Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik kontrolor kvality
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do 14.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řešit úlohy/příklady z elektrotechniky, ověřující znalost základních veličin a jejich jednotek používaných v elektrotechnice (elektrické napětí, proud, odpor, výkon) a zákonů a metod pro řešení elektrických obvodů (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, dělič napětí) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozdělit elektrické/rozvodné sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (s malým napětím SELV, PELV) a z hlediska uspořádání a počtu vodičů (IT, TT, TN-S, TN-C, TN-C-S) na předložených vzorových schématech Ústní ověření
c Určit elektrotechnické bezpečnostní a grafické značky, značení vodičů barvami nebo číslicemi, značení svorek elektrických zařízení a značení elektrotechnických prvků (R, L, C) na připravených elektrotechnických schématech a určit způsob kódování (IP) dle platných norem Ústní ověření
d Rozdělit elektrická zařízení dle použitých napětí (mn, nn) a uvést jmenovitá napětí pro jednotlivé kategorie Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na předložených příkladech, zda se jedná o obsluhu či práci na elektrickém zařízení a o jaký druh činnosti se jedná (dle pokynů, pod dohledem a pod dozorem, na zařízení bez napětí, pod napětím a v blízkosti částí pod napětím) Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v ochranách před nebezpečným dotykem živých částí (izolací, kryty nebo přepážkami, zábranou, polohou, doplňkovou izolací, doplňková ochrana proudovým chráničem) Písemné a ústní ověření
c Popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu elektrickým proudem (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat oblast platnosti (česká, evropská) v předložené technické normě a vyhledat požadované informace Praktické předvedení a ústní ověření
b Definovat jednotlivé prvky obvodu a použité značení a symboly na předloženém elektroschématu a odečíst rozměry a geometrické tolerance ve výkresové dokumentaci Praktické předvedení
c Načrtnout základní pohledy (2D i 3D) a kótování na předloženém tělese/díle Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a evidence elektrických a neelektrických veličin a parametrů podle kontrolního protokolu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí prostředky pro určení hodnot požadovaných veličin (napětí, proud, výkon, odpor) na předloženém elektrickém zapojení Praktické předvedení
b Zvolit měřicí prostředky pro změření požadovaných rozměrů předloženého objektu s ohledem na měřené rozměry/hodnoty a zadané tolerance/odchylky Praktické předvedení
c Ověřit správnou funkci použitého měřidla na referenčním vzorku definované hodnoty (měřidla elektrických i neelektrických veličin) a definovat rozdíl mezi pojmy kalibrace a ověření měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit multimetrem, osciloskopem a měřidly momentu zadané elektrické a mechanické veličiny a posuvkou a mikrometrem změřit zadané rozměry Praktické předvedení
e Odzkoušet funkčnost elektrotechnických součástí a zařízení dle stanovených technologických a kontrolních postupů a uživatelských manuálů Praktické předvedení
f Evidovat naměřené/zjištěné hodnoty do připraveného protokolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhodnocení naměřených veličin a vyhotovení záznamu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit naměřené/zjištěné hodnoty s ohledem na požadované odchylky/tolerance Praktické předvedení a ústní ověření
b Převést jednotky u vybraných veličin (např. mV na kV, mm na µm) Praktické předvedení
c Identifikovat závadu (příčina a možné následky) na základě předchozích zjištění Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout nápravné opatření pro odstranění závady Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat hlášení o nekvalitě výrobku na základě zjištěných dat, které musí obsahovat analýzu, určení příčiny nekvality výrobku a navržená opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování dat v tabulkovém procesoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřadit a filtrovat položky v připraveném souboru v tabulkovém procesoru Praktické předvedení
b Provést matematické operace suma hodnot, střední hodnota, určení maxima a minima s barevným odlišením a vynést hodnoty do grafu pro jejich porovnání se střední hodnotou Praktické předvedení
c Uložit zpracovávaný soubor a poslat jej na určenou emailovou adresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=126).

Uchazeč předloží osvědčení o získání odborné způsobilosti minimálně dle § 5 vyhlášky 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP v celém průběhu zkoušky.

Autorizovaná osoba připraví 30 příkladů pro ověření kompetence Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice a 15 příkladů pro ověření kompetence Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních.

Autorizovaná osoba zajistí, aby během měření elektrických veličin došlo k naměření veličiny mimo požadovaný rozsah.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ABB, s. r. o.

OEZ, s. r. o.

Střední průmyslová škola Letohrad