Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci pokrývačských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Číst prováděcí výkresy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu pokrývačských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace, vysvětlit její význam pro provádění střech Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901.
3

Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit plochy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace Praktické předvedení
b Vypočítat plochu střechy Praktické předvedení s výpočtem
c Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovního postupu montáže a oprav krytin střešních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní nebo písemné ověření s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901.
3

Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Ústní nebo písemné ověření
b Posoudit kvalitu materiálu – prachovitost, šupinovitost, výskyt vyrostlic pyritu a uhličitanových minerálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Posoudit kvalitu břidlicových kamenů (tloušťku, obloukovitost, přítomnost trhlin) prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba nářadí, mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení
c Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Dodržovat pravidla BOZ při práci s mechanizací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky pro dopravu krytin a jejich použití Ústní nebo písemné ověření
b Popsat způsoby dopravy a ukládání materiálů Ústní nebo písemné ověření
c Obsluhovat dopravní prostředky podle zadání Praktické předvedení
d Dopravit a uložit materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k NV 362/2005 Sb.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Ústní nebo písemné ověření
d Popsat pravidla pro práci na střeše Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k NV 362/2005 Sb.
3

Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy podkladů pod krytiny a postupy jejich zhotovování Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
b Popsat postup založení laťování, stanovení spádnice a pravých úhlů Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
c Zhotovit podklad pod krytinu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k NV 362/2005 Sb.
3

Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště šikmých střech z fólií a asfaltových pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci pojistné hydroizolace, používané materiály a způsoby zhotovování (fólie a asfaltové pásy) Písemné ověření s nakreslením náčrtu
b Zhotovit pojistnou hydroizolaci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k NV 362/2005 Sb.
3

Upravování rozměrů a tvarů krytin z přírodní břidlice ručním a mechanizovaným nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pracovní postupy úpravy rozměrů a tvarů břidlicové krytiny Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
b Používat ruční nářadí a mechanizované nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit formátované a doplňkové kameny ručním a mechanizovaným nářadím, upravit hrany kamenů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí obecných zásad pro krytí střech a fasád přírodní břidlicí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby krytí střech (jednoduché, dvojité, dekorativní) Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
b Popsat způsoby krytí fasád a dekorativní krytí Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
c Popsat řešení okrajů střešních ploch, úžlabí, nároží, okapu Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
d Popsat materiály pro přípoje a ukončení krytiny Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901 a technickým podkladům výrobců.
3

Montáž a opravy skládaných krytin z přírodní břidlice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup dle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Zvolit a používat ruční a mechanizované nářadí Praktické předvedení
c Upravit tvar a rozměr krytiny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Používat připevňovací prvky kamenů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Používat materiály pro přípoje a ukončení krytiny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Upravit a osekat kameny u plechových částí střech (úžlabí, boční a štítové lemování, střešní prostupy) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Montovat krytinu dle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901 a technickým podkladům výrobců a NV 362/2005 Sb.
3

Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Ústní nebo písemné ověření
b Ručně rozebrat krytinu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vytřídit krytinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dopravit materiál ze střechy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zajistit střechu proti povětrnostním vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k NV 362/2005 Sb.
3

Zhotovování tepelných izolací střešního pláště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiály používané na tepelné izolace střešního pláště aplikované pokrývači Písemné ověření
b Popsat pracovní postup zhotovení tepelné izolace Ústní nebo písemné ověření s odůvodněním
c Zhotovit tepelnou izolaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k NV 362/2005 Sb.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Podmínky připuštění ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace pokrývač, kterou doloží:

  1. dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-69-H/01 Pokrývač nebo

  2. osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-121-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, a 36-067-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových a 36-068-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových.

Aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy musí uchazeč předložit: dokumenty potvrzující oprávnění k obsluze drobného el. nářadí, obsluze strojů, zdvihacích a dopravních zařízení, vazačský průkaz a doklad o všeobecném školení z BOZ při práci na střechách.

Autorizovaná osoba informuje, které další doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Zkoušku lze realizovat buď na cvičné střeše, nebo na reálné stavbě.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

  • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části,

  • 73 1901 Navrhování střech ‒ základní ustanovení,

  • ČSN 730607 – skládané hydroizolační konstrukce.

Doporučuje se přihlédnout k pravidlům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střechy VRŇATA & ŽÁČIK

Ing. Eva Hellerová, soudní znalec

Střechy Kousal

FAS MANINY, spol. s r. o.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy