Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu kopaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést předpisy a normy pro stavbu kopaných studní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště kopané studny a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení Ústní ověření
b Připravit staveniště kopané studny a jeho zabezpečení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zřizování kopaných studní a pramenných jímek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup prací podle schválené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat druhy kopaných studní a postupy jejich zřizování Ústní ověření
c Zajistit požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit prameniště jímky před osazením prefabrikátů Praktické předvedení a ústní ověření
e Osadit prefabrikáty Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhotovit část kopané studny v délce výšky jedné skruže Praktické předvedení a ústní ověření
g Osadit jednu skruž Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat vady vzniklé nedodržením pracovních postupů Ústní ověření
i Popsat způsob čištění pramenných jímek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací kopaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na izolaci pláště kopané studny a úpravy jejího okolí Ústní ověření
b Provést izolaci pláště kopané studny proti vnikání povrchových vod podle projektu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění a dezinfekce kopaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup prací při čištění a dezinfekci kopaných studní Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit, dezinfikovat a odčerpat závadnou vodu z kopané studny, provést odběr vzorků pro rozbory složení a hygienické nezávadnosti vody do předepsaných nádob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nebo výměny vadného pláště kopané studny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň dva způsoby oprav nebo výměny pláště kopané studny Ústní ověření
b Provést opravu poškozeného pláště a hlavy studny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování kopaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a navrhnout postup práce při rekonstrukci a oživování kopaných studní Praktické předvedení a ústní ověření
b Odstranit usazeniny a kaly, případně tekuté písky ručním odtěžením nebo odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat alespoň dvě užívané technologie rekonstrukce a oživování kopaných studní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava trhacích prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup přípravy trhacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady BOZP při provádění trhacích prací Ústní ověření
c Zhotovit vývrty pro trhací práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/studnar).

 

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

 

- Dodržení požadavků projektu

- Schopnost pracovat se strojním zařízením

- Dodržování BOZP

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

 

Poučení k ověření kompetence d11.A.6612 Příprava trhacích prací, kritérium c)

Přípravy trhacích prací (přípravy odstřelu)" jsou přípravné práce, prováděné osobami, které nemají oprávnění střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů, omezeny pouze na vrtné práce, to je zhotovování vývrtů pro trhací práci. Jakékoliv další úkony při přípravě a provádění trhacích prací, to zn. jakákoliv manipulace s výbušninami, nabíjení a odpal výbušnin, může provádět pouze střelmistr nebo technický vedoucí odstřelů, nebo pod jejich osobním dohledem některé úkony mohou provádět jejich pomocníci. Nakládání s výbušninami v civilním sektoru (t.j. i použití trhací práce při hloubení studní) upravuje zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. Přivádění výbušnin k výbuchu upravuje § 35 zákona č. 61/1988 Sb.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

STAMINA s. r. o.; VUT Brno, Fakulta stavební