Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci pokrývačských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Číst prováděcí výkresy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace, vysvětlit její význam pro provádění střech Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901.
3

Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit plochy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace Praktické předvedení
b Vypočítat plochu střechy Praktické předvedení s výpočtem
c Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin vláknocementových střech složitých tvarů a řešení detailů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní ověření
c Navrhnout řešení detailů tvarově složité střechy dle zadání Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba a splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901.
3

Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Ústní nebo písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozměřování detailů, upravování rozměrů a tvarů vláknocementových krytin pro pokrývání střech složitých tvarů ručním a mechanizovaným nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit detaily na střešní ploše oblého tvaru Praktické předvedení s odůvodněním
b Vysvětlit pracovní postupy úprav rozměrů a tvarů různých druhů vláknocementových krytin Praktické předvedení s vysvětlením
c Popsat používané nářadí a strojní zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry a tvar krytiny pro pokrývání oblých střech Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a používat ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
b Volit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
c Volit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení s odůvodněním
d Dodržovat pravidla BOZ při práci s mechanizací Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky pro dopravu krytin a jejich použití Ústní nebo písemné ověření
b Popsat způsoby dopravy a ukládání materiálů Ústní nebo písemné ověření
c Obsluhovat dopravní prostředky podle zadání Praktické předvedení s odůvodněním
d Dopravit a uložit materiály Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Ústní nebo písemné ověření
d Popsat pravidla pro práci na střeše Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k NV 362/2005 Sb.
3

Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny střech složitých tvarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy podkladů pod krytiny a postupy jejich zhotovování Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
b Popsat postup založení laťování, stanovení spádnice a pravých úhlů Ústní nebo písemné ověření s nakreslením náčrtu
c Zhotovit podklad pod krytinu podle zadání Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště šikmých střech z fólií a asfaltových pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci pojistné hydroizolace, používané materiály a způsoby zhotovování – fólie a asfaltové pásy Písemné ověření s nakreslením náčrtku
b Zhotovit pojistnou hydroizolaci podle zadání Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a opravy krytin vláknocementových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
b Montovat krytinu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 1901 a technickým podkladům výrobců.
3

Pokrývání nároží, úžlabí, vikýřů, kuželových střech a nástřešních těles krytinami vláknocementovými

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Praktické předvedení s vysvětlením
b Pokrývat střešní prvek dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokrývání střešních průniků a bočních přípojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Praktické předvedení s odůvodněním
b Provést pokrytí daného prvku dle zadání Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Ústní nebo písemné ověření
b Ručně rozebrat krytinu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vytřídit krytinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dopravit materiál ze střechy Praktické předvedení
e Zajistit střechu proti povětrnostním vlivům Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) až d), kritérium e) v případě zadání s přihlédnutím k NV 362/2005 Sb.
3

Zhotovování tepelných izolací střešního pláště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiály používané na tepelné izolace střešního pláště aplikované pokrývači Ústní nebo písemné ověření
b Popsat pracovní postup aplikace tepelné izolace Ústní nebo písemné ověření s odůvodněním
c Zhotovit tepelnou izolaci Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Podmínky připuštění ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace pokrývač, kterou doloží:

 1. dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-69-H/01 Pokrývač nebo

 2. osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-121-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, a 36-067-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových a 36-068-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových.

Aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy musí uchazeč předložit: dokumenty potvrzující oprávnění k obsluze drobného el. nářadí, obsluze strojů, zdvihacích a dopravních zařízení, vazačský průkaz a doklad o všeobecném školení z BOZ při práci na střechách.

Autorizovaná osoba informuje, které další doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Zkoušku lze realizovat buď na cvičné střeše nebo na reálné stavbě.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části,

 • 73 1901 Navrhování střech- základní ustanovení,

 • ČSN 730607 – skládané hydroizolační konstrukce.

Doporučuje se přihlédnout k pravidlům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru 36-69-H/01 Pokrývač s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci vedoucího pracovníka v oblasti pokrývačských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 2. Výkon povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-69-H/01 Pokrývač nebo 36-69-E/01 Pokrývačské práce, minimálně 5 let praxe, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se stavebním nebo dřevozpracujícím zaměřením s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci vedoucího pracovníka v oblasti pokrývačských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci vedoucího pracovníka v oblasti pokrývačských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 5. Úplná profesní kvalifikace pokrývač, doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-121-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, a 36-067-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových a 36-068-H Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových + střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, praxe v délce nejméně 8 let ve funkci vedoucího pracovníka v oblasti pokrývačských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

 1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými pokrývačskými materiály, nářadím a zařízeními pro pokrývačské práce, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů

Měřidla: dřevěný skládací metr dl. 2 m, vodováha 0,6 m a 2 m, měřidlo roztečí latí, úhloměr

 

Nářadí a zařízení: kladivo tesařské, kleště štípací pokrývačské, sponkovačka, páčidlo, pokrývačská lžíce půlkulatá, vrtačka příklepová, vidiové vrtáky, úhlová bruska, řezací kotouče, kotoučová pila, řetězová pila, škopík na maltu, nádoba na namáčení horních prejzů, mísidlo na maltu, pracovní nůž, žebřík, montážní lávka, lešení

 

Pomůcky: brašnička na hřebíky, tužka, šňůra a šňůrovačka, pomůcky na úklid pracoviště

 

Osobní ochranné pracovní prostředky: bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj

 

Materiál: dle zadání úkolu

 

Zdroj elektrické energie

 

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi

 

Předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy, technické podklady výrobců daného materiálu)

 

Pomocný personál

 

Uchazeč

Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střechy VRŇATA & ŽÁČIK

Ing. Eva Hellerová, soudní znalec

Střechy Kousal

FAS MANINY, spol. s r. o.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy