Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Polygrafický technik technolog
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, směrnicích a základních pravidlech standardizované technologie v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je základem standardizovaného řízení kvality Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit, proč je základ systému řízení kvality bezpodmínečně nutný pro jeho řízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit, co je důležité pro používání základu systematického řízení kvality Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit pravidla pro podchycení organizační struktury procesu grafické výroby a jeho charakterizaci, kalibraci, kontrolu a správu Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vysvětlit, z čeho se skládá proces grafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Vysvětlit, čím jsou jednotlivé části procesu grafické výroby definovány Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Vysvětlit, co je nutné znát pro podchycení celého procesu grafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
h Vysvětlit, co je optimalizovaný proces grafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
i Vysvětlit, co musí být ustanoveno, aby kalibraci mohly provádět různé osoby Písemné ověření s ústním vysvětlením
j Vysvětlit, jak se podchytí rozsah procesu grafické výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
k Vysvětlit, co musí zahrnovat optimalizace technologických postupů Písemné ověření s ústním vysvětlením
l Vysvětlit, co znamená kalibrace technologických postupů Písemné ověření s ústním vysvětlením
m Vysvětlit, co je nutno používat k prověřování kalibrace Písemné ověření s ústním vysvětlením
n Vysvětlit tři etapy správy technologických postupů Písemné ověření s ústním vysvětlením
o Identifikovat všechny příslušné kontrolní prvky, parametry, správné metody měření a požadované hodnoty včetně povolených odchylek a vysvětlit jejich využívání Písemné ověření s ústním vysvětlením
p Vyjmenovat kvalitativní polygrafické normy pro provádění kontrolních měření v procesu řízení technologie a výroby podle standardizované jakosti a popsat jejich zaměření Písemné ověření s ústním vysvětlením
q Vysvětlit používání kvalitativních parametrů polygrafických norem a předpisů ve smyslu standardizace systému řízení technologie a výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
r Vysvětlit fungování systému řízení jakosti podle PSO pro alternativní technologie tisku v souvislosti s normami:
ČSN ISO 12647-7 digitální kontrolní nátisk a tisk
ČSN ISO 12647-6 flexotisk
ISO 12647-6 hlubotisk
ISO 12647-5 sítotisk
a vysvětlit jejich používání uvedených norem pro provádění kontrolních měření v systému řízení jakosti v polygrafickém provozu
Písemné ověření s ústním vysvětlením
s Vysvětlit vztahy mezi kvalitativními parametry uvedených ISO norem a technologickými parametry grafické výroby v předtiskové přípravě, nátisku a tisku Písemné ověření s ústním vysvětlením
t Vysvětlit vztahy mezi požadovanou a dosahovanou kvalitou při nefunkčnosti standardizovaného systému a jejich vliv na provozování integrovaného systému řízení jakosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
u Vysvětlit vztahy mezi požadovanou a dosahovanou kvalitou v případě plné funkčnosti standardizovaného systému a jejich vliv na provozování integrovaného systému řízení jakosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
v Vysvětlit vliv parametrů norem
ČSN ISO 15930-3(X) tisková data
ČSN ISO 12646 displeje
ČSN ISO 12647-1 předtisková příprava
a aktuálních grafických a zlomových programů na provádění kontrolních měření v integrovaném systému řízení jakosti
Písemné ověření s ústním vysvětlením
w Vysvětlit využití kvalitativních parametrů výše uvedených norem na:
- kontrolu kvality polygrafických materiálů a
- technologickou přípravu výrobních podkladů
při provádění kontrolních měření v integrovaném systému řízení jakosti
Písemné ověření s ústním vysvětlením
x Vyjmenovat závazné podklady, které stanovují kvalitu provozních parametrů tiskových strojů, vyjmenovat základní parametry a uvést jejich povolené hodnoty Písemné ověření s ústním vysvětlením
y Vyjmenovat normy / směrnice pro dokončovací knihařské zpracování a vysvětlit aplikace jejich parametrů na podmínky aktuální polygrafické výroby v praxi Písemné ověření s ústním vysvětlením
z Vysvětlit způsob evidence pro zadání a průběh procesu grafické výroby, jeho kalibraci, kontrolu a správu Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a technologické dokumentace v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip vedení technické a technologické dokumentace v polygrafické výrobě podle principů standardizovaného výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost odborného názvosloví, používaného v technické a technologické dokumentaci Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Použít správnou polygrafickou terminologii a v textu nahradit nesprávné pojmy z oblasti polygrafie Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vysvětlit účel ČSN ISO 12637-1 Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Navrhnout technologický postup zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na praktickém příkladu předvést a vysvětlit, na jakých základech se kontroluje dodržování technologických postupů v polygrafické výrobě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky polygrafické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systematičnost stanovování standardizovaných technologických postupů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit na příkladu dle zadání rozdíl ve stanovování standardních technologických postupů a technologických postupů pro typově opakovanou polygrafickou výrobu ve standardizovaném výrobním procesu a posoudit, případně doplnit technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění technických zkoušek v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, o co se opírají technické zkoušky v polygrafické výrobě a čemu slouží Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyhodnotit výsledky technické zkoušky na příkladu dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro polygrafickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit druh a množství surovin pro zakázku a vysvětlit, co je pro stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro polygrafickou výrobu ve standardizovaném výrobním procesu důležité Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Začleňování integrovaného systému řízení jakosti do standardizovaného řízení výrobního procesu a technologických postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na praktickém příkladu předvést a vysvětlit způsob začlenění standardizovaného systému řízení jakosti do standardizovaného systému řízení výrobního procesu a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit vliv začlenění standardizovaného systému řízení jakosti na tvorbu technologických postupů a souvislost tvorby těchto postupů s řízením výroby a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit souvislost úrovně technického zabezpečení standardizovaného systému řízení jakosti s kvalitou tvorby technologických postupů a systémem řízení výroby a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit začleňování standardizovaného systému řízení jakosti do systému řízení výrobního procesu a technologie a jeho význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vysvětlit, co je nutné provést, aby všichni pracovníci výrobního procesu byli připraveni k provozování standardizovaného systému řízení procesu v závislosti na organizační struktuře firmy, na aktuálních podmínkách jejího hardwarového a softwarového vybavení a na zaměření firemní činnosti a vysvětlit jejich význam pro systematické řízení výrobního procesu Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=5239).

Uchazeč nesmí pouze trpět poruchami vidění (barvocitu), protože součástí jeho práce je i vizuální posuzování a porovnávání tisků.

 

Stanovené kompetence je v rámci systémového řízení výrobního procesu tisku ofsetem nutno prověřovat vždy podle předpisů aktuálních norem

ČSN ISO 9000 Organizace práce

ČSN ISO 15930-3(X) Formát PDF – přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12646 Displeje a kontrolní nátisk na displeji

ISO 3664 Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy a předtisková příprava

ČSN ISO 12 647-2 Tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

a podle aktuálních směrnic a pravidel systému PSO jako:

Směrnice PDF/X-readyPoužívání souborů ve formátech PDF/X v předtiskové přípravě

 

Pro další tiskové technologie je nutno kompetence prověřovat podle výše uvedených předpisů, ale, namísto podle ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem, alternativně podle příslušných aktuálních dílčích částí ISO 12647

ČSN ISO 12647-3 pro novinový tisk ofsetem

ISO 12647-4 pro hlubotisk

ČSN ISO 12647-6 pro flexotisk

ISO 12647-8 pro digitální tisk

tak, aby zůstal zachován smysl standardizace daných výrobních procesů podle principů výchozí a základní verze standardizace procesu tisku ofsetem (PSO).

 

Prověřování kompetencí pro dokončovací knihařské zpracování je aktuálně nutno provádět podle Směrnice pro dokončující knihařské zpracování Svazu polygrafických podnikatelů z roku 2012. K pozdějšímu prověřování těchto kompetencí je nutné používat vždy aktuální verze této směrnice do té doby, než bude nahrazena příslušnými aktuálními normami ISO, a potom je prověřovat pouze podle těchto aktuálních norem ISO.

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonávat kontrolu kvality polygrafických výrobků, mezioperační kontrolu technologických stupňů výrobního procesu a vstupní kontrolu kvality materiálů a podkladů pro polygrafickou výrobu ve smyslu PSO a poskytovat tak systematickým způsobem jednoznačné a jasné podklady pro optimalizaci technologických procesů a systémové řízení polygrafické výroby.

 

Zkouška se skládá z písemné části, ústní části a praktické části.

 

Nejdříve probíhá písemná část zkoušky. Při písemné zkoušce uchazeč vypracovává stručné odpovědi k jednotlivým otázkám zadaným podle kritérií hodnocení jednotlivých kompetencí.

Autorizovaná osoba organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

Doba trvání písemné zkoušky je maximálně 4 hodiny.

V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby a pomůcky stanovené autorizovanou osobou.

Po ukončení písemné zkoušky probíhá ústní zkouška a praktická zkouška. Při ústní zkoušce se zejména ověřují ta kritéria hodnocení, kde v písemné části zkoušky uchazeč neodpověděl jednoznačně nebo úplně nebo u kterých je žádoucí podrobnější vysvětlení.

 

Hodnocení splnění jednotlivých kritérií

Hodnocení splnění jednotlivých kritérií se provádí až po absolvování písemné zkoušky a ústního ověření daného kritéria nebo po absolvování praktického předvedení a ústního ověření daného kritéria. V případě, že uchazeč v písemné části zkoušky v určitém kritériu hodnocení neodpověděl jednoznačně, nebo kritérium hodnocení splnil jen částečně, a v ústní části zkoušky svoji písemnou odpověď správně doplnil nebo upravil, považuje se toto kritérium za splněné.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Paseka, OSVČ

Tiskárna Protisk, s. r. o., pan Martin Štěch, jednatel

Ing. Juraj Bórik, důchodce

Ing. Pavel Vacínek, konzultant