Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika léčivých a aromatických rostlin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy léčivých a aromatických rostlin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat léčivé a aromatické rostliny v různých vývojových fázích Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů léčivých a aromatických rostlin na stanoviště včetně čistoty životního prostředí Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci léčivých a aromatických rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj léčivých a aromatických rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit obsah živin na daném stanovišti dle agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZP) Praktické předvedení
b Na základě výsledků AZP a plánovaného výnosu navrhnout dávky živin pro základní hnojení, případně navrhnout úpravu pH v rámci osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv pro základní hnojení s ohledem na plánovaný výnos a výsledek AZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přihnojení léčivých a aromatických rostlin za vegetace včetně listových hnojiv a stanovit vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k léčivým a aromatickým rostlinám Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj léčivých a aromatických rostlin na konkrétním pozemku. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování léčivých a aromatických rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování léčivých a aromatických rostlin a jejich využití Ústní ověření
b Popsat technologii pro založení porostů léčivých a aromatických rostlin Ústní ověření
c Popsat zařazení léčivých a aromatických rostlin do osevního postupu Ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování léčivých a aromatických rostlin Písemné ověření
e Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci léčivých a aromatických rostlin Ústní ověření
f Navrhnout vhodný technologický postup pro pěstování zadané léčivé a aromatické rostliny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba spnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v léčivých a aromatických rostlinách a ošetřování proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů léčivých a aromatických rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu léčivých a aromatických rostlin na konkrétním pozemku a navrhnout opatření k ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů, a zadat pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany pro léčivé a aromatické rostliny Ústní ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy léčivých a aromatických rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný termín sklizně zadaných léčivých a aromatických rostlin a odhadnout jejich výnos Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby sklizně a technologii sklizně a posklizňové úpravy zadaných léčivých a aromatických rostlin a zadat instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
d Stanovit požadavky na skladování zadaných léčivých a aromatických rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možnosti následného zpracování a využití zadaných léčivých a aromatických rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravků na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/ díl půdního bloku ve veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce léčivých a aromatických rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat klady a zápory pěstování léčivých a aromatických rostlin v rámci konvenčního a ekologického zemědělství Písemné ověření
b Určit jednotlivé nákladové položky pěstování léčivých a aromatických rostlin a objasnit možnosti jejich ovlivnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést výkupní požadavky na léčivé a aromatické rostliny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování léčivých a aromatických rostlin v zemědělském podniku. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou brány z konkrétního podniku nebo vytvořeny pro vzorový podnik. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu léčivých a aromatických rostlin (hnojení, ochrana rostlin) budou ověřovány na konkrétních porostech léčivých a aromatických rostlin.

Ze sortimentu léčivých a aromatických rostlin je třeba pro ověřování jednotlivých kompetencí využít ty nejrozšířenější, např. ostropestřec mariánský, kmín kořenný, heřmánek pravý, kopr vonný, máta peprná nebo měsíček lékařský.

U kompetence "Charakteristika léčivých a aromatických rostlin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky" , v kritériu a) uchazeč vyjmenuje minimálně 6 druhů léčivých a aromatických rostlin a vysvětlí jejich využití. V kritériu b) uchazeč rozpozná minimálně 10 druhů léčivých a aromatických rostlin v různých vývojových fázích. Využita budou semena rostlin, rostliny v porostu nebo jejich fotografie. V kritériu ad c) uchazeč naváže na kritérium a) a popíše nároky minimálně 6 druhů léčivých a aromatických rostlin.

U kompetence "Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj léčivých a aromatických rostlin" bude k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence "Diagnostika škodlivých činitelů v léčivých a aromatických rostlinách a opatření proti nim" v kritériu a) uchazeč určí choroby a škůdce minimálně na 2 druzích léčivých a 2 druzích aromatických rostlin pěstovaných v regionu zemědělského subjektu, kde je konána zkouška. Dále určí 10 vzorků plevelů. V kritériu d) zkoušející zadá uchazeči konkrétního škůdce. K prověření kritérií c) a d) bude k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

U kompetence "Organizace sklizně a posklizňové úpravy léčivých a aromatických rostlin", v kritériu a) zadá zkoušejí minimálně 2 druhy léčivých a 2 druhy aromatických rostlin pěstovaných v regionu zemědělského subjektu, kde je konána zkouška. V kritériu e) uchazeč popíše možnosti následného zpracování a využití u 2 druhů léčivých a 2 druhů aromatických rostlin pěstovaných v regionu zemědělského subjektu, kde je konána zkouška.

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na web.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku s ohledem na agrotechnické lhůty.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZD Rosice

Školní statek Humpolec

Agrární komora ČR