Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chmele a jeho nároky na klimatické a půdní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat biologické zařazení chmele a látky v chmelových hlávkách Ústní ověření
b Uvést příklady odrůd chmele a jejich odlišnosti Ústní ověření
c Rozpoznat rostliny chmele a jejich části v různých růstových a vývojových fázích Praktické předvedení
d Popsat nároky chmele na stanoviště Písemné ověření
e Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci chmele Ústní ověření
f Popsat legislativní opatření v oblasti pěstování chmele Písemné ověření
g Vyjmenovat a charakterizovat dotační podpory v oblasti pěstování chmele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání chmelnic, sázení chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu pozemku před výsadbou chmele Písemné ověření
b Charakterizovat různé způsoby sázení chmele a vysadit minimálně 10 ks chmelových kořenáčů Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat různé způsoby zakládání chmelnic Ústní ověření
d Popsat kontrolu technického stavu chmelové konstrukce a závlahy a jejich údržbu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Interpretovat z výsledku agrochemického rozboru půdy zásobu živin pro dané stanoviště Praktické předvedení
b Navrhnout dávky živin (N, P, K, Mg), doporučit sortiment hnojiv a úpravu pH na základě agrochemického rozboru půdy Praktické předvedení
c Popsat hnojení chmele v době vegetace včetně doporučení listových hnojiv a stanovení vhodné vývojové fáze k přihnojení Ústní ověření
d Popsat význam aplikace organického hnojení a vápnění chmele Ústní ověření
e Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj chmele na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout odrůdu a vhodný technologický postup pro pěstování chmele do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postupy ošetřování chmele na chmelnici Písemné ověření
c Popsat přípravu půdy před řezem chmele Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby řezu chmele včetně používané techniky Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit zásady zavěšování chmelovodu včetně používané techniky a zavádění chmele Ústní ověření
f Popsat mechanické ošetření půdy za vegetace ve chmelnici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých organismů chmele a ošetření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé organismy v porostech chmele Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu chmele na konkrétním pozemku a navrhnout opatření v ochraně rostlin včetně mechanických zásahů a zadat pokyn k provedení konkrétního ošetření v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany rostlin chmele Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zavlažování porostu chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby závlahy chmele Ústní ověření
b Stanovit závlahovou dávku pro zadané parametry Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace sklizně chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný termín sklizně chmele Ústní ověření
b Popsat technologie sklizně chmele a zadat instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu provedených sklizňových prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sušení, klimatizace, balení a označování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii sušení chmele Písemné ověření
b Vysvětlit význam klimatizace chmele Ústní ověření
c Popsat způsoby balení chmele u pěstitele Ústní ověření
d Popsat evidenci a označování chmele u pěstitele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z předepsané evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku v LPIS (Veřejný registr půdy) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování chmele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit jednotlivé nákladové položky u chmele a objasnit možnosti jejich ovlivnění Ústní ověření
b Popsat kvalitativní parametry sklizených hlávek chmele, minimální požadavky a bonitační kritéria hodnocená při odbytu chmele Ústní ověření
c Vyhodnotit ekonomickou efektivnost pěstování chmele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování chmele v zemědělském podniku. Podklady pro ověření kompetencí budou brány z konkrétního podniku. Předvedení dovedností při posuzování potřeb odborných zásahů budou ověřovány na konkrétních porostech chmele.

U kompetence „Charakteristika chmele a jeho nároky na klimatické a půdní podmínky“ bude kritérium c) ověřeno s využitím rostlin nebo fotografií vývojových fází chmele.

U kompetence „Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště a průběh vegetace“ bude k prověření kritérií a), b) k dispozici vzorový rozbor půdy a Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence „Diagnostika škodlivých organismů chmele a ošetření proti nim“ budou k prověření kritéria a) k dispozici vzorky a obrazová dokumentace škodlivých organismů a k prověření kritérií b), c) Metodická příručka integrované ochrany rostlin a Registr přípravků na ochranu rostlin.

U kompetence „Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku“ bude k prověření kritéria a) k dispozici formulář pro evidenci ochrany rostlin a u kritéria b) formulář pro evidenci hnojiv.

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem k internetu.

 

Zkouška se bude konat v době vegetace chmele.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Statek Měcholupy, spol. s r. o.

Svaz pěstitelů chmele ČR

Česká zemědělská univerzita v Praze

Hopex Louny, spol. s r. o.