Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Operátor strojů a zařízení pro bezvýkopové technologie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro stavbu bezvýkopové technologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště pro bezvýkopovou technologii a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení Ústní ověření
b Připravit staveniště a jeho zabezpečení Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit startovací a koncovou jámu pro řízené horizontální vrtání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění průzkumů vodovodů a kanalizací, včetně čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpoklady pro kvalitní provedení průzkumu potrubí Ústní ověření
b Vyčistit část vodovodního a kanalizačního potrubí s využitím speciální technologie čištění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat výstup z provedeného průzkumu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhodnocení stavebnětechnického stavu trubních vedení a návrh opatření, způsobu opravy nebo sanace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit stav vodovodního potrubí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření a způsob opravy nebo sanace vodovodního potrubí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit stav kanalizačního potrubí Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření a způsob opravy nebo sanace kanalizačního potrubí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika netlakových a tlakových trubních vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výstup z optické inspekce trubních vedení Ústní ověření
b Popsat nadstandardní metody pro diagnostiku trubních vedení Ústní ověření
c Stanovit podklady pro plán obnovy potrubních sítí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro průzkum a bezvýkopové opravy podzemních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu staveniště, případné přečerpání splašků Ústní ověření
b Popsat způsoby zajištění náhradního zásobování pitnou vodou Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava materiálů pro bezvýkopové technologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody „hadicového reliningu“ Ústní ověření
b Připravit soupis materiálu a strojního zařízení pro provedení „hadicového reliningu“ Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady BOZP při provádění "hadicového reliningu“ Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení bezvýkopové opravy nebo sanace potrubí vhodnou metodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody oprav a rekonstrukcí trubních vedení Ústní ověření
b Provést opravu pomocí krátkých vložek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést umístění krátkých vložek pomocí robota Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést hadicový relining Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést relining Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést berstlining Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízené horizontální vrtání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody horizontálního vrtání Ústní ověření
b Navrhnout postup práce pro provádění horizontálního vrtu se zatažením potrubí Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokládka potrubí metodou pluhování v nezpevněných plochách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody, přípravné práce a způsoby pluhování Ústní ověření
b Provést pluhování, včetně obsluhy pluhového zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení výstavby nových trubních vedení bezvýkopovými technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody výstavby trubních vedení bezvýkopovými technologiemi Ústní ověření
b Provést horizontální vrt se zatažením potrubí podle předložené projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola provedených prací kamerou a zkoušky těsnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody kamerové zkoušky potrubí Ústní ověření
b Provést kamerovou zkoušku potrubí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat jednotlivé metody zkoušky těsnosti potrubí podle ČSN EN 1610 včetně vyhotovení závěrečného protokolu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zkoušku těsnosti potrubí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro bezvýkopové technologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro bezvýkopové technologie Ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-stroju-a-zarizen-ccd6#zdravotni-zpusobilost).

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce. Při posuzování kvality se doporučuje využít tato kritéria:

- Dodržení požadavků projektu

- Schopnost pracovat se strojním zařízením

- Dodržování BOZP

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

STAMINA s. r. o.; VUT Brno, Fakulta stavební