Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o ochraně ovzduší: znečišťující látka, emise, emisní limit, imise, perzistentní látky, stacionární vyjmenovaný a nevyjmenovaný zdroj, mobilní zdroj Písemné ověření
b Vyjmenovat alesoň dvě zpoplatněné látky znečišťující ovzduší a uvést jejich vliv na životní prostředí Ústní ověření
c Popsat rozdělení látek znečišťujících ovzduší podle skupenství a podle chemického složení a uvést jejich příklady Ústní ověření
d Uvést příklady zdrojů znečišťování ovzduší při výrobních procesech, např. při výrobě kovů, výrobě stavebních hmot, při používání organických rozpouštědel Ústní ověření
e Uvést zdroje znečišťování ovzduší při spalování paliv Ústní ověření
f Uvést tři příklady, kdy nesplnění povinností pracovníka zařízení pro ochranu ovzduší, může vést k poškození životního prostředí nebo k postihu ze strany kontrolních orgánů Ústní ověření
g Definovat těkavé organické látky a jejich zdroje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odlučování znečišťujících látek z ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady zařízení pro odstranění tuhých částic z ovzduší vzniklých při technologických procesech, jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
b Uvést vlastnosti tuhých částic, které mají vliv na spolehlivost chodu odlučovacího zařízení a na opotřebení materiálů stěn odlučovacích zařízení Ústní ověření
c Popsat rozdělení a vlastnosti materiálů, které se používají jako filtrační materiály k odstranění tuhých částic s využitím předložených vzorků materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat činnosti prováděné na kalovém hospodářství u mokrých odlučovačů Ústní ověření
e Vybrat z předloženého souboru příklady materiálů, které se používají jako adsorbéry plynných emisí Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést účel spalovacích postupů k odstranění znečišťujících látek z odpadních plynů a očekávané výstupy ze spalovacího zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření znečišťování ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením a osoby, které je mohou provádět Ústní ověření
b Uvést účel zjišťování úrovně znečišťování kontinuálním měřením a příklady povinných zdrojů měřených kontinuálně Ústní ověření
c Popsat způsob zjišťování tmavosti kouře a uvést účel tohoto měření Ústní ověření
d Vysvětlit vlastními slovy pojmy: ověřené (stanovené) měřidlo, kalibrované měřidlo, autorizovaná osoba a akreditovaná laboratoř Ústní ověření
e Uvést požadavky na měřicí místo emisí a jeho umístění Ústní ověření
f Stanovit obsah CO v místnosti pomocí přenosného analytického přístroje s použitím návodu k přístroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady a vedlejšími produkty ze zařízení na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat druhy odpadů a vedlejších produktů, které vznikají na zařízeních k odstranění znečištění ovzduší z technologických procesů Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat druhy odpadů a vedlejších produktů, které vznikají na stacionárních spalovacích zařízeních Ústní ověření
c Uvést požadavky na shromažďovací prostředky a místa pro pevné odpady ze zařízení na ochranu ovzduší Ústní ověření
d Uvést důvody pro separované shromažďování popílku, strusky a škváry ze spalovacího zařízení Ústní ověření
e Uvést důvody, které znemožňují využití pevných odpadů ze stacionárních spalovacích zařízení Ústní ověření
f Popsat, jak mohou ohrozit životní prostředí a zdraví lidí kapalné odpady, případně odpadní vody, vznikající při mokré metodě čištění odpadních plynů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Shromažďování dat k vedení dokumentace u zdrojů znečišťování ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s využitím modelového dokumentu náležitosti provozní evidence stacionárního zdroje znečištění Ústní ověření
b Popsat s využitím modelového dokumentu náležitosti provozního řádu stacionárního zdroje znečištění Ústní ověření
c Uvést tři příklady událostí, které by měly být zaznamenávány do provozního deníku zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování požadavků bezpečnostních předpisů na zařízení pro ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technická opatření pro zajištění bezpečné činnosti zařízení na ochranu ovzduší Ústní ověření
b Vybrat z předloženého souboru doporučené osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést nejznámější hořlavé prachy, které mohou s plynem vytvořit výbušnou směs Ústní ověření
d Vysvětlit iniciační zdroje výbuchu a uvést, jaká opatření proti výbuchu se přijímají Ústní ověření
e Uvést příklady zdravotních rizik z hlediska bezpečnosti na pracovišti a čím mohou být způsobeny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty a formuláře apod.). Bude se hodnotit schopnost uchazeče vyhledat požadovaný dokument, orientovat se v něm a vysvětlit jeho účel.

 

Při praktickém ověřování budet posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové/vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Odlučování znečišťujících látek z ovzduší, kritérium c)

  • Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor nejméně pěti vzorků nejčastěji používaných materiálů, které slouží jako filtrační materiály pro odstranění tuhých částic.

 

Kompetence Odlučování znečišťujících látek z ovzduší, kritérium e)

  • Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor nejméně pěti vzorků nejčastěji používaných materiálů, které slouží jako adsorbéry plynných emisí.

 

Kompetence Dodržování požadavků bezpečnostních předpisů na zařízení pro ochranu ovzduší, kritérium b)

  • Autorizovaná osoba připraví soubor osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Autorizovaná osoba může podle orientace uchazeče zpřesnit zaměření zkoušky na vybrané (určené) technologie ochrany ovzduší.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Centrum inovací a rozvoje, Praha

Asociace energetických manažerů, Praha