Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika okopanin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat 8 druhů okopanin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat okopaniny v různých vývojových fázích Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů okopanin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci okopanin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj okopanin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit obsah živin na daném stanovišti dle agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZP) Praktické předvedení
b Na základě výsledků AZP a plánovaného výnosu navrhnout dávky živin pro základní hnojení, případně navrhnout úpravu pH v rámci osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv pro základní hnojení s ohledem na plánovaný výnos a výsledek AZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přihnojení okopanin za vegetace včetně listových hnojiv a stanovit vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k okopaninám Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj okopanin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování okopanin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii pro pěstování zadaných okopanin Ústní ověření
b Popsat technologii pro založení porostů zadaných okopanin Ústní ověření
c Popsat zařazení okopanin do osevního postupu Ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování okopanin Písemné ověření
e Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci okopanin Ústní ověření
f Navrhnout vhodný technologický postup pro pěstování zadané okopaniny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v okopaninách a ošetřování proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů okopanin Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu okopanin na konkrétním pozemku a navrhnout opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů a zadat pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany pro okopaniny Ústní ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy okopanin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vhodný termín sklizně brambor, cukrovky a krmné řepy a odhadnout jejich výnos Ústní ověření
b Popsat technologii sklizně okopanin a zadat instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu okopanin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování okopanin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce okopanin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat klady a zápory pěstování okopanin v rámci různých typů hospodaření Písemné ověření
b Určit jednotlivé nákladové položky pěstování okopanin a objasnit možnost jejich ovlivnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést výkupní požadavky na okopaniny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nutných pro zajištění pěstování okopanin v zemědělském podniku. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou brány z konkrétního podniku nebo vytvořeny pro vzorový podnik.

Zkouška je zaměřena na pěstování následujících druhů okopanin: brambory, cukrovka, krmná řepa. Kompetence Charakteristika okopanin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky bude ověřována i u dalších druhů okopanin: čekanka obecná, krmná mrkev, tuřín, vodnice a topinambur. Kritérium b) u této kompetence

bude ověřeno u jedné z okopanin v porostu a u dalších 5 na vzorcích nebo fotografiích (semena, hlízy, rostliny).

U kompetence "Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj okopanin" bude k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence "Diagnostika škodlivých činitelů v okopaninách a ošetřování proti nim" bude k dispozici seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok. Pro účely zkoušky je třeba zajistit minimálně 5 vzorků plevelů v různých růstových stádiích, 2 vzorky rostlin napadených chorobami a 1 vzorek napadený škůdci. Zkouška proběhne na zadaném pozemku s jednou z výše uvedených plodin.

 

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na web.

S ohledem na agrotechnické lhůty se zkouška koná ve druhém nebo třetím čtvrtletí kalendářního roku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZD Rosice

Školní statek Humpolec

Agrární komora ČR