Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník v nábytkářské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálu a polotovarů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technickém zadání výroby, číst parametry materiálů a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastříhat materiál podle zadání na požadovaný rozměr Praktické předvedení
c Slepit jednoduché dílce z polyuretanové (PUR) pěny podle zadání Praktické předvedení
d Připravit požadované množství kluzáků nebo jiných komponentů podle zadání Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné práce v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplnit sypek výplní podle zadání Praktické předvedení
b Povléknout polštář Praktické předvedení
c Napnout gumoelastické popruhy na opěrák Praktické předvedení
d Namontovat nožičky na čalounický výrobek Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace s materiálem a polotovary pro čalounickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání doplnit do dílny čalounický materiál - rouno, potahový materiál, PUR pěny Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle zadání dopravit do dílny polotovary - neočalouněné kostry, části koster, předpřipravené výplně, ušité potahy Praktické předvedení
c Podle zadání doplnit do dílny spojovací a ostatní materiál - kluzáky, nožky, sponky, zarážecí matice Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby balení výrobků, komponentů, kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka Ústní ověření
b Popsat zásady manipulace a skladování nábytkových dílců a výrobků v čalounické výrobě Ústní ověření
c Provést kontrolu výrobků, zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na jejich zabalení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat, zkontrolovat a zabalit výrobek včetně komponent, kování, spojovaciho materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit výrobek k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid pracoviště a třídění odpadu z čalounické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po skončení práce Praktické předvedení
b Vytřídit a uložit odpad podle jednotlivých druhů s ohledem na nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností téro profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-nabytkarske-vyro#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč bude při zkoušce vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v čalounické výrobě podle odborných kompetencí hodnoticího standardu, jako je manipulace s čalounickými materiály, polotovary a hotovým výrobkem včetně jeho kompletace, kontroly, balení a expedice.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede:

 • nastříhání 10 kusů různých materiálů: rouno, krycí textilie (začišťovák, neotex) a vtahovací pásky ve čtyřech rozměch od každého druhu a od každého plošného materiálu minimálně jeden podle šablony
 • slepení čtyř druhů jednoduchých dílců z PUR (polyuretanové) pěny
 • naplnění dvou druhů sypků
 • povléknutí tří druhů polštářů
 • na připravený korpus montáž čtyř druhů nožiček dle zadání (různé druhy umístění od hrany výrobku, stačí vždy jeden kus nožičky od každého druhu)
 • doplnění materiálu a pomůcek na pracoviště (rouno, začišťovák, obalový materiál, spojovací materiál - 15 položek v obvyklém množství)
 • zabalení dvou různých typů hotových výrobků a jejich přepravu z výrobních prostor do skladovacích pomocí manipulační techniky

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání čalouník.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání čalouník.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání čalouník.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů v oboru vzdělání čalouník.
 5. Profesní kvalifikace 33-066-E Dělník/dělnice v čalounické výrobě a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici čalounoickou dílnu, materiály, technologické vybavení a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům a následující materiálně-technickým vybavení:

 

Materiál a nářadí pro zadanou výrobu:

  • čalounické výplně
  • dílce PUR pěny
  • čalounické materiály, polotovary a šablony dle zadání
  • korpusy pro montáž nábytkových nožiček
  • nábytkové nožičky různých typů
  • spojovací materiály
  • výrobky ke kontrole a balení
  • obalový materiál
  • sponkovací pistole čalounická
  • průmyslové spojovače do čalounické pistole
  • gumoelastické popruhy
  • lepidlo na PUR pěnu
  • lepicí páska
  • nůžky
  • nůž
  • šroubováky
  • vruty
 • Technické zadání výroby
 • Měřicí pomůcky (metr minimální délky 3 m)
 • Palety, vozíky nebo jiné manipulační prostředky pro manipulaci s čalounickými výrobky, materiály a polotovary
 • Osobní ochranné pracovní prostředky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TON, a. s.

Dřevomonta, s. r. o.

EMBRE, s. r. o.

Dřevařský magazín