Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních vozidel (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních vozidel Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin prvků kabeláže osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat uspořádání hlavních datových vedení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnosti a konstrukci vznětových a zážehových motorů Písemné ověření
b Popsat pevné části vznětových a zážehových motorů Písemné ověření
c Popsat pohyblivé části vznětových a zážehových motorů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci příslušenství vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mazací a chladicí soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné ověření
b Popsat systémy přívodu vzduchu do motoru Písemné ověření
c Popsat palivovou soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné ověření
d Popsat systémy řízení zážehového motoru Písemné ověření
e Popsat systémy řízení vznětového motoru Písemné ověření
f Popsat výfukovou soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech pro snižování emisí vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody zavádění systémů pro snižování emisí Písemné ověření
b Orientovat se v jednotlivých druzích a principech činnosti systémů pro snižování emisí u vznětových a zážehových motorů Písemné ověření
c Popsat vazby systémů pro snižování emisí na řízení motoru Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby hnacích agregátů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úkony servisní prohlídky hnacích agregátů se zaměřením na přívod vzduchu, palivovou, mazací a chladicí soustavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní test řídicí jednotky pomocí sériové diagnostiky u hnacího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat servisní prohlídku do dokumentace vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava mechanických částí vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a vyhodnocení naměřených hodnot kompresních tlaků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést demontáž, diagnostiku a montáž pevných i pohyblivých částí spalovacího motoru Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výměnu rozvodové sady spalovacího motoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava řízení a příslušenství motoru osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sériovou i paralelní diagnostiku částí systému řízení zážehového motoru včetně výměny vadné části a analýzy výsledků určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést sériovou i paralelní diagnostiku částí systému řízení vznětového motoru včetně výměny vadné části a analýzy výsledků určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu mazací soustavy a výměnu části, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu a výměnu hlavní části chladicí soustavy včetně odvzdušnění soustavy Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu funkce a ovládání turbodmychadla včetně kalibrace Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu systému přívodu vzduchu a výměnu části, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést kontrolu a výměnu hlavní části palivové soustavy zážehového motoru určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést kontrolu a výměnu hlavní části palivové soustavy vznětového motoru se systémem common rail, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava systémů pro snižování emisí osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závady systémů pro snižování škodlivých emisí zážehových motorů včetně analýzy výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závady start-stop systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a odstranění závady systémů pro snižování škodlivých emisí vznětových motorů včetně analýzy výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Provádění pravidelné údržby hnacích agregátů osobních automobilů, kritérium c) - vyčtení paměti závad, pravidla pro vymazání paměti závad, nastavení intervalu servisní prohlídky

Diagnostika a oprava mechanických částí vznětových a zážehových motorů osobních automobilů, kritéria b) a c) - motor demontován z vozidla

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Renault ČR

Stroje Polák, s. r. o.

AD Technik

ISŠ automobilní Brno