Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
c Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní ověření
d Uvést základní požadavky na projektování dopravních staveb Ústní ověření
e Vysvětlit požadavky na energeticky úspornou výstavbu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání informačních a komunikačních technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat informace z otevřených zdrojů a internetu dle zadání Praktické předvedení
b Posoudit věrohodnost různých informačních zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti využití metodiky BIM pro navrhování, provádění a provozování staveb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí dopravních staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit reakce a vnitřní síly staticky určitých prutových rovinných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a posoudit průřez železobetonového nosníku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit využití statických tabulek Ústní ověření
d Orientovat se v novinkách na materiálovém a technologickém trhu Ústní ověření
e Navrhnout zařízení staveniště pro jednoduchou dopravní stavbu Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat časový harmonogram výstavby a plán nasazení stavebních strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování dálnic, silnic a místních komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy předprojektové přípravy výstavby dopravních staveb Ústní ověření
b Uvést rozdělení silnic a dálnic Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit postup projektování silnic a dálnic Ústní ověření nad technickou dokumentací
d Popsat a vysvětlit postup projektování místních komunikací Ústní ověření nad technickou dokumentací
e Navrhnout zadaný úsek silnice Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a vysvětlit postup projektování křižovatek Ústní ověření nad technickou dokumentací
g Popsat a vysvětlit postup projektování okružních křižovatek Ústní ověření
h Provést výpočet kapacity křižovatek různých typů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav a zemních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení základových půd Ústní ověření
b Uvést metody zpevňování základových půd Ústní ověření
c Navrhnout postup provádění výkopových prací a pažení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout postup provádění zářezů a násypů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování pozemních komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat návrh trasy pozemní komunikace Ústní ověření
b Navrhnout směrový oblouk, včetně přechodnic Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat výškové vedení trasy, sklony nivelety, zakružovací oblouky, podélný profil Ústní ověření
d Popsat rozhledné vzdálenosti pro předjíždění a zastavení Ústní ověření
e Vysvětlit funkci a návrh vzestupnice, klopení v obloucích, rozšíření Ústní ověření
f Uvést zásady návrhů podélného profilu, včetně zakružovacích oblouků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění vozovek a chodníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukce vozovek u silnic, včetně materiálů Ústní ověření
b Popsat konstrukce vozovek u dálnic, včetně materiálů Ústní ověření
c Popsat konstrukční skladby u chodníků a cyklostezek, způsoby provádění Ústní ověření
d Navrhnout zadaný úsek chodníku Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby provádění vozovek u silnic a dálnic Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Projektování křižovatek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zjišťování intenzity dopravy jako podkladu pro navrhování křižovatek Ústní ověření
b Vysvětlit stavebně technické požadavky pro navrhování křižovatek Ústní ověření
c Popsat typy úrovňových křižovatek, včetně navrhování rozhledových trojúhelníků, navrhnout jednoduchou úrovňovou křižovatku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat typy mimoúrovňových křižovatek, uvést základní zásady pro jejich navrhování Ústní ověření
e Uvést základní zásady navrhování křižovatek na dálnicích a rychlostních komunikacích Ústní ověření
f Navrhnout způsob odvodňování úrovňových a mimoúrovňových křižovatek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování bezpečnostních zařízení a jiných opatření silnic a dálnic, způsoby odvodňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit návrh a umísťování dopravního značení Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit návrh a umísťování svodidel a bezpečnostních zařízení Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit návrh protihlukových opatření Ústní ověření
d Navrhnout způsob odvodnění vozovky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout způsob provádění příkopu a rigolu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování železnic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vzájemnou vazbu poloměru směrového oblouku, převýšení a rychlosti Ústní ověření
b Popsat návrhové prvky směrového vedení trasy Ústní ověření
c Popsat návrhové prvky výškového vedení trasy Ústní ověření
d Popsat konstrukční a geometrické uspořádání koleje Ústní ověření
e Popsat typy výhybek a jejich rozdělení Ústní ověření
f Navrhnout provedení železničního přejezdu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout zadaný úsek jednokolejné železniční tratě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Projektování železničních drah a tramvajových tratí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní drážní pojmy dle zákona o drahách a Stavebního a technického řádu Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit zásady návrhu geometrické polohy koleje Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit zásady návrhu železničních stanic Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit zásady návrhu kolejišť ve stanovištích a dopravnách Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit zásady návrhu nástupišť a nástupištních přístřešků Ústní ověření
f Navrhnout nástupištní přístřešek dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat geometrické uspořádání tramvajových tratí Ústní ověření
h Navrhnout zadaný úsek tramvajové tratě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění železničního spodku a železničního svršku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat konstrukční uspořádání železničního spodku Ústní ověření
b Charakterizovat konstrukční uspořádání železničního svršku Ústní ověření
c Předvést práci s předpisem SŽDC - S3 Železniční svršek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést práci s předpisem SŽDC – S4 Železniční spodek Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat užití Vzorových listů železničního spodku Ústní ověření
f Navrhnout konstrukční uspořádání železničního svršku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona Ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní ověřeníí
c Vysvětlit požadavky na vedení stavebního deníku Ústní ověření
d Provést zápis do stavebního deníku Praktické předvedení
e Vysvětlit úlohu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi Ústní ověření
f Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní ověření
g Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní ověření
h Uvést činnosti technického dozoru stavebníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky projektové dokumentace staveb nebo potřebné podklady pro její zpracování v tištěné podobě, na kterých budou ověřována kritéria hodnocení "Praktické předvedení a ústní ověření".

 

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

 

 • Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace, kritérium a), (minimálně 10 staveb)

 • Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí dopravních staveb, kritérium e), (minimálně 5 zadání)

 • Navrhování dálnic, silnic a místních komunikací, kritéria e) a h), (minimálně 5 zadání pro každé kritérium)

 • Navrhování a zásady provádění terénních úprav a zemních prací, kritéria c) a d) , (minimálně 5 zadání pro každé kritérium)

 • Navrhování pozemních komunikací, kritérium b), (minimálně 5 zadání)

 • Navrhování a zásady provádění vozovek a chodníků, kritérium d), (minimálně 5 zadání)

 • Projektování křižovatek, kritéria c) a f), (minimálně 5 zadání pro každé kritérium)

 • Navrhování bezpečnostních zařízení a jiných opatření silnic a dálnic, způsoby odvodňování, kritéria d) a e), (minimálně 5 zadání pro každé kritérium)

 • Navrhování železnic, kriteria f) a g), (minimálně 5 zadání pro každé kritérium)

 • Projektování železničních drah a tramvajových tratí, kritéria f) a h, (minimálně 5 zadání pro každé kritérium)

 • Navrhování a zásady provádění železničního spodku a svršku, kritéria c), d) a f), (minimálně 5 zadání pro každé kritérium)

 

Uchazeč si jedno zadání vylosuje.

 

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-132-M Technik/technička pro dopravní stavby nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Do HS profesní kvalifikace 36-132-M Technik/technička pro dopravní stavby byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

 

V textu hodnoticího standardu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaného autorizujícím orgánem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB - TU Ostrava

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

VUT FAST v Brně

STAMINA, s. r. o.