Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ruční pěstování polních plodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odplevelit a zalít určené porosty Praktické předvedení
b Určit a charakterizovat základní polní plodiny ze skupin obiloviny, luskoviny, okopaniny a olejniny Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysadit sadbu brambor Praktické předvedení
d Provést základní kultivační práce - okopávku, kypření a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést negativní selekci v porostech obilovin a olejnin (zaplevelení, posouzení druhové a odrůdové čistoty, rostliny napadené škodlivými organismy) Praktické předvedení
f Dodržovat a vysvětlit zásady hygieny, BOZP a PO při pěstebních činnostech Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést práci se zádovým postřikovačem Praktické předvedení
h Určit semena základních polních plodin Praktické předvedení a ústní ověření
i Určit základní plevele a škůdce polních plodin Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat technologický postup pěstování zadané polní plodiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Sklizeň polních plodin, posklizňové práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit brambory nebo řepu nebo daný druh polní zeleniny Praktické předvedení
b Třídit sklizené plodiny a připravit je k expedici a skladování Praktické předvedení
c Předvést vážení a pytlování obilí Praktické předvedení
d Dodržovat a vysvětlit zásady hygieny, BOZP a PO při sklizňových a posklizňových činnostech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění prací v chovech zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a charakterizovat základní druhy a kategorie hospodářských zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci se zvířaty Ústní ověření
c Předvést a popsat čištění a dezinfekci stájových prostor Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést úklid stájových prostor u jednoho druhu hospodářských zvířat (ve stájích pro chov skotu nebo prasat nebo koní) Praktické předvedení
e Předvést manipulaci s jednotlivými kategoriemi skotu (telaty, jalovicemi, kravami), s konkrétním zvířetem nebo skupinou zvířat na stání, ve výběhu nebo na pastvě, dodržet při manipulaci se zvířaty zásady pohody chovu hospodářských zvířat a bezpečnost práce Praktické předvedení
f Předvést manipulaci se zvířetem na dojírně, ošetření vemene a vlastní dojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-delnik).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

 

U kompetence Ruční pěstování polních plodin bude uchazeč v kritériu a) uchazeč odplevelí a následně zaleje porost o velikosti minimálně 5 m2, b) uchazeč bude určovat v porostu a na fotografiích 10 vybraných základních polních plodin z následujících skupin: obiloviny, olejniny, okopaniny a luskoviny. V kritériu c) uchazeč vysadí sadbu minimálně 20 ks brambor, v kritériu d) uchazeč provede zadané kultivační práce v rozsahu minimálně 5 běžných metrů, v kritériu h) určí 10 vzorků semen polních plodin z následujících skupin: obiloviny, olejniny a luskoviny. V kritériu i) uchazeč vyhledá a určí v porostech polních plodin nalezené plevele a škůdce. Další významné plevele a škůdce určí na předložených fotografiích. Celkem bude uchazeč určovat 10 plevelů a 5 škůdců. V kritériu j) popíše uchazeč technologický postup pěstování jedné z plodin pěstovaných na pozemcích autorizované osoby.

U kompetence Sklizeň polních plodin, posklizňové práce v kritériu a) předvede uchazeč sklizeň zadané plodiny v rozsahu alespoň 30 minut.

 

U kompetence Provádění prací v chovech zvířat bude uchazeč v kritériu a) poznávat jednotlivé druhy hospodářských zvířat chovaných v zemědělském podniku. Další hospodářská zvířata bude uchazeč poznávat na předložených fotografiích. Celkem bude uchazeč určovat a charakterizovat 7 druhů hospodářských zvířat.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny a ke kvalitě výsledné práce. Při práci se zvířaty je třeba dbát na zajištění welfare zvířat a dodržování zásad BOZP v souladu s platnou legislativou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje,

ZD Trstěnice,

ZD Rosice u Chrásti,

Školní statek Humpolec.