Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik odpadového hospodářství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na nakládání s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinnosti původce odpadů stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a činnosti, které původce může vykonávat pouze se souhlasem, pověřením nebo na základě rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska orgánu veřejné správy Ústní ověření
b Vysvětlit pojem odpad a nebezpečný odpad Písemné ověření
c Uvést a popsat skupiny látek, které činí odpad nebezpečným Písemné ověření
d Popsat značení nebezpečných odpadů Písemné ověření
e Popsat postup posuzování odpadů podle skutečných vlastností a předvést postup klasifikace a zatřídění odpadů podle katalogu odpadů na modelovém příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
f Zjistit dostupné informace podle základního popisu odpadu a z identifikačního listu nebezpečného odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat povinnosti původce při předávání odpadů oprávněným osobám Ústní ověření
h Vybrat ze seznamu požadavky stanovené vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají především původce odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a vybranými zařízeními s ukončenou životností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a standardech přijatých pro ochranu zdraví lidí a složek životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy provádění kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí Písemné ověření
b Vysvětlit obsah a účel referenčních dokumentů (BREF) k nejlepším dostupným technikám (BAT), jejich přístup k možnostem řídit množství a nebezpečnost odpadů a jejich využití Ústní ověření
c Uvést vazbu mezi zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a interními předpisy k provozním činnostem Ústní ověření
d Vysvětlit účel zavedení systému environmentálního managementu (EMS) v organizaci a na vzorových dokumentech ukázat možnosti využití EMS k omezení množství a nebezpečnosti odpadů a k jejich využití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v materiálových tocích na vstupu a výstupu z technologického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria k rozlišení výrobku, vedlejšího produktu a odpadu a použít je na modelových příkladech Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit účel hierarchie nakládání s odpady Ústní ověření
c Uvést a vysvětlit důvody pro stanovení požadavků na vlastnosti odpadů, které mají být recyklovány Ústní ověření
d Vysvětlit na třech příkladech možné přístupy k předcházení vzniku odpadů u původce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit vzorky odpadů (shromažďovaných u původce), identifikovat je a popsat jejich znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat základní povinnosti původce při předávání vytříděných odpadů, včetně požadavků na dokumentaci Ústní ověření
c Popsat, jaké postupy se používají při třídění odpadů Ústní ověření
d Popsat identifikaci a dokumentační vybavenost míst skladování nebo shromažďování odpadů (ostatních i nebezpečných) Ústní ověření
e Zdůvodnit postup kontroly a zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů Ústní ověření
f Vysvětlit rozdíly mezi shromažďováním a skladováním nebezpečných odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace přepravy odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel a obsah Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Ústní ověření
b Navrhnout balení a označování nebezpečných odpadů v souladu s požadavky na jejich přepravu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést a popsat požadavky na přepravu nebezpečných odpadů a její ohlašování a evidenci Písemné ověření
d Navrhnout dle zadání organizaci přepravy odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace a evidence odpadů u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit obsah předloženého dokumentu k provozní evidenci odpadů u původce z hlediska požadavků zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit obsah předloženého ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky na vedení evidence a vykazování obalů a odpadů obalů podle zákona o obalech a prováděcích předpisů Ústní ověření
d Popsat postup identifikace původce odpadů a identifikace oprávněné osoby prostřednictvím identifikačního čísla provozovny / identifikačního čísla zařízení (IČP/IČZ) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení databází odpadů u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a upravit obsah modelového hlášení o produkci a přenosu znečištění v odpadech pro integrovaný registr znečišťování (IRZ) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat data shromažďovaná pro ohlašování produkce a nakládání s odpady a způsob jejich ohlašování Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v bezpečnosti práce při shromažďování, skladování a přepravě odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést 5 příkladů nebezpečných látek obsažených jako znečištění v odpadech a jejich vliv na lidský organizmus Písemné ověření
b Popsat zajištění údržby a havarijní připravenosti shromažďovacích míst odpadů a jejich vybavení v souladu s předpisy Písemné ověření
c Uvést základní povinnosti k zajištění bezpečnosti práce v souvislosti s provozem shromažďovacích a skladovacích míst pro nebezpečné odpady Písemné ověření
d Uvést osobní ochranné pracovní prostředky požadované při shromažďování, skladování a přepravě odpadů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

(odkaz na povolání v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-odpadoveho-hospod#zdravotni-zpusobilost)

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty apod.).

 

Při písemném ověřování kritérií hodnocení uchazeč na PC nebo označených listech papíru vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Autorizovaná osoba připraví pro praktickou zkoušku modelové situace. Modelové či vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, vzorky materiálů a odpadů, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na nakládání s odpady u původce, kritérium e)

 • Autorizovaná osoba vybere uchazeči tři odpady, z toho jeden z kategorie nebezpečný odpad, na kterých předvede postup zařazování odpadů podle katalogu odpadů.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na nakládání s odpady u původce, kritérium f)

 • Autorizovaná osoba připraví pro potřeby výběru minimálně tři identifikační listy nebezpečných odpadů a tři základní popisy odpadů.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na nakládání s odpady u původce, kritérium h)

 • Autorizovaná osoba připraví seznam povinností stanovených zákonem o odpadech a vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady pro původce odpadů a pro provozovatele zařízení k sběru nebo výkupu odpadů, ze kterého uchazeč vybere povinnosti původce.

 

Kompetence Orientace v normách a standardech přijatých pro ochranu zdraví lidí a složek životního prostředí, kritérium d)

 • Autorizovaná osoba připraví modelový registr environmentálních aspektů a vzor dokumentu k odpadům pro fiktivní výrobní organizaci se zavedeným EMS. Uchazeč posoudí, jaká opatření k hierarchii nakládání s odpady tyto dokumenty obsahují.

 

Kompetence Orientace v materiálových tocích na vstupu a výstupu z technologického zařízení, kritérium a)

 • Modelové příklady:

  • Za jakých podmínek se stejná movitá věc, která vzniká při výrobě, může stát buď odpadem, nebo vedlejším produktem?

  • Musí se stát výrobek, který nemá požadované vlastnosti (zmetek), odpadem?

  • V jakém okamžiku se movitá věc stává odpadem?

  • Musí se nespotřebovaná surovina stát odpadem, než je znovu použita ve stejném technologickém procesu?

  • Kdy odpad přestává být odpadem?

 

Kompetence Třídění odpadů, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví vzorek odpadů oceli a litiny, znečištěný odpad hliníku, vzorek odpadů plastů s nedemontovanými malými součástkami vhodný k vizuálnímu posouzení, vzorek odpadů několika druhů plastů znečištěný oddělitelnými i neoddělitelnými odpady kovů, odpady skla, vhodný k vizuálnímu posouzení.

Kompetence Organizace přepravy odpadů, kritérium d)

 • Autorizovaná osoba zadá uchazeči druh a množství odpadů pro přepravu na určené místo.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence odpadů u původce, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví modelový dokument k provozní evidenci odpadů u původce, který nemá všechny náležitosti požadované zákonem o odpadech a vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. Úkolem uchazeče je dokument posoudit a navrhnout jeho úpravu a změny vedení dokumentace.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence odpadů u původce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví modelové roční hlášení o produkci a nakládání s odpady u původce podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, které neobsahuje všechna požadovaná data. Úkolem uchazeče je navrhnout doplnění požadovaných dat.

Kompetence Vedení databází odpadů u původce, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví modelové hlášení o produkci a přenosu znečištění v odpadech pro integrovaný registr znečišťování (IRZ), které neobsahuje všechna požadovaná data. Úkolem uchazeče je navrhnout doplnění požadovaných dat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RNDr. Anna Christianová, OSVČ

Ircon, s. r. o. Praha

Donnelley Prague s. r. o.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze