Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tesař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst stavební výkresy pozemních staveb (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3420, ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487.
3

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy konstrukcí bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit pracovní postup Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810.
3

Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaměřit tesařskou nebo navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Volit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Rozvrhnout konstrukční prvky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Měřit, rozvrhovat a orýsovat dřevěné prvky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Zaměřování a kontrola stavu stavby před zhotovováním a montáží bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zaměřit skutečný stav stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Kontrolovat stav stavebních konstrukcí (částí stavby) navazujících na tesařské konstrukce včetně popisu kontrolovaných parametrů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3420, ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487.
3

Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat parametry tesařských konstrukcí podle ČSN 73 3150 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky podle ČSN 73 3150 – ověření souladu provedených tesařských konstrukcí s projektovou dokumentací (zejména tvar a rozměry konstrukce, rozměry prvků) Písemné ověření
d Kontrolovat parametry tesařských konstrukcí podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431 a ČSN 73 3150.
3

Posuzování kvality tesařských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry jakosti řeziva podle ČSN EN 1310 – sukovitost, napadení dřevokaznými škůdci, trhliny, točivost Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN EN 1310.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby dřevěných materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby spojovacích materiálů Ústní ověření
c Vypočítat spotřebu materiálů na konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční opracování dřevěných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (řezáním, hoblováním, dlabáním, vrtáním a broušením) podle zadání včetně nástrojů, nářadí a ručního mechanizovaného nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Měřit a orýsovat materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Ručně opracovat materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487 a ČSN 01 3431.
3

Zhotovování dřevěných prvků bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí bednění, lešení a pomocné konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit prvek tesařské konstrukce podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431, ČSN 73 2810, ČSN 73 3150, EN 336 a ČSN EN 912.
3

Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Nakreslit a popsat základní druhy tesařských spojů, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat dřevěné a kovové spojovací prostředky, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit tesařský spoj podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit spoj spojovacími prostředky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 01 3487, ČSN 01 3431ČSN 73 3150 a ČSN EN 912.
3

Zhotovování, montáž a demontáž tesařských bednění betonových a železobetonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy bednění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vypočítat spotřebu materiálů Písemné ověření
c Rozměřit bednění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat části, funkci a zajištění bednění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit bednění základů (základový pás, patka) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit bednění svislého konstrukčního prvku (sloup, pilíř, stěna) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zhotovit bednění vodorovného prvku (trám, deska) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zhotovit bednění přímého schodišťového ramene Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Kontrolovat tvar a rozměry bednění podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
j Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tesařských pomocných konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských pomocných konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat a schematicky nakreslit tesařskou pomocnou konstrukci podle zadání Praktické předvedení s nakreslením náčrtu
c Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s výpočtem
d Zhotovit tesařskou pomocnou konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu Písemné ověření
b Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní a písemné ověření s nakreslením náčrtu
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Ústní a písemné ověření
d Popsat pravidla pro práci ve výšce Ústní a písemné ověření
e Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní a písemné ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
3

Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky a jejich použití Ústní a písemné ověření
b Popsat způsoby ukládání materiálu na místě zpracování Ústní a písemné ověření
c Dopravit materiál na místo zpracování Praktické předvedení
d Uložit materiál na místě zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí mít odbornou způsobilost k obsluze mechanizovaného ručního elektrického nářadí podle zákona 42/ 1987 Sb. a podle zákona 28/2002 Sb.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střechy VRŇATA & ŽÁČIK

Ing. Eva Hellerová, soudní znalec

Střechy Kousal

FAS MANINY, spol. s r. o.

Šnajdr truhlářství, tesařství

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy