Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Odečítač vodoměrů
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, především § 3, § 9, § 10, § 16-20 Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky o provozování vodovodů a kanalizací č. 428/2001 Sb., v platném znění, především § 1, § 14, § 27-35, příloha č. 12. Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění, především § 3-7, § 9-26 Ústní ověření
d Definovat pojem vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, odečtová trasa, odečtové zařízení, odběrné místo, odečet, dle ČSN 75 5411 Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat základní typy vodoměrů a popsat principy měření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění odečtů vodoměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné činnosti související s provedením odečtu Ústní ověření
b Na modelovém případu provést kontrolu vodoměrné sestavy včetně úředních a zajišťovacích značek a popsat její části Praktické předvedení a ústní ověření
c Na modelovém případu provést odečet vodoměru, ručně, pomocí odečtového zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést a popsat modelové situace, které mohou vzniknout při odečtu vodoměrů (různé konfliktní situace se zákazníkem) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výsledků odečtu stavu vodoměru pro fakturaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování výsledků odečtové pochůzky u malého a velkého vodárenského podniku Písemné a ústní ověření
b Popsat a vyhodnotit vývoj odečtů v průběhu minulých odečtových období na modelovém podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat podklady pro fakturaci vodného a stočného dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pracovní měřidlo stanovené/pracovní měřidlo, nestanovené měřidlo, včetně problematiky zajištění metrologické návaznosti – ověření, kalibrace Ústní ověření
b Na modelovém příkladu popsat vodoměr a vysvětlit funkci jednotlivých hlavních částí vodoměru (počítací strojek, měrná komora) Praktické předvedení a ústní ověření
c Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit značení vodoměrů (úředních a zajišťovacích značek) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíly mezi značením vodoměru dle norem ČSN ISO 4064 a ČSN EN 14 154 – 1,2,3 +A2 (označování průtoků Qn, …Qmin, resp. Q3,…Q1) Praktické předvedení a ústní ověření
e Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit údaje na faktuře za vodné a stočné Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem dle zadaného příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování BOZP při činnostech spojených s odečtem vodoměru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika, jenž mohou nastávat při odečtu vodoměru Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat materiální zabezpečení odečítače, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (otevírání poklopů, dopravní značení apod.) Písemné a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí (za použití zachycovacího celotělového postroje) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit činnosti při detekci nezávadného ovzduší (plynů, par, nebezpečných látek) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zajištění vstupu a práce ve vodoměrné šachtě Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit poskytování první pomoci u modelové situace (pád do volné hloubky, otrava, výbuch plynu, úraz elektrickým proudem, podvrtnutí kotníku, zlomenina končetiny aj.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria.

 

Kompetence Základní orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

- kritérium a) a b) Za použití podkladů (výtisky předmětných zákonů, vyhlášky) vysvětlit smysl vybraných paragrafů a jejich aplikaci v praxi. Zejména vysvětlit majetko-právní vztahy v případě přípojky, vodoměrné šachty, vodoměrné sestavy a vodoměru. Uvést a vysvětlit možnosti přezkoušení vodoměru na žádost odběratele.

- kritérium c) Objasnit rozdělení měřidel dle způsobů zajištění metrologické návaznosti a uvést výčet činností subjektů zajišťujících státní metrologii v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kompetence Provádění odečtů vodoměrů

- kritérium c) - Popsat řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem v případech:

•Zákazník nevpustí do objektu, neumožní odečet

•Zákazník nesouhlasí s hodnotou odečtu

•Poškození úředních a zajišťovacích značek, měřidlo evidentně poškozené mrazem

•Stojící vodoměr

Autorizovaná osoba vybere jednu z výše uvedených modelových situací.

 

Kompetence Zpracování výsledků odečtu stavu vodoměru pro fakturaci

- kritérium b) - Odečíst aktuální stav vodoměru a na základě předchozího stavu určit spotřebu vody na odběrné místo. Tuto ocenit jednotkovou cenou a provést výpočet ceny ke konečnému vyúčtování.

 

Kompetence Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

Autorizovaná osoba připraví pro modelovou situaci bytový, domovní a průmyslový vodoměr uvedené na trh podle různých způsobů. Dále autorizovaná osoba připraví minimálně 3 vzorové faktury za vodné a stočné.

 

Kompetence Dodržování BOZP při činnostech spojených s odečtem vodoměru

Autorizovaná osoba připraví zachycovací celotělový postroj, přenosný osobní detektor ovzduší. Kritéria je možno předvést i v místností se simulací daného místa a se slovním vyjádřením

kritérium d) - Předvést a vysvětlit způsob použití zachycovacího celotělového postroje

kritérium e) - Předvést a vysvětlit činnosti při detekci ovzduší jedné z variant (ve vodoměrných šachtách, kolektorech, kanalizacích apod.)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

RENOVA, s. r. o.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.