Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik kanalizačních sítí
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 6.6.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech a terminologii používané při provozu kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní pojmy a definice - druhy odpadních vod, typy kanalizačních soustav a systémů, výpočet množství odpadních vod (splaškové vody, srážkové vody), výpočtové metody navrhování stokových sítí v rozsahu ČSN 75 6101 stokové sítě a kanalizační přípojky v platném znění Písemné ověření
b Definovat základy hydrauliky a základní vztahy pro ustálené rovnoměrné proudění o volné hladině (typy proudění obecně, typy proudění o volné hladině, Froudovo číslo, Maningova rovnice, charakteristika čerpadla) Písemné a ústní ověření
c Definovat základní konstrukční typy stok včetně způsobu výstavby, výškové a směrové řešení stokových sítí, materiály, tvary a rozměry stok Písemné a ústní ověření
d Nakreslit a popsat objekty na stokové síti – vstupní, spojné, větrací a proplachovací šachty, spadiště a skluzy, shybky, odlehčovací komory a separátory, dešťové vpustě a lapáky splavenin, dešťové nádrže, kanalizační přípojky, čerpací stanice, měrné a kontrolní objekty, lapače lehkých kapalin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, v souvislosti s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových (náležitosti povolení k vypouštění, problematika ochranných pásem) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění Písemné a ústní ověření
c Popsat působnost a strukturu kanalizačního řádu a provozního řádu Ústní ověření
d Číst a vysvětlit výkresy skutečného provedení stavby, obsah mapového podkladu GIS (geografického informační systému) Praktické předvedení a ústní ověření
e Číst a vysvětlit náležitosti protokolu o kontrole (optické, TIS - televizní inspekční systém) stavu kanalizace, protokolu o odběru vzorků, protokolu z měření na stokové síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a organizace prací při zajišťování provozu kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady hlavních (kontrola a evidence, čištění, opravy) a vedlejších provozních činností (otevírání poklopů, detekce nezávadného ovzduší, sestup a výstup do podzemních prostor, záchrana z podzemí) Písemné a ústní ověření
b Navrhnout řešení modelové situace připojení přípojky na veřejnou kanalizaci – technické, organizační a ekonomické řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení modelové situace zrušení (odpojení) přípojky – technické, organizační a ekonomické řešení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout řešení modelové situace odstranění ucpávky nebo čištění na stokové síti – technické, organizační a ekonomické řešení Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout řešení modelové situace plánování a provádění údržby na stokové síti – technické, organizační a ekonomické řešení Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout řešení modelové situace opravy na stokové síti – technické, organizační a ekonomické řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace práce a účast provozovatele kanalizace při investiční výstavbě kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat vyjádření provozovatele k modelovému investičnímu záměru (projektové dokumentaci) výstavby kanalizace s předpokladem následného provozování Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat předávací protokol staveniště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat předávací protokol profesních a objektových rizik Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy na stokové síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při realizaci připojení a rušení přípojky na veřejnou kanalizaci, vysvětlit postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při odstranění ucpávky na stokové síti, vysvětlit postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při provádění údržby strojního zařízení na stokové síti, vysvětlit postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při provádění čištění na stokové síti, vysvětlit postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při provádění opravy na stokové síti, vysvětlit postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na stokové síti Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci Písemné a ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci nezávadného ovzduší za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zaměstnanci, zákazníky, státními institucemi apod. v rámci provozování kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat modelovou situaci komunikace při řešení ucpávky na přípojce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat modelovou situaci komunikace při realizaci připojení na kanalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat modelovou situaci komunikace se zákazníkem při zjištění neoprávněného nebo nesprávného napojení systému odvodnění nemovitosti na veřejnou kanalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat modelovou situaci komunikace s podřízeným zaměstnancem při řešení zjištěného nedodržení bezpečnosti práce nebo nepoužití OOPP na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat modelovou situaci komunikace s orgánem státní správy při řešení havárie na stokové síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace při provozu kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést výčet a způsob vedení (v listinné podobě, v digitální formě) obvyklé provozní evidence kanalizačního střediska Písemné a ústní ověření
b Zpracovat záznam o kontrole pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat záznam o kontrole odlehčovací komory nebo jiného objektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat zákrokový list havarijní opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria.

Příklady modelových situací:

Kompetence: Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci týkající se provozu kanalizací

- kritérium d) - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 výkresy

- kritérium e) - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 protokoly o kontrole stavu kanalizace, 3 protokoly o odběru vzorků a 3 protokoly z měření na stokové stíti

 

Kompetence: Řízení a organizace prací při zajišťování provozu kanalizací

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace pro každé kritérium b) - f), např. připojení přípojky na veřejnou kanalizaci – realizace výsekem nebo vývrtem se sedlovou odbočkou, zrušení kanalizační přípojky, odpojední kanalizační přípojky, odstranění ucpávky nebo čištění na stokové síti – na trubní stoce, plánování a provádění údržby na stokové síti – např. strojní zařízení (šoupě, klapka,…), sklopné česle, čerpadla; opravy na stokové síti – např. oprava přelivné hrany odlehčovací komory, oprava poklopu vstupní šachty, drobná oprava vyzdívky zděné stoky nebo objektu

 

Kompetence: Organizace práce a účast provozovatele kanalizace při investiční výstavbě kanalizace - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 investiční záměry aktuální projektové dokumentace výstavby kanalizace s předpokladem následného provozování

 

Kompetence: Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy na stokové síti - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace pro kritéria:

a) připojení a rušení přípojky na veřejnou kanalizaci

b) odstranění ucpávky na stokové síti

c) provádění údržby strojního zařízení na stokové síti

d) provádění čištění na stokové síti

e) provádění opravy na stokové síti

 

Kompetence: Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací - autorizovaná osoba připraví zachycovací celotělový postroj, přenosný osobní detektor nezávadného ovzduší a připraví modelovou situaci pro ověření kritéria d) až e)

 

Kompetence: Komunikace se zaměstnanci, zákazníky, státními institucemi apod. v rámci provozování kanalizací

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace pro ověřování kritérií hodnocení a) až e).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Podkladem pro modelové situace jsou různé výstupy z geografického informačního systému. Uchazeč obdrží výsledky ze systému, na kterých mohou být zjištěny poruchy na kanalizaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RENOVA, s. r. o.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.