Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci pro stavbu vrtané studny Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací pro stavbu vrtané studny Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést předpisy a normy pro stavbu vrtaných studní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště vrtané studny a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu vrtané studny Ústní ověření
b Připravit staveniště a jeho zabezpečení pro stavbu - vrtanou studnu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zřizování vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy vrtaných studní a postupy jejich zřizování s délkou do 30 m a nad 30 m Ústní ověření
b Zjistit a navrhnout postup prací podle schválené projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit pažnice před osazením do vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit vrtanou studnu o hloubce a průměru podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
f Osadit pažnice do vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat způsob čištění vrtaných studní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na izolaci pláště vrtané studny a úpravy jejího okolí Ústní ověření
b Provést izolaci pláště vrtané studny podle projektové dokumentace obsypem proti pronikání povrchových vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění a dezinfekce vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup prací pro čištění a dezinfekci vrtaných studní Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit, dezinfikovat a odčerpat závadnou vodu z vrtané studny, provést odběr vzorků pro rozbory složení a hygienické nezávadnosti do předepsaných nádob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nebo výměny hlavy vrtané studny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby oprav hlavy vrtané studny podle způsobu poškození Ústní ověření
b Provést opravu poškozené hlavy vrtané studny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování vrtaných studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a navrhnout postup práce při rekonstrukci a oživování vrtané studny Praktické předvedení a ústní ověření
b Odstranit usazeniny a kaly odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat alespoň dva způsoby rekonstrukce a oživování vrtaných studní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Ústní ověření
b Zjistit a navrhnout postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/studnar).

 

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

- Dodržení požadavků projektu

- Schopnost pracovat se strojním zařízením

- Dodržování BOZP

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

STAMINA s. r. o.; VUT Brno, Fakulta stavební