Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Mechanik vodoměrů
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci vodovodů a kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, především § 3, § 9, § 10, § 16-20 Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací, ve znění pozdějších předpisů, především § 1, § 14, § 27-35, příloha č. 12 Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, především § 3-7, § 9-26 Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, a vyhlášky 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit základní pojmy a obsah nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
f Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
g Vysvětlit základní pojmy a obsah normy ČSN EN 14154– 1, 2, 3 +A2 Ústní ověření
h Vysvětlit základní pojmy a obsah Opatření obecné povahy 0111-OOP-C035-13, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování stanovených měřidel: „měřidla protečeného množství vody" – vodoměry, které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu Písemné a ústní ověření
i Definovat povinnosti vyplývající z registrace, resp. podmínek registrace pro montáže stanovených měřidel Ústní ověření
j Definovat pojem vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, odečtová trasa, odečtové zařízení, odběrné místo, odečet, dle ČSN 75 5411 Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vodoměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy vodoměrů a popsat principy měření Ústní ověření
b Popsat činnosti související s vlastní instalací vodoměru Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky nezbytné pro provedení montáže/demontáže vodoměru Ústní ověření
d Nakreslit a popsat jednoduchou výkresovou dokumentaci vodovodní přípojky včetně detailu vodoměrné sestavy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit zásady instalace vodoměru – správné volby typu měřidla pro zamýšlený účel s ohledem na technické a metrologické vlastnosti měřidla Ústní ověření
f Provést montáž vodoměrné sestavy včetně měřidla dle zadané modelové situace (přip. měřidlo s dálkovým odečtem) Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat a vysvětlit zásady skladování a manipulace s vodoměrem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence stanovených měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit vzorový Montážní list Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pravidla vedení metrologické evidence stanovených měřidel Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy pracovní měřidlo stanovené, pracovní měřidlo, nestanovené měřidlo, včetně problematiky zajištění metrologické návaznosti – ověření, kalibrace Ústní ověření
b Na modelovém příkladu popsat vodoměr a vysvětlit funkci jednotlivých hlavních částí vodoměru (počítací strojek, měrná komora) Praktické předvedení a ústní ověření
c Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit značení vodoměrů (úředních a zajišťovacích značek) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíly mezi značením vodoměru dle norem ČSN ISO 4064 a ČSN EN 14 154 – 1, 2, 3 +A2 (označování průtoků Qn, …Qmin, resp. Q3,…Q1) Praktické předvedení a ústní ověření
e Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit údaje na faktuře za vodné a stočné Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem dle zadaného příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování BOZP při činnostech spojených s montáží vodoměru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika, jenž mohou nastávat při montáži vodoměru Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat materiální zabezpečení montéra vodoměru, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (otevírání poklopů, dopravní značení apod.) Písemné a ústní ověření
d Předvést, popsat a vysvětlit činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí za použití celotělového zachycovacího postroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit činnosti při detekci nezávadného ovzduší (plynů, par, nebezpečných látek) za použití detektoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zajištění vstupu a práce ve vodoměrné šachtě Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit poskytování první pomoci u modelové situace (pád do volné hloubky, otrava, výbuch plynu, úraz elektrickým proudem, podvrtnutí kotníku, zlomenina končetiny a jiné Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kompetence: Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci vodovodů a kanalizací

- Za použití podkladů (výtisky předmětných zákonů, vyhlášky) vysvětlit smysl vybraných paragrafů a jejich aplikaci v praxi. Zejména vysvětlit majetkoprávní vztahy v případě přípojky, vodoměrné šachty, vodoměrné sestavy a vodoměru. Uvést a vysvětlit možnosti přezkoušení vodoměru na žádost odběratele.

- Objasnit rozdělení měřidel dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a způsoby zajištění metrologické návaznosti. Uvést výčet činností subjektů zajišťujících státní metrologii.

Kompetence: Montáž vodoměrů

Autorizovaná osoba připraví pro modelovou situaci vodoměrné sestavy pro bytový, domovní a průmyslový vodoměr uvedené na trh podle různých způsobů uvedení na trh.

- Na modelovém případu provést sestavení vodoměrné sestavy včetně vodoměru a montážních plomb a popsat její části. Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace sestav.

Kompetence: Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

Autorizovaná osoba připraví pro modelové situace vodoměrné sestavy pro bytový, domovní a průmyslový vodoměr uvedené na trh podle různých způsobů uvedení na trh. Dále autorizovaná osoba připraví minimálně 3 vzorové faktury za vodné a stočné.

- Popsat řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem v případech:

•Zákazník nevpustí do objektu, neumožní revizní výměnu vodoměru

•Zákazník nesouhlasí s hodnotou odečtu a žádá o přezkoušení dle zákona

•Poškození metrologických či montážních plomb, měřidlo evidentně poškozené mrazem

•Stojící vodoměr

Autorizovaná osoba vybere jednu z výše uvedených modelových situací

Kompetence: Dodržování BOZP při činnostech spojených s odečtem

Autorizovaná osoba připraví zachycovací celotělový postroj, přenosný osobní detektor ovzduší. Tuto kompetenci je možno ověřovat i simulovaně v místnosti.

- Předvést a vysvětlit způsob použití zachycovacího celotělového postroje

- Předvést a vysvětlit činnosti při detekci nezávadného ovzduší jedné z variant (ve vodoměrných šachtách, kolektorech, kanalizacích apod.)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RENOVA, s. r. o.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.