Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pracovník pro recyklaci
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strategických dokumentech, právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami z autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní strategické dokumenty a charakterizovat základní legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady, druhotnými surovinami a autovraky Písemné a ústní ověření
b Popsat hierarchii nakládání s odpady při recyklaci vozidel s ukončenou životností Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat kategorie silničních vozidel, na které se vztahuje legislativa vozidel s ukončenou životností Písemné a ústní ověření
d Popsat postup pro zařazování odpadů z vozidel s ukončenou životností do jednotlivých skupin a kategorií podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích a postupech pro zpracování autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s využitím blokových schémat technologie zpracování vozidel s ukončenou životností Písemné a ústní ověření
b Popsat hlavní technologické operace pro zpracování vozidel s ukončenou životností Písemné a ústní ověření
c Popsat postupy pro přednostní odstranění nebezpečných látek a součástí z vozidel s ukončenou životností Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat základní konstrukční skupiny a části silničních motorových vozidel z pohledu recyklace Písemné a ústní ověření
e Vybrat z předloženého soupisu součástí vozidla s ukončenou životností části, které mohou obsahovat těžké kovy, těkavé látky, jiné nebezpečné nebo radioaktivní látky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a kontrola technologických operací zpracování autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kritéria volby technologické operace pro zpracování na předloženém vzorku vozidla s ukončenou životností z hlediska požadavků na kvalitu výstupních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat na předloženém vzorku materiálů z autovraku, zda byl dodržen předepsaný technologický postup pro separaci druhotných surovin a odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů při technologických operacích demontáže vozidel s ukončenou životností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu zpracování autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah provozního řádu zpracovatelského zařízení podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Vyplnit dokumenty pro převzetí vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit dokumenty pro předání výstupních materiálů ze zpracovatelského zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat požadavky na vedení průběžné evidence odpadů podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
e Provést evidenci vybraných částí autovraků určených k jejich opětovnému využití Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést evidenci podílu sledovaných položek kovů, plastů, skla, pryží a dalších odpadů pro materiálové a energetické využití vzniklých při zpracování vozidel s ukončenou životností Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat evidenci vozidel s ukončenou životností v rámci Modulu autovraky informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž autovraků podle stanoveného postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup manuální demontáže vozidla s ukončenou životností Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit (částečně demontovat) vozidlo s ukončenou životností pro strojní zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
c Demontovat a separovat části autovraků obsahující nebezpečné látky podle pracovního návodu pomocí jednoduchého ručního nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a hygieny práce a použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) při demontáži vozidla s ukončenou životností Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění odpadů a druhotných surovin z autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit směs železných a neželezných kovů v předloženém vzorku vozidla s ukončenou životností podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytřídit směs plastů, textilu, skla, pryží a ostatních materiálů v předloženém vzorku podle výrobního označení, katalogu nebo jiného předepsaného postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit v předloženém vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout zařazení separovaných materiálů podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování částí výrobků, druhotných surovin a odpadů z recyklace autovraků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat značení a podmínky pro skladování převzatého vozidla s ukončenou životností Písemné a ústní ověření
b Popsat značení a podmínky pro skladování nebezpečných a ostatních odpadů vzniklých při provozu zpracovatelského zařízení podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
c Popsat značení a podmínky pro skladování druhotných surovin a dílů z vozidla s ukončenou životností pro opětovné použití Písemné a ústní ověření
d Porovnat předepsané a skutečné vybavení pro manipulaci a skladování nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava částí autovraků, druhotných surovin a odpadů ze zpracování autovraků k přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit části vozidla s ukončenou životností k opětovnému použití a připravit druhotné suroviny a nepoužitelné odpady k přepravě podle legislativních předpisů a požadavků zákazníka k materiálovému nebo energetickému využití, popřípadě k likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat opatření k zamezení smíchání nebo znečištění druhotných surovin a odpadů v průběhu přepravy Písemné a ústní ověření
c Porovnat předepsané a skutečné vybavení pro manipulaci a přepravu nebezpečných odpadů z vozidla s ukončenou životností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podnikovou dokumentaci pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z podnikové dokumentace OOPP pro práci v zařízení pro zpracování vozidla s ukončenou životností Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-recyklace#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, seznamy zákonů a vyhlášek, odborné katalogy, firemní materiály).

Pro písemné ověřování jsou v rámci přípravy na zkoušku autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím hodnocení nejméně po jednom příkladu úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria hodnocení.

 

Praktické ověření proběhne v zařízení, jehož součástí je zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků).

Při praktickém ověřování se posuzuje schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality druhotných surovin. Vzhledem k specifické problematice autovraků - vozidel s ukončenou životností ovlivňované směrnicí EU 2000/53/EC je nutné při zkouškách věnovat této problematice zvýšenou pozornost ze strany zkoušejících, především po stránce vybavenosti pracoviště, na kterém bude probíhat praktická část zkoušek.

Vhodné technologické, manipulační a logistické prostředky a OOPP bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů.

Zkoušející také podle aktuálních místních podmínek může zpřesnit oborový obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin.

Dva až tři vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, vzorky materiálů a odpadů, technologické údaje o zařízení, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování kritérií hodnocení založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů, zpracovaných organizací podle zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování v celkovém počtu o jeden vyšší, než bude počet uchazečů tak, aby si každý uchazeč mohl vylosovat svoji variantu.

 

PC musí zajistit autorizovaná osoba, PC dodaný uchazečem není přípustný.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha 9

ANSELMO TECHNOLOGIES, s. r. o., Ostrava - Poruba

Vladimír Kudlík, specialista, Mrlínek/Bystřice p. Hostýnem (OSVČ)

Ing. Emil Polívka, poradce, Praha 2 (OSVČ)

Ing. Miroslav Jandík, specialista pryžových technologií, Zlín (OSVČ)

Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS., specialista vzdělávání, Sibřina (OSVČ)