Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Plsťař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pracovních a technologických postupech zušlechťování plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stanovené tužicí receptury podle konkrétního výrobního postupu zušlechtění plsti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat srstěný, nebo vlněný polotovar s efektem podle pracovní návodky Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit postup pracovních operací při zušlechťování plsti pro daný druh srstěného, nebo vlněného polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tužení kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tužicí prostředky, rozředit na požadovanou hustotu, použít měřicí přístroje (hustoměr, ph metr) Praktické předvedení
b Uvést do chodu tužicí stroj, provést nastavení výšky tužení, natužit okraj a hlavu, použít automatickou váhu Praktické předvedení
c Provést fixaci tužidla kyselením nebo sušením, tj. provést obsluhu sušicí pece, naplnit a provést obsluhu odstředivky Praktické předvedení
d Uvést příklady výrobních předpisů, včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném srstěném, nebo vlněném polotovaru Ústní ověření
e Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů (tužicí stroj, sušicí pec, odstředivka) Praktické předvedení
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při obsluze strojů Praktické předvedení
g Vyplnit průvodku s informacemi o výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Barvení kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést obsluhu barvicího konusového aparátu, nebo otevřeného barvicího aparátu, nebo barvicího stroje pro volný materiál (vločky - vlna, srst), vložit polotovary, nebo materiál k barvení, provést dávkování dané chemikálie a barvy, dodržet barvicí křivku, použít měřicí přístroje (pH metr, teploměr, tlakoměr) Praktické předvedení
b Naplnit odstředivku polotovary, provést obsluhu odstředivky Praktické předvedení
c Zkontrolovat zušlechtěný srstěný, nebo vlněný polotovar a odstranit chyby podle pracovní návodky Praktické předvedení
d Uvést příklady výrobních předpisů včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném polotovaru Ústní ověření
e Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů (barvicí konusový aparát, nebo otevřený barvicí aparát, nebo barvicí stroj pro volný materiál, odstředivka) Praktické předvedení
f Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP při obsluze strojů Praktické předvedení
g Vyplnit průvodku s informacemi o výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění speciálních úprav na kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést tisk a postřik efektů na srstěné, nebo vlněné polotovary, tj. provést obsluhu žehlicího stroje - mandlu, připravit tiskařské pasty, pomocí šablon, sít a stříkací pistole provést potisk nebo postřik, provést obsluhu sušicí pece, provést obsluhu dekatovací pece, provést vyprání nadbytečné záhustky a barvy Praktické předvedení
b Provést impregnaci a preparaci polotovarů, tj. připravit impregnační nebo preparační lázeň, provést dávkování dané chemikálie a prostředků, provést obsluhu odstředivky Praktické předvedení
c Uvést příklady výrobních předpisů, včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném polotovaru kloboučnické plsti Ústní ověření
d Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu 3 z uvedených strojů: stroj pro potisk polotovarů, žehlicí stroj, sušicí, pec, dekatovací pec, prací stroj Praktické předvedení
e Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP při obsluze strojů Praktické předvedení
f Vyplnit průvodku s informacemi o výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předupravit srstěný, nebo vlněný polotovar pro následné tvarování, tj. provést obsluhu pařáku, vytahovačky hlav a roztahovačky okrajů polotovarů Praktické předvedení
b Provést tvarování kloboučnické plsti na tvarovacích strojích Praktické předvedení
c Provést ruční tvarování kloboučnické plsti na dřevěných tvárnicích Praktické předvedení
d Odvodnit a sušit srstěný, nebo vlněný polotovar, tj. vložit kus do odstředivky, provést obsluhu odstředivky a provést obsluhu sušicí pece Praktické předvedení
e Ořezat srstěné, nebo vlněné polotovary, tj. přiložit polotovar na tvárnici a ořezat pomocí ořezávacího stroje na danou velikost Praktické předvedení
f Zkontrolovat vytvarovaný srstěný, nebo vlněný polotovar a odstranit chyby podle pracovní návodky Praktické předvedení
g Uvést příklady výrobních předpisů, včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném srstěném nebo vlněném polotovaru Ústní ověření
h Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu 3 z uvedených strojů: pařák, vytahovačka hlav, roztahovačka okrajů, tvarovací stroj, odstředivka, sušicí pec, ořezávací stroj Praktické předvedení
i Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP při obsluze strojů Praktické předvedení
j Vyplnit průvodku s informacemi o výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/plstar#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeči bude zadáno provést zušlechtění kloboučnické plsti. Uchazeč musí v rámci zkoušky zpracovat 12 ks srstěných, nebo vlněných polotovarů.

 

Zkouška bude probíhat za běžného provozu při výrobě plsti, při kterém s ohledem na charakter výroby jde zejména o finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a kvalitu vyrobeného produktu. Uchazeč u každé prověřované odborné kompetence bude vykonávat prakticky ty pracovní operace nebo úkony, které nezpůsobí finanční ztráty nebo některé úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu.

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj., jak si uchazeč vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu plsťařské výroby. Vzhledem k charakteru výroby plsti a k provozním podmínkám, v nichž bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení.

 

Odborná kompetence Orientace v pracovních a technologických postupech zušlechťování plsti: Operace uvedené pod kritériem hodnocení b) bude uchazeč provádět na polotovarech připravených pro vykonání zkoušky.

Odborná kompetence Tužení kloboučnické plsti: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až c), e) a f) bude uchazeč provádět pod dohledem zkoušejícího. Při plnění kritéria hodnocení d) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu hodnocení d) a podle aktuálního výrobního programu firmy.

Odborná kompetence Barvení kloboučnické plsti: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až c), a e) bude uchazeč provádět pod dohledem zkoušejícího. Při plnění kritéria hodnocení d) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu hodnocení d) a podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Odborná kompetence Provádění speciálních úprav na kloboučnické plsti: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a), b), d), e) bude uchazeč provádět pod dohledem zkoušejícího. Při plnění kritéria hodnocení c) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu hodnocení c) a podle aktuálního výrobního programu firmy.

Odborná kompetence Tvarování kloboučnické plsti: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až f) a i) bude uchazeč provádět pod dohledem zkoušejícího. Při plnění kritéria hodnocení g) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu hodnocení g) a podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Po celou dobu hodnocení budou sledovány používané pracovní postupy, dodržování předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a samostatnost zkoušeného při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného polotovaru/výrobku, zejména na vzhled a funkčnost polotovaru/výrobku.

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak a. s., Nový Jičín