Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Číst výkresy v digitální formě (BIM) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat určenou část projektové dokumentace pro stavební povolení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit účel modulové koordinace Ústní ověření
e Uvést požadavky na dispoziční a provozní řešení staveb Ústní ověření
f Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
g Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní ověření
h Uvést základní požadavky pro bezbariérové užívání staveb Ústní ověření
i Vysvětlit požadavky na energeticky úspornou výstavbu Ústní ověření
j Uvést činnosti stavebního dozoru a technického dozoru stavebníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění konstrukčních systémů bytových, veřejných a průmyslových staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů stěnových – zděných, železobetonových a dřevěných Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů skeletových – ocelových, železobetonových a dřevěných Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit postup výstavby konstrukčních systémů kombinovaných Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit zajištění prostorové tuhosti konstrukčních systémů Ústní ověření
e Navrhnout postup výstavby konkrétního konstrukčního systému podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav, zemních prací a zakládání staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení základových půd Ústní ověření
b Uvést metody zpevňování základových půd Ústní ověření
c Popsat způsoby provádění výkopových prací a pažení Ústní ověření
d Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací Ústní ověření
e Popsat postupy navrhování a provádění plošných a hlubinných základů Ústní ověření
f Navrhnout postup provádění výkopových prací podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění vodorovných nosných konstrukcí a stropů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce Ústní ověření
b Vysvětlit zásady návrhu vodorovných nosných konstrukcí Ústní ověření
c Provést návrh a popsat způsob provedení monolitických a montovaných železobetonových stropních konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést návrh a popsat způsob provedení stropních konstrukcí dřevěných, stropů s ocelovými prvky, stropů vložkových a keramických Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve vodorovných nosných konstrukcích Ústní ověření
f Popsat závady vodorovných nosných konstrukcí a stropů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění svislých nosných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést klasické a novodobé materiály pro svislé nosné konstrukce Ústní ověření
b Uvést vazby zdiva Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit zásady návrhu svislých konstrukcí z velkoplošných prvků Ústní ověření
d Vysvětlit provedení otvorů a prostupů ve svislých nosných konstrukcích Ústní ověření
e Zdůvodnit vytváření dilatačních celků a uvést principy a zásady jejich provádění Ústní ověření
f Popsat vady a poruchy svislých nosných konstrukcí a způsoby jejich odstraňování Ústní ověření
g Navrhnout postup výstavby konkrétní svislé nosné konstrukce podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění podzemních částí staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit zásady konstrukčního návrhu podzemní části budov Ústní ověření
b Uvést druhy podzemních vod a způsoby ochrany proti podzemní vodě a zemní vlhkosti Ústní ověření
c Navrhnout vhodné materiály na ochranu podzemní části budovy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění konstrukcí spojujících různé úrovně, konstrukcí převislých a ustupujících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní typologické parametry konstrukcí spojujících různé úrovně, konstrukcí převislých a ustupujících Ústní ověření
b Popsat druhy vnitřních a vnějších schodišť z hledisek jejich tvaru, konstrukčního řešení a užitého materiálu Ústní ověření
c Navrhnout postup provádění konstrukční části schodiště nebo rampy nebo výtahu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup provádění říms, balkonů, arkýřů a lodžií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění zastřešení budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy střešních konstrukcí Ústní ověření
b Navrhnout skladbu šikmých střech, plochých střech jednoplášťových, dvouplášťových a víceplášťových, pochůzných, zelených, s obráceným pořadím vrstev, duo střech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat volbu střešních krytin Ústní ověření
d Uvést materiály a postup provádění pokrývačských a klempířských prací Ústní ověření
e Uvést způsoby odvodnění střechy Ústní ověření
f Uvést způsoby zastřešení budov s velkým rozpětím Ústní ověření
g Popsat závady plochých a šikmých střech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění dřevěných krovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tvary šikmých střech a druhy krovových soustav Ústní ověření
b Popsat prvky krovu a uvést jejich funkci Ústní ověření
c Provést návrh určeného druhu krovu, včetně zajištění prostorové tuhosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat konstrukční řešení vikýřů, lodžií, střešních oken a mansard Ústní ověření
e Popsat druhy tesařských spojů Ústní ověření
f Uvést zásady návrhu obytného podkroví u tradičních a novodobých krovů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění komínů a ventilačních průduchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na návrh komínů a ventilačních průduchů Ústní ověření
b Popsat moderní systémy stavby komínů a ventilačních průduchů Ústní ověření
c Navrhnout řešení proniků horizontálními a střešními konstrukcemi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést minimální vzdálenosti hořlavých látek od tělesa komínu a od průduchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady montáže výplní otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na výplně otvorů – okna, dveře, vrata, poklopy, průvětrníky a mříže Ústní ověření
b Popsat rozdělení výplní otvorů podle materiálů, funkce, konstrukce a otevírání Ústní ověření
c Uvést fyzikální vlastnosti výplní otvorů s ohledem na současné požadavky Ústní ověření
d Vypracovat detaily kotvení a těsnění výplní otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady montáže obvodových plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení obvodových plášťů Ústní ověření
b Popsat konstrukce a materiály používané v energeticky úsporných budovách Ústní ověření
c Popsat kontaktní a provětrávané zateplovací systémy a uvést technologie provádění Ústní ověření
d Uvést základní výpočtové hodnoty vnější a vnitřní teploty a relativní vlhkosti, schematicky znázornit průběh teplot ve vícevrstvé konstrukci mezi prostředími s rozdílnou teplotou Ústní ověření
e Navrhnout postup montáže konkrétního obvodového pláště podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a postupy montáže příček a hygienických jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení příček podle použití, konstrukce a materiálu Ústní ověření
b Popsat konstrukce hygienických jader, jejich výstavbu a údržbu Ústní ověření
c Popsat možnosti výměny bytových jader v panelových domech Ústní ověření
d Navrhnout postup montáže konkrétní příčky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení podlah a uvést jejich vlastnosti Ústní ověření
b Popsat druhy nášlapných vrstev Ústní ověření
c Vypracovat návrh skladby vrstev podlahy podle zadaných požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat principy a zásady provádění plovoucích podlah Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a technologie montáže podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení podhledů Ústní ověřeníí
b Popsat konstrukce a materiály používané při zhotovování podhledů Ústní ověření
c Navrhnout kontaktní a provětrávaný zateplovací systém a uvést technologie provádění podhledů Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní výpočtové hodnoty vnější a vnitřní teploty a relativní vlhkosti, schematicky znázornit průběh teplot ve vícevrstvé konstrukci mezi prostředími s rozdílnou teplotou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr stavebních materiálů a technologií pro pozemní stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebního kamene, jeho vlastnosti a použití Ústní ověření
b Popsat druhy zdicích prvků Ústní ověření
c Popsat užívaná pojiva Ústní ověření
d Uvést složky betonu, možnosti vyztužování betonu, technologii zhotovování a ošetřování betonových konstrukcí Ústní ověření
e Uvést rozdělení materiálů pro hydroizolace a izolace proti pronikání metanu a radonu Ústní ověření
f Uvést rozdělení materiálů pro tepelné a protihlukové izolace podle jejich účelu, vlastností a poloze v konstrukci Ústní ověření
g Navrhnout vhodné stavební materiály pro zadaný typ budovy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb garáží, stání a parkovišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typologické požadavky na stavbu garáží, stání a parkovišť Ústní ověření
b Popsat hygienické požadavky na stavbu garáží, stání a parkovišť Ústní ověření
c Popsat požadavky na garážová vrata Ústní ověření
d Navrhnout odvodnění garáží, stání a parkovišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění požární ochrany staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dispoziční a konstrukční požadavky na požární bezpečnost staveb Ústní ověření
b Určit požární riziko a stupeň požární bezpečnosti stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést požadavky na odstupové vzdálenosti, požární úseky, požární pásy, zásahové plochy a únikové cesty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění znalostí stavební fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti tepelné ochrany budov Ústní ověření
b Prokázat znalosti ochrany proti hluku Ústní ověření
c Prokázat znalosti požadavků na vnitřní prostředí budov Ústní ověření
d Prokázat znalosti z oblasti požadavků na osvětlení Ústní ověření
e Popsat nejčastější závady vyplývající ze stavebně fyzikálních vlivů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění znalostí stavební mechaniky a statiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit statickou funkci základních stavebních konstrukcí Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby namáhání stavebních konstrukcí Ústní ověření
c Popsat staticky určité i neurčité nosníky Ústní ověření
d Charakterizovat princip a způsob namáhání prutových soustav Ústní ověření
e Posoudit únosnost jednoduché stavební konstrukce podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat mimostředný tlak Ústní ověření
g Popsat způsob stanovení tlaku sypkých hmot Ústní ověření
h Vysvětlit základní podmínky pro zajištění stability opěrné zdi Ústní ověření
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní ověření
c Provést záznam do stavebního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní ověření
e Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-stavebnik).

 

Pokyny k realizaci zkoušky:

Při praktickém předvedení kritéria b) v kompetenci  g11.D.1255 Navrhování a zásady provádění zastřešení budov uchazeč nakreslí a popíše řezy, resp. skladbu v kritériu
požadovaných střešních plášťů. Princip funkce skladby příslušného střešního pláště ústně vysvětlí.

Pro ověření kritéria e) v kompetenci  g11.D.1259 Navrhování a zásady montáže
obvodových plášťů
autorizovaná osoba připraví pět zadaní na postup montáže obvodových plášťů (fasádní systémy vrstvené, systémy předvěšené provětrávané, lehké obvodové pláště, prosklené fasádní systémy, kontaktní zateplovací systémy).

Uchazeč navrhne a vysvětlí postup montáže příslušného obvodového pláště.

Pro ověření kritéria e) v kompetenci  g11.D.1266 Uplatnění znalostí stavební mechaniky a statiky autorizovaná osoba připraví pět zadání na posouzení únosnosti jednoduché stavební konstrukce (dle § 139b odst. 5) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona).

Uchazeč vysvětlí postup posouzení únosnosti zadané jednoduché stavební konstrukce.

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-131-M Technik/technička pro pozemní stavby nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-131-M Technik/technička pro pozemní stavby byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů http://www.ckait.cz/

 

Je nutno upozornit, že v tomto textu je třeba rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví - zaměření pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavebnictví.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba má k dispozici dále uvedené vybavení:

 

 • přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti TZB – zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a navazující vyhlášky, zejména o dokumentaci staveb, stavebním řádu, technických požadavcích na stavby, technických požadavcích zajišťujících bezbariérové užívání staveb; zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon); zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); zákon o veřejných zakázkách; zákon o technických požadavcích na výrobky; zákon o požární ochraně; zákon o státní památkové péči; zákon o ochraně přírody a krajiny; zákon o ochraně zemědělského půdního fondu; zákon o katastru nemovitostí; zákon o ochraně veřejného zdraví; zákon o hospodaření energií; zákon o posuzování vlivu na životní prostředí; zákon o odpadech; zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích a ochranu zdraví při práci na staveništích; občanský zákoník; zákoník práce

 

 • stavební deník

 • zadání pro kritéria, která vyžadují praktické předvedení

 • vhodné prostory pro realizaci zkoušky (např. učebna)

 • kancelářské, rýsovací a kreslící potřeby

 • kalkulačka

 • přístup k internetu

 • PC včetně potřebného softwaru (např. program AUTO CAD)

 • projektovou dokumentaci související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. normy, uživatelské příručky, technické listy)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů..

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava,

Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Praha

Fakulta arcchitektury, ČVUT V Praze

STAMINA, s. r. o., Fakulta stavební VUT v Brně