Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vytváření technologických postupů pro ověřování výroby nových druhů technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit podklady k zadání nového výrobku (technické textilie) do výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit technologické podklady pro zkušební výrobu nového nebo inovovaného výrobku: stanovit materiál pro výrobu konkrétní technické textilie, zvolit technologický postup pro výrobu, definovat nastavení výrobního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Ve spolupráci s obsluhou zařízení nastavit a zkontrolovat řídicí systém výrobního zařízení pro výrobu technické textilie (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat průběh výroby zkušební výrobní dávky nového nebo inovovaného výrobku (technické textilie) Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro obsluhu zařízení a práci v provozu výroby technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro posuzování technických textilií autorizovanými vnějšími institucemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zkušební vzorky pro laboratorní zkoušky v rozsahu daném druhem technické textilie pro jeden technický podklad pro posouzení technické textilie autorizovanou vnější institucí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout metody hodnocení výrobku (technické textilie) a navrhnout hodnotitelská místa (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit soubor vzorků konkrétního druhu technické textilie (v rozsahu daném druhem technické textilie) do technického podkladu pro předání k nezávislému hodnocení vnější institucí Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu zařízení a práci v provozu výroby technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření technologických postupů pro výrobu technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit technologický postup pro výrobu nového, do výroby schváleného výrobku (technické textilie) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit písemné podklady pro kalkulaci ceny konkrétního druhu technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít technické normy a technické podklady ve výrobě technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu dodržování normy spotřeby materiálu u konkrétního druhu technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu dodržování normy spotřeby času výrobního zařízení na výrobu konkrétního druhu technické textilie Praktické předvedení a ústní ověření
f Prokázat znalost technologických postupů pro výrobu technických textilií (principů jejich výroby, druhů, konstrukcí, finálních úprav a parametrů technických textilií) Písemné ověření
g Prokázat znalost strojů, linek a zařízení na výrobu technických textilií (druhy, funkce) a zásad BOZP v provozu výroby technických textilií Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů při výrobě technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup kontroly dodržování technologického postupu a bezpečnostních předpisů při výrobě konkrétního druhu technické textilie Ústní ověření
b Předvést vedení dokumentace o kontrole dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů při výrobě technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a práci v provozu výroby technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování výsledků kvalitativních zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve výrobě technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést používané testovací metody technických textilií a materiálů, vysvětlit jejich použití při výrobě technických textilií, popsat použití laboratorní techniky Ústní ověření
b Použít PC s aplikačními programy pro vyhodnocení testovacích metod ve výrobě technických textilií (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Přečíst (s porozuměním) detailně zkušební laboratorní protokoly mechanicko-fyzikálních vlastností technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít ISO normy v rozsahu daném Příručkou jakosti a vysvětlit jejich uplatnění na konkrétním příkladu výrobku (technické textilii) firmy dle výrobního programu Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a práci v provozu výroby technických textilií Praktické předvedení a ústní ověření
f Prokázat znalost vstupních materiálů (surovin, polotovarů) používaných pro výrobu technických textilií (druhy, vlastnosti, parametry) Písemné ověření
g Prokázat znalost kvalitativních zkoušek surovin, materiálů a polotovarů ve výrobě technických textilií Písemné ověření
h Rozpoznat druh (původ) textilního materiálu (vláken) na 5 anonymních vzorcích Praktické předvedení
i Rozpoznat druh technické textilie na 5 anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeči bude zadáno stanovit technologický postup pro výrobu konkrétní technické textilie dle výrobního programu firmy.

Výroba technických textilií v jednotlivých jejich typech je velmi diverzifikovaná a specializovaná podle firem, a pro jejich výrobu jsou používány unikátní speciální stroje, linky a zařízení. Autorizovaná osoba má k dispozici materiály (suroviny a polotovary) a stroje, linky a zařízení, které odpovídají výrobnímu programu konkrétní firmy.

 

Zkouška bude probíhat za běžného provozu. Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné kompetenci vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony (viz kritéria hodnocení), které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy vysvětlí a simuluje, některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem zkoušejícího za přítomnosti řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu výroby technických textilií.  

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě vyráběného výrobku - technické textilie. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam konkrétního strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit (minimálně 1 měsíc) před zkouškou; o formě seznámení uchazeče se seznamem strojů rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Písemné ověření znalostí probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

JUTA, a. s., Dvůr Králové nad Labem

RETEX, a. s., Moravský Krumlov

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

VAMTEX, s .r. o., Vamberk

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu