Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pracovník pro recyklaci
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strategických dokumentech, právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami z elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní strategické dokumenty a charakterizovat legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady, druhotnými surovinami a elektroodpady Písemné a ústní ověření
b Popsat hierarchii nakládání s odpady a druhotnými surovinami z elektroodpadů Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby označování elektrozařízení symbolem výrobce a vybrat z předložených vzorů označení předepsané pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup pro zařazování odpadů z elektrického a elektronického zařízení do jednotlivých skupin a kategorií podle Katalogu odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích a postupech pro zpracování elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s využitím blokových schémat technologie zpracování jednotlivých skupin elektroodpadů Písemné a ústní ověření
b Popsat hlavní technologické operace pro zpracování elektroodpadů Písemné a ústní ověření
c Popsat postupy pro přednostní odstranění nebezpečných látek a součástí z elektroodpadů Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a na předloženém vzorku použít kritéria vizuální kontroly přebíraných elektroodpadů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat z předloženého soupisu elektroodpadů, elektrozařízení a jejich částí ty, které mohou obsahovat těžké kovy, těkavé látky, jiné nebezpečné nebo radioaktivní látky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a kontrola technologických operací zpracování elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kritéria volby technologické operace pro zpracování na předloženém vzorku vyřazených elektrospotřebičů a elektroodpadu z hlediska požadavků na kvalitu výstupních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat u vyřazeného elektrotechnického nebo elektronického výrobku, zda byl dodržen předepsaný technologický postup pro separaci jednotlivých částí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů a protipožárních předpisů při technologických operacích demontáže elektroodpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence vstupů, výstupů a průběhu technologického procesu zpracování elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah provozního řádu zpracovatelského zařízení podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Vyplnit dokumenty pro převzetí vyřazených elektrických a elektronických zařízení, elektroodpadů a jejich částí do zpracovatelského zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit dokumenty pro předání výstupních materiálů ze zpracovatelského zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat požadavky na vedení průběžné evidence odpadů podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž elektroodpadů podle stanoveného postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup demontáže předloženého elektrotechnického výrobku s ukončenou životností Praktické předvedení a ústní ověření
b Demontovat a separovat části výrobku obsahující nebezpečné látky podle pracovního návodu pomocí jednoduchého ručního nářadí v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat požadavky na dodržování bezpečnosti a hygieny práce a na použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) při demontáži elektroodpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění odpadů a druhotných surovin z elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit směs železných, neželezných a drahých kovů v předloženém vzorku elektroodpadů podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytřídit směs plastů, pryží a ostatních materiálů v předloženém vzorku elektroodpadů podle výrobního označení, katalogu nebo jiného předepsaného postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit v předloženém vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout zařazení separovaných materiálů podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování částí výrobků, druhotných surovin a odpadů z recyklace elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat označení a podmínky skladování převzatých elektrospotřebičů s ukončenou životností, zpětného odběru a elektroodpadu Písemné a ústní ověření
b Popsat označení a podmínky pro skladování nebezpečných a ostatních odpadů vzniklých při provozu zpracovatelského zařízení podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
c Popsat označení a podmínky pro skladování druhotných surovin a dílů pro opětovné použití separovaných z elektroodpadu Písemné a ústní ověření
d Porovnat předepsané a skutečné vybavení pro manipulaci a skladování nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava částí výrobků, druhotných surovin a odpadů ze zpracování elektroodpadů k přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a označit části elektroodpadů, druhotné suroviny a nepoužitelné odpady ze zpracování elektroodpadů k přepravě podle legislativních předpisů a požadavků zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat opatření k zamezení smíchání nebo znečištění druhotných surovin a odpadů v průběhu jejich přepravy Ústní ověření
c Porovnat předepsané a skutečné vybavení pro manipulaci a přepravu nebezpečných odpadů vzniklých při zpracování elektroodpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podnikovou dokumentaci pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z podnikové dokumentace OOPP pro práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, seznamy zákonů a vyhlášek, odborné katalogy, firemní materiály).

Pro písemné ověřování jsou v rámci přípravy na zkoušku autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím hodnocení nejméně po jednom příkladu úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria hodnocení.

 

Praktické ověření proběhne v zařízení, jehož součástí je zpracování elektroodpadu.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality druhotných surovin. Vzhledem k specifickým obsahům zvláště nebezpečných odpadů v některých elektroodpadech (rtuť, kadmium, polybromované bifenyly, chlorofluorovodíky, HCFC, HFC, azbest a další – viz zvláštní předpisy) je nutné při zkouškách věnovat této problematice zvýšenou pozornost ze strany zkoušejících jak pro ochranu osob, tak pro ochranu životního prostředí.

Vhodné technologické, manipulační a logistické prostředky a OOPP bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů. Zkoušející také podle aktuálních místních podmínek může zpřesnit oborový obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin.

Dva až tři vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, vzorky materiálů a odpadů, technologické údaje o zařízení, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem. Při ověřování splnění kritérií založených na teoretických znalostech se vychází z interních pokynů, zpracovaných organizací podle zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů.

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování v celkovém počtu o jeden vyšší, než bude počet uchazečů tak, aby si každý uchazeč mohl vylosovat svoji variantu.

 

PC musí zajistit autorizovaná osoba, PC dodaný uchazečem není přípustný.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha 9

Ligmet, a. s., Lazsko

Vladimír Kudlík, specialista, Mrlínek/Bystřice p. Hostýnem (OSVČ)

Ing. Emil Polívka, poradce, Praha 2 (OSVČ)

Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS., specialista vzdělávání, Sibřina (OSVČ)