Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro stavbu bezvýkopové technologie Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště pro bezvýkopovou technologii a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení Ústní ověření
b Připravit staveniště a jeho zabezpečení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění průzkumů vodovodů a kanalizací, včetně čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpoklady pro kvalitní provedení průzkumu potrubí Písemné a ústní ověření
b Vyčistit část vodovodního a kanalizačního potrubí s využitím speciální technologie čištění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat výstup z provedeného průzkumu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhodnocení stavebnětechnického stavu trubních vedení a návrh opatření, způsobu opravy nebo sanace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit stav vodovodního potrubí Písemné a ústní ověření
b Navrhnout opatření a způsob opravy nebo sanace vodovodního potrubí Písemné a ústní ověření
c Vyhodnotit stav kanalizačního potrubí Písemné a ústní ověření
d Navrhnout opatření a způsob opravy nebo sanace kanalizačního potrubí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika netlakových a tlakových trubních vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výstup z optické inspekce Písemné a ústní ověření
b Popsat nadstandardní metody pro diagnostiku trubních vedení Písemné a ústní ověření
c Stanovit podklady pro Plán obnovy potrubních sítí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro průzkum a bezvýkopové opravy podzemních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu staveniště, případné přečerpání splašků Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zajištění náhradního zásobování pitnou vodou Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava materiálů pro bezvýkopové technologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody „hadicového reliningu“ Písemné a ústní ověření
b Připravit soupis materiálu a strojního zařízení pro provedení „hadicového reliningu“ Písemné ověření s ústní obhajobou
c Uvést zásady BOZP při provádění "hadicového reliningu“ Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení bezvýkopové opravy nebo sanace potrubí vhodnou metodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody oprav a rekonstrukcí trubních vedení Písemné a ústní ověření
b Provést opravu pomocí krátkých vložek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést umístění krátkých vložek pomocí robota Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést hadicový relining Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést relining Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést berstlining Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízené horizontální vrtání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody horizontálního vrtání Písemné a ústní ověření
b Provést horizontální vrt se zatažením potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokládka potrubí metodou pluhování v nezpevněných plochách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody, přípravné práce a způsoby pluhování Písemné a ústní ověření
b Provést pluhování, včetně obsluhy pluhového zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení výstavby nových trubních vedení bezvýkopovými technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody výstavby trubních vedení bezvýkopovými technologiemi Písemné a ústní ověření
b Provést horizontální vrt se zatažením potrubí podle předložené projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola provedených prací kamerou a zkoušky těsnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody kamerové zkoušky potrubí Ústní a písemné ověření
b Provést kamerovou zkoušku potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat jednotlivé metody zkoušky těsnosti potrubí dle ČSN EN 1610 včetně vyhotovení závěrečného protokolu Písemné a ústní ověření
d Provést zkoušku těsnosti potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro bezvýkopové technologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro bezvýkopové technologie Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce. Při posuzování kvality se doporučuje využít tato kritéria:

-Dodržení požadavků projektu

-Schopnost pracovat se strojním zařízením

-Dodržování BOZP

-Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

EUROGEMA CZ