Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních automobilů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ vozidla určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v tvorbě jednotlivých druhů základních elektrických a elektronických obvodů Písemné ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v uspořádání hlavních typů datových vedení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních systémech a zabezpečení osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnosti běžných prvků pasivní bezpečnosti osobních automobilů Písemné ověření
b Popsat princip činnosti běžných prvků aktivní bezpečnosti osobních automobilů Písemné ověření
c Orientovat se v systémech čištění skel, dešťového senzoru, vyhřívání skel, osvětlení a signalizace osobních automobilů Písemné ověření
d Orientovat se v systémech zabezpečení vozidla proti krádeži Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v komfortních systémech osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prvky a funkci komfortní výbavy zajišťující pohodlí posádky Písemné ověření
b Orientovat se v multimediálních, zobrazovacích a komunikačních systémech Písemné ověření
c Orientovat se v dalších prvcích a funkcích komfortní výbavy osobních automobilů určených autorizovanou osobou Písemné ověření
d Popsat varianty stahování bočních oken, ovládání střešního okna Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech ventilace, vytápění a klimatizace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systémech přívodu čerstvého vzduchu do kabiny osobních automobilů Písemné ověření
b Orientovat se v systému klimatizace osobních automobilů, popsat činnost a charakterizovat jednotlivé komponenty Písemné ověření
c Orientovat se v systémech závislého a nezávislého topení osobních automobilů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zdrojové a startovací soustavě osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy zdrojových soustav osobních automobilů a princip jejich činnosti Písemné ověření
b Popsat princip činnosti startéru osobních automobilů, princip činnosti systému Start-Stop Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava zdrojové a startovací soustavy osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku zdrojové soustavy, určit příčinu závady, následně ji odstranit a překontrolovat soustavu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku startovací soustavy, určit příčinu závady, následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést test akumulátoru, určit jeho aktuální stav Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést základní nastavení všech palubních systémů vozidla po výměně akumulátoru či jeho odpojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika, údržba a oprava ventilace a topení osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pravidelnou údržbu systému topení, ventilace a chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku systému topení a ventilace včetně odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava elektrické instalace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku elektrické instalace osobního automobilu, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku funkce blokace startování osobního automobilu, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava osvětlení a signalizace osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku vnějšího osvětlení osobního automobilu včetně systémů regulace sklonu světlometů, odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit osobní automobil k seřízení předních světlometů a provést seřízení předních světlometů pomocí regloskopu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku komfortních systémů osvětlení osobního automobilu a jejich nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava prvků aktivní a pasivní bezpečnosti osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů ve vozidle, vyhledat příčinu závady a odstranit ji Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu funkčnosti ostatních prvků pasivní bezpečnosti ve vozidle Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku palubních systémů aktivní bezpečnosti osobního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava komfortních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad systému pomoci při parkování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku systému vyhřívání sedadel a elektrického nastavování polohy sedadel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava ovládacích a informačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad sdruženého přístroje na palubní desce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad ovládacích prvků osobního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku originálního systému palubní navigace včetně ověření aktuálnosti mapových podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30740&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

Dalším vstupním předpokladem je proškolení a certifikát dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES, o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS a rovněž Nařízení Komise (ES) č. 307/2008.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce osobního automobilu

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce osobního automobilu

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Orientace v komfortních systémech osobních automobilů

a. - elektrické vyhřívání a nastavení polohy sedaček, funkce masážní a odvětrání sedaček, stmívání a nastavení polohy zrcátek atd.

Diagnostika a oprava zdrojové a startovací soustavy osobních automobilů - pro všechna kritéria bude připraveno vozidlo s provozní závadou, případně simulovanou závadou tohoto systému

Diagnostika, údržba a oprava ventilace a topení osobních automobilů - pro všechna kriteria bude připraveno vozidlo s automatickou či manuální klimatizací s provozní závadou nebo simulovanou závadou tohoto systému

Diagnostika a oprava elektrické instalace osobních automobilů

a. - bude připraven osobní automobil se závadou v oblasti pojistkové skříňky či kabelového svazku

b. - bude připraven osobní automobil se závadou v oblasti spínací skříňky vč. čtečky kódu imobilizéru či signálu klíčku vozidla

Diagnostika a oprava prvků aktivní a pasivní bezpečnosti osobních automobilů

a. - kontrola funkce bezpečnostních pásů, jejich zámků a kontroly zapnutí

b. - bude připraven osobní automobil vybavený alespoň jedním ze systému stabilizace podvozku (ESP), adaptivního tempomatu (ACC) či brzdového asistenta (BAS)

Diagnostika a oprava komfortních systémů osobních automobilů

a. - bude připraven osobní automobil s provozní závadou nebo simulovanou závadou systému parkovacích senzorů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Renault ČR

Stroje Polák, s. s r. o.

AD Technik Praha

ISŠ automobilní Brno