Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební technik
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Číst výkresy v digitální formě (BIM) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat určenou část projektové dokumentace pro stavební povolení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit účel modulové koordinace Ústní ověření
e Uvést požadavky na dispoziční a provozní řešení staveb Ústní ověření
f Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
g Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní ověření
h Uvést základní požadavky pro bezbariérové užívání staveb Ústní ověření
i Vysvětlit požadavky na energeticky úspornou výstavbu Ústní ověření
j Uvést činnosti stavebního dozoru a technického dozoru stavebníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění konstrukčních systémů bytových, veřejných a průmyslových staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů stěnových – zděných, železobetonových a dřevěných Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů skeletových – ocelových, železobetonových a dřevěných Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů kombinovaných Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit zajištění prostorové tuhosti konstrukčních systémů Ústní ověření
e Navrhnout postup výstavby konkrétního konstrukčního systému podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav, zemních prací a zakládání staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení základových půd Ústní ověření
b Uvést metody zpevňování základových půd Ústní ověření
c Popsat způsoby provádění výkopových prací a pažení Ústní ověření
d Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací Ústní ověření
e Popsat postupy navrhování a provádění plošných a hlubinných základů Ústní ověření
f Navrhnout postup provádění výkopových prací podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění vodorovných nosných konstrukcí a stropů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce Ústní ověření
b Vysvětlit zásady návrhu vodorovných nosných konstrukcí Ústní ověření
c Provést návrh a popsat způsob provedení monolitických a montovaných železobetonových stropních konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést návrh a popsat způsob provedení stropních konstrukcí dřevěných, stropů s ocelovými prvky, stropů vložkových a keramických Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve vodorovných nosných konstrukcích Ústní ověření
f Popsat závady vodorovných nosných konstrukcí a stropů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění svislých nosných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést klasické a novodobé materiály pro svislé nosné konstrukce Ústní ověření
b Uvést vazby zdiva Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit zásady návrhu svislých konstrukcí z velkoplošných prvků Ústní ověření
d Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve svislých nosných konstrukcích Ústní ověření
e Zdůvodnit vytváření dilatačních celků a uvést principy a zásady jejich provádění Ústní ověření
f Popsat vady a poruchy svislých nosných konstrukcí a způsoby jejich odstraňování Ústní ověření
g Navrhnout postup výstavby konkrétní svislé nosné konstrukce podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění podzemních částí staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit zásady konstrukčního návrhu podzemní části budov Ústní ověření
b Uvést druhy podzemních vod a způsoby ochrany proti podzemní vodě a zemní vlhkosti Ústní ověření
c Navrhnout vhodné materiály na ochranu podzemní části budovy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění konstrukcí spojujících různé úrovně, konstrukcí převislých a ustupujících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní typologické parametry konstrukcí spojujících různé úrovně, konstrukcí převislých a ustupujících Ústní ověření
b Popsat druhy vnitřních a vnějších schodišť z hledisek jejich tvaru, konstrukčního řešení a užitého materiálu Ústní ověření
c Navrhnout postup provádění konstrukční části schodiště nebo rampy nebo výtahu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup provádění říms, balkonů, arkýřů a lodžií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění zastřešení budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy střešních konstrukcí Ústní ověření
b Navrhnout skladbu šikmých střech, plochých střech jednoplášťových, dvouplášťových a víceplášťových, pochůzných, zelených, s obráceným pořadím vrstev, duo střech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat volbu střešních krytin Ústní ověření
d Uvést materiály a postup provádění pokrývačských a klempířských prací Ústní ověření
e Uvést způsoby odvodnění střechy Ústní ověření
f Uvést způsoby zastřešení budov s velkým rozpětím Ústní ověření
g Popsat závady plochých a šikmých střech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění dřevěných krovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tvary šikmých střech a druhy krovových soustav Ústní ověření
b Popsat prvky krovu a uvést jejich funkci Ústní ověření
c Provést návrh určeného druhu krovu, včetně zajištění prostorové tuhosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat konstrukční řešení vikýřů, lodžií, střešních oken a mansard Ústní ověření
e Popsat druhy tesařských spojů Ústní ověření
f Uvést zásady návrhu obytného podkroví u tradičních a novodobých krovů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění komínů a ventilačních průduchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na návrh komínů a ventilačních průduchů Ústní ověření
b Popsat moderní systémy stavby komínů a ventilačních průduchů Ústní ověření
c Navrhnout řešení proniků horizontálními a střešními konstrukcemi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést minimální vzdálenosti hořlavých látek od tělesa komínu a od průduchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady montáže výplní otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na výplně otvorů – okna, dveře, vrata, poklopy, průvětrníky a mříže Ústní ověření
b Popsat rozdělení výplní otvorů podle materiálů, funkce, konstrukce a otevírání Ústní ověření
c Uvést fyzikální vlastnosti výplní otvorů s ohledem na současné požadavky Ústní ověření
d Vypracovat detaily kotvení a těsnění výplní otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady montáže obvodových plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení obvodových plášťů Ústní ověření
b Popsat konstrukce a materiály používané v energeticky úsporných budovách Ústní ověření
c Popsat kontaktní a provětrávané zateplovací systémy a uvést technologie provádění Ústní ověření
d Uvést základní výpočtové hodnoty vnější a vnitřní teploty a relativní vlhkosti, schematicky znázornit průběh teplot ve vícevrstvé konstrukci mezi prostředími s rozdílnou teplotou Ústní ověření
e Navrhnout postup montáže konkrétního obvodového pláště podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a postupy montáže příček a hygienických jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení příček podle použití, konstrukce a materiálu Ústní ověření
b Popsat konstrukce hygienických jader, jejich výstavbu a údržbu Ústní ověření
c Popsat možnosti výměny bytových jader v panelových domech Ústní ověření
d Navrhnout postup montáže konkrétní příčky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení podlah a uvést jejich vlastnosti Ústní ověření
b Popsat druhy nášlapných vrstev Ústní ověření
c Vypracovat návrh skladby vrstev podlahy podle zadaných požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat principy a zásady provádění plovoucích podlah Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a technologie montáže podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení podhledů Ústní ověřeníí
b Popsat konstrukce a materiály používané při zhotovování podhledů Ústní ověření
c Navrhnout kontaktní a provětrávaný zateplovací systém a uvést technologie provádění podhledů Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní výpočtové hodnoty vnější a vnitřní teploty a relativní vlhkosti, schematicky znázornit průběh teplot ve vícevrstvé konstrukci mezi prostředími s rozdílnou teplotou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr stavebních materiálů a technologií pro pozemní stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebního kamene, jeho vlastnosti a použití Ústní ověření
b Popsat druhy zdicích prvků Ústní ověření
c Popsat užívaná pojiva Ústní ověření
d Uvést složky betonu, možnosti vyztužování betonu, technologii zhotovování a ošetřování betonových konstrukcí Ústní ověření
e Uvést rozdělení materiálů pro hydroizolace a izolace proti pronikání metanu a radonu Ústní ověření
f Uvést rozdělení materiálů pro tepelné a protihlukové izolace podle jejich účelu, vlastností a poloze v konstrukci Ústní ověření
g Navrhnout vhodné stavební materiály pro zadaný typ budovy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb garáží, stání a parkovišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typologické požadavky na stavbu garáží, stání a parkovišť Ústní ověření
b Popsat hygienické požadavky na stavbu garáží, stání a parkovišť Ústní ověření
c Popsat požadavky na garážová vrata Ústní ověření
d Navrhnout odvodnění garáží, stání a parkovišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění požární ochrany staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dispoziční a konstrukční požadavky na požární bezpečnost staveb Ústní ověření
b Určit požární riziko a stupeň požární bezpečnosti stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést požadavky na odstupové vzdálenosti, požární úseky, požární pásy, zásahové plochy a únikové cesty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění znalostí stavební fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti tepelné ochrany budov Ústní ověření
b Prokázat znalosti ochrany proti hluku Ústní ověření
c Prokázat znalosti požadavků na vnitřní prostředí budov Ústní ověření
d Prokázat znalosti z oblasti požadavků na osvětlení Ústní ověření
e Popsat nejčastější závady vyplývající ze stavebně fyzikálních vlivů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění znalostí stavební mechaniky a statiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit statickou funkci základních stavebních konstrukcí Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby namáhání stavebních konstrukcí Ústní ověření
c Popsat staticky určité i neurčité nosníky Ústní ověření
d Charakterizovat princip a způsob namáhání prutových soustav Ústní ověření
e Posoudit únosnost jednoduché stavební konstrukce podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat mimostředný tlak Ústní ověření
g Popsat způsob stanovení tlaku sypkých hmot Ústní ověření
h Vysvětlit základní podmínky pro zajištění stability opěrné zdi Ústní ověření
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní ověření
c Provést záznam do stavebního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní ověření
e Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-stavebnik).

 

Pokyny k realizaci zkoušky:

Při praktickém předvedení kritéria b) v kompetenci  g11.D.1255 Navrhování a zásady provádění zastřešení budov uchazeč nakreslí a popíše řezy, resp. skladbu v kritériu
požadovaných střešních plášťů. Princip funkce skladby příslušného střešního pláště ústně vysvětlí.

Pro ověření kritéria e) v kompetenci  g11.D.1259 Navrhování a zásady montáže
obvodových plášťů autorizovaná osoba připraví pět zadaní na postup montáže obvodových plášťů (fasádní systémy vrstvené, systémy předvěšené provětrávané, lehké obvodové pláště, prosklené fasádní systémy, kontaktní zateplovací systémy).

Uchazeč navrhne a vysvětlí postup montáže příslušného obvodového pláště.

Pro ověření kritéria e) v kompetenci  g11.D.1266 Uplatnění znalostí stavební mechaniky a statiky autorizovaná osoba připraví pět zadání na posouzení únosnosti jednoduché stavební konstrukce (dle § 139b odst. 5) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona).

Uchazeč vysvětlí postup posouzení únosnosti zadané jednoduché stavební konstrukce.

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro pozemní stavby nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro pozemní stavby byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů http://www.ckait.cz/

 

Je nutno upozornit, že v tomto textu je třeba rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava,

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

Fakulta architektury, ČVUT V Praze

STAMINA, s. r. o., Fakulta stavební VUT v Brně