Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro stavbu vsakovacích vrtů a zařízení na využití dešťové vody Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště pro vsakovací vrty a zařízení na využití dešťové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení pro vsakovací vrty a zařízení na využití dešťové vody Ústní ověření
b Připravit a zabezpečit staveniště pro vsakovací vrty a zařízení na využití dešťové vody Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zřizování vsakovacího vrtu a zařízení na využití dešťové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy vrtů a postupy jejich zřizování s délkou do 30 m a nad 30 m jako vodní dílo a jako průzkumný vrt Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup prací podle schválené dokumentace Písemné a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost práce Praktické provedení s ústním vysvětlením
d Připravit pažnice před osazením do vsakovacího vrtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit vrt pro vsakování dešťové vody podle projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Osadit pažnice Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Popsat způsob čištění vsakovacího vrtu Ústní a písemné ověření
h Popsat vady vzniklé nedodržením pracovních postupů Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací vsakovacího vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy pro izolaci pláště vrtu a úpravy jeho okolí Ústní a písemné ověření
b Provést izolaci pláště vrtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění vsakovacích vrtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací pro čištění vsakovacích vrtů Ústní a písemné ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Odčerpat závadnou vodu z vsakovacího vrtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy hlavy vsakovacího vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň dvě technologie používané pro opravu hlavy vsakovacího vrtu Ústní a písemné ověření
b Provést opravu poškozené hlavy vsakovacího vrtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování vsakovacích vrtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a stanovit postup práce Ústní a písemné ověření
b Odstranit usazeniny a kaly, případně tekuté písky odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat užívané technologie rekonstrukce a oživování vsakovacích vrtů Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování jímek a nádrží pro jímání dešťové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň tři možnosti využití dešťové vody Ústní a písemné ověření
b Zjistit a stanovit postup správného osazení nádrží a jímek podle projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit pomocné konstrukce pro osazení technologie pro čerpání zachycené dešťové vody Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

 

-Dodržení požadavků projektu

-Schopnost pracovat se strojním zařízením

-Dodržování BOZP

-Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

EUROGEMA CZ