Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních automobilů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ vozidla určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, změřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné a ústní ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat uspořádání hlavních typů datových sběrnic Písemné a ústní ověření
e Provést demontáž a zpětnou montáž jednotlivých typů konektorů ve svazcích vodičů s použitím přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech jízdní stability osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnost systému stability vozidla v různých jízdních režimech (jízda na suché vozovce a za snížených adhezních podmínek - mokrá vozovka, sníh, námraza) Písemné a ústní ověření
b Popsat základní síly působící na vozidlo při akceleraci, brzdění a jízdě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci podvozků osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy karoserií a rámů používaných u osobních automobilů v souvislosti s podvozkovými částmi vozidel Písemné a ústní ověření
b Popsat význam a druhy odpružení včetně systému udržování světlé výšky vozidla, principu činnosti hydropneumatického a pneumatického odpružení Písemné a ústní ověření
c Popsat princip, konstrukci a činnosti tlumičů, jejich význam a základní rozdělení Písemné a ústní ověření
d Popsat konstrukci a činnost stabilizátoru Písemné a ústní ověření
e Popsat druhy a konstrukci náprav, jejich použití a základní vlastnosti Písemné a ústní ověření
f Popsat prvky, význam měření a seřizování geometrie podvozku Písemné a ústní ověření
g Předvést kontrolu vozidlových rámů včetně identifikace jejich deformace a navrhnout způsob opravy na osobním vozidle určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v činnosti brzdových systémů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy provedení brzdových soustav osobních vozidel Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukci kapalinové brzdové soustavy a vlastnosti brzdové kapaliny Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukci a princip činnosti posilovače a rozdělovače brzdné síly Písemné a ústní ověření
d Popsat konstrukci a princip činnosti bubnové brzdy Písemné a ústní ověření
e Popsat konstrukci a princip činnosti kotoučové brzdy Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat princip činnosti systémů ABS, ESP, ASR Písemné a ústní ověření
g Popsat konstrukci a princip činnosti mechanické a elektronické parkovací brzdy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích řízení osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy převodek řízení, jejich konstrukci a použití Písemné a ústní ověření
b Popsat princip činosti, konstrukci a druhy posilovačů řízení Písemné a ústní ověření
c Popsat princip činnosti, konstrukci sloupku řízení, řídicí a spojovací tyče Písemné a ústní ověření
d Popsat princip činnosti aktivního řízení a pomocného parkovacího systému Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelných servisních kontrol a údržby podvozkových systémů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčíst závadu z paměti závad, určit pravidla pro vymazání paměti závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést vybrané úkony servisní prohlídky podvozkových systémů určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat servisní prohlídku do dokumentace osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést jízdní zkoušku a její vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a oprava náprav osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu mechanických částí přední a zadní nápravy na vozidle určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu zjištěné závady na uložení přední nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika tlumičů, pérování a stabilizátorů náprav osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat účinost tlumičů a provést výměnu tlumiče zadní nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výměnu vzpěry Mc Pherson včetně demontáže pružiny Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu uložení stabilizátoru přední nápravy a vyměnit vadný díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava řízení osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku elektronického stabilizačního systému vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu převodky řízení a výměnu vadného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu vůlí v čepech řízení a jejich výměnu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava brzdové soustavy osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zkoušky brzdové soustavy Ústní ověření
b Provést diagnostiku brzdové soustavy vozidla na válcové zkušebně brzd Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu vlastností brzdové kapaliny, její výměnu a odvzdušnění soustavy na vozidle s ABS Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu, výměnu a seřízení lanovodů ruční brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava kolových brzd osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opravu kotoučové brzdy přední nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu bubnové brzdy zadní nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu elektronické parkovací brzdy včetně kalibrace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a seřizování geometrie osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku geometrie náprav včetně úkonů před vlastním měřením Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seřízení geometrie vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat princip činnosti systému ACC a provést nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar-motorovy#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem je předložení platného oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Renault ČR

Stroje Polák, s. s r. o.

AD Technik Praha

ISŠ automobilní Brno