálů pro tepelné a protihlukové izolace podle jejich účelu, vlastností a poloze v konstrukci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb garáží, stání a parkovišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typologické požadavky na stavbu garáží, stání a parkovišť Písemné a ústní ověření
b Popsat hygienické požadavky na stavbu garáží, stání a parkovišť Písemné a ústní ověření
c Popsat požadavky na garážová vrata Písemné a ústní ověření
d Návrh odvodnění garáží, stání a parkovišť Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění požární ochrany staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dispoziční a konstrukční požadavky na požární bezpečnost staveb Písemné a ústní ověření
b Určit požární riziko a stupeň požární bezpečnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést požadavky na odstupové vzdálenosti, požární úseky, požární pásy, zásahové plochy a únikové cesty Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění znalostí stavební fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti tepelné ochrany budov Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalosti ochrany proti hluku Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti požadavků na vnitřní prostředí budov Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalosti z oblasti požadavků na osvětlení Písemné a ústní ověření
e Popsat nejčastější závady vyplývající ze stavebně fyzikálních vlivů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle Autorizačního zákona a Stavebního zákona v platném znění Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
c Provést záznam do stavebního deníku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Písemné a ústní ověření
e Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Pokyny k realizaci zkoušky:

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro pozemní stavby nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Střední odborné vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru vzdělání v oblasti stavebnictví.

Hodnoticí standard je harmonizován s RVP pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví - zaměření Pozemní stavby.

 

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace Technik pro pozemní stavby byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů http://www.ckait.cz/

 

Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

ČVUT v Praze Fakulta architektury a Fakulta stavební

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

VOŠ a SPŠ Volyně