Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Plsťař
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava králičích a zaječích kožek pro výrobu kloboučnické srsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit, zvážit a rozdělit kožky na váhové kategorie, rozřezat kožku, vyčistit ji a seřezat pesík Praktické předvedení a ústní ověření
b Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů a zařízení (odmašťovacího a změkčovacího bubnu, přistřihovacího stroje pesíků, kartáčovacího stroje, čisticího stroje) Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) Praktické předvedení
d Vyplnit průvodku s informacemi o výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Moření srsti pro výrobu kloboučnické srsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Chemicky narušit kožku, nechat ji odležet a vysušit kožku Praktické předvedení a ústní ověření
b Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu stroje a zařízení (mořicího stroje, průběžné sušicí pece) Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP Praktické předvedení
d Vyplnit průvodku s informacemi o výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba kloboučnické srsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postupovat podle technologického postupu uvedeného v pracovní návodce Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřezat srst z králičí nebo zaječí kožky, smíchat, zvlkovat a přefoukat srst na kloboukovou hmotu Praktické předvedení
c Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů (řezacího stroje, foukacího stroje) Praktické předvedení
d Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP Praktické předvedení
e Vyplnit průvodku s informacemi o výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všecha kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/plstar#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeči bude zadáno zpracovat králičí a zaječí kožky s cílem vyrobit srstěný polotovar pro kloboučnické účely.

 

Zkouška bude probíhat za běžného provozu, při kterém s ohledem na charakter výroby jde zejména o finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a kvalitu vyrobeného produktu. Uchazeč u každé prověřované odborné kompetence bude vykonávat prakticky ty pracovní operace nebo úkony, které nezpůsobí finanční ztráty nebo některé úkony operací vykonává, pokud stroj nebo zařízení není v chodu.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol, v rámci kterého vyrobí 12 ks srstěných polotovarů a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si uchazeč vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu plsťařské výroby.

Vzhledem k charakteru výroby srsti/srstěných polotovarů a k provozním podmínkám, v nichž bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení.

 

Odborná kompetence Příprava králičích a zaječích kožek pro výrobu kloboučnické srsti: Operace uvedené pod kritériem hodnocení a) bude uchazeč provádět na surovinách/polotovarech připravených pro vykonání zkoušky a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.

Odborná kompetence Moření srsti pro výrobu kloboučnické srsti: Operace uvedené pod kritériem hodnocení a) bude uchazeč provádět na surovinách/polotovarech připravených k vykonání zkoušky a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.

Odborná kompetence Výroba kloboučnické srsti: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) a b) bude uchazeč provádět pod dohledem zkoušejícího.

 

Po celou dobu hodnocení budou sledovány používané pracovní postupy, dodržování předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a samostatnost zkoušeného při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností (pracovních operací).

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného polotovaru/výrobku, zejména na vzhled a funkčnost srstěného polotovaru/výrobku.

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

  

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak, a. s., Nový Jičín