Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam servisních prohlídek lyží a snowboardů Písemné ověření
b Popsat a charakterizovat pracovní postup a uvést výčet úkonů kompletní servisní prohlídky lyží a snowboardů s určením závad zjištěných prohlídkou Ústní ověření
c Uvést zásady kompatibility při výměně jednotlivých komponent vázání a dalšího příslušenství lyží a snowboardů. Zdůvodnit význam jejich dodržování Písemné ověření
d Uvést a charakterizovat jednotlivé stroje a zařízení, nezbytné pro údržbu a opravy lyží a snowboardů, popsat jejich funkci a údržbu Písemné ověření
e Uvést potřebné nástroje pro provozování skiservisu a popsat jejich funkci a údržbu Písemné ověření
f Uvést a charakterizovat druhy maziv, lepidel a čisticích prostředků nutných pro provoz skiservisu a uvést jejich užití Písemné ověření
g Uvést požadavky a zásady pro nakládání s odpady vzniklých při provozu skiservisu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základních normách a postupech potřebných pro mechanika skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci, servisní příručky a manuály k výkonu profese skiservismena Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v základních bezpečnostních a požárních předpisech nutných pro práci ve skiservisu Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech, které popisují zimní sportovní výstroj Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést a charakterizovat základní typy a druhy lyží a snowboardů a popsat jejich konstrukční specifika Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava lyží a snowboardů pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést postup vybalení, očištění a vizuální kontroly lyží, snowboardů a vázání Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat montáž vázání na snowboard Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat montáž vázání na běžky Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat montáž vázání na sjezdové lyže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit lyžařskou zdatnost, tělesné parametry a věk zákazníka Praktické předvedení
b Zjistit speciální požadavky zákazníka a jeho lyžařský styl Praktické předvedení
c Doporučit zákazníkovi vhodnou úpravu skluznic a hran sjezdových a běžeckých lyží a snowboardu Praktické předvedení
d Doporučit zákazníkovi vhodný vosk pro finální úpravu skluznice sjezdových a běžeckých lyží a snowboardu Praktické předvedení
e Popsat a předvést údržbu lyží a snowboardů a charakterizovat její význam a vliv na životnost vybavení a bezpečnost uživatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž bezpečnostního vázání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat postup demontáže použitého vázání Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat opravu otvorů po šroubech případně dalšího poškození vzniklého při demontáži vázání Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat vázání na staré lyže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení bezpečnostního vázání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé modely vázání různých výrobců, uvést způsoby nastavení a seřízení bezpečnostního vázání Ústní ověření
b Uvést potřebné parametry pro určení jednotné kalibrované stupnice nastavení vypínacích sil DIN hodnoty nastavení vázání Ústní ověření
c Určit v jednotné kalibrované stupnici nastavení vypínacích sil DIN správnou hodnotu pro seřízení vázání na modelovém příkladu Praktické předvedení
d Provést seřízení sjezdového vázání dle jednotné kalibrované stupnice nastavení vypínacích sil DIN Praktické předvedení
e Provést vizuální i mechanickou kontrolu vázání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní materiály a pomůcky používané pro opravu skluznic lyží a snowboardů Písemné ověření
b Provést očištění a odmaštění skluznice lyží a snowboardů Praktické předvedení
c Provést nanesení a zatavení opravného materiálu na skluznice lyží a snowboardů Praktické předvedení
d Provést seříznutí přebytečného opravného materiálu Praktické předvedení
e Provést přebroušení opravovaného místa na skluznici lyží a snowboardů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu hran na modelovém páru lyží a snowboardu, výrazné poškození zapravit ručně pilníkem Praktické předvedení
b Popsat a předvést způsob nastavení, čištění a údržby brousicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést nastavení úhlu broušení spodní hrany lyží a snowboardu dle jejich zaměření, případně specifického přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést nastavení úhlu broušení boční hrany lyží a snowboardu dle jejich zaměření, případně specifického přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést samotné broušení hran na brousicím stroji Praktické předvedení
f Provést ruční broušení hrany speciálním brouskem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení skluznice lyží a snowboardů na servisních strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést obsluhu brusného stroje tak, aby šetrně opracoval skluznici lyží a snowboardu po celé ploše Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat rozdílný způsob přípravy skluznice běžeckých lyží pro klasickou techniku a pro bruslení Ústní ověření
c Provést finální úpravu struktury na skluznici pomocí speciálního brusného kamene Praktické předvedení
d Vyjmenovat potřebné pomůcky pro úpravu skluznic běžeckých lyží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Voskování skluznic lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní typy vosků pro sjezdové lyže a snowboardy, jejich určení a způsob nanášení Písemné ověření
b Popsat způsob určení mazací komory běžeckých lyží pro klasickou techniku Písemné ověření
c Popsat a předvést nanesení základního vosku na skluznici pomocí voskovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést ruční zažehlení vosku do skluznice Praktické předvedení
e Provést stažení přebytečného vosku ze skluznice pomocí speciální škrabky Praktické předvedení
f Provést vyleštění navoskované skluznice Praktické předvedení
g Uvést a charakterizovat typy vosků pro běžecké lyžování, jejich určení a způsob nanášení v závislosti na běžecké technice Písemné ověření
h Uvést pomůcky potřebné k nanášení vosků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Finální úprava lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést očištění lyží a snowboardů od vosku, vazelíny a jiných nečistot Praktické předvedení
b Zkontrolovat lyže a snowboard před odevzdáním zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní ochranné pracovní pomůcky a vhodný pracovní oděv.

 

Pokud není explicitně uvedeno, je výraz „lyže“ v tomto standardu chápán jako zároveň lyže běžecké a sjezdové.

 

U praktického předvedení kompetencí (Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu; Montáž a demontáž bezpečnostního vázání; Seřízení bezpečnostního vázání; Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů; Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení; Broušení skluznice lyží a snowboardů na servisních strojích; Voskování skluznic lyží a snowboardů; Pro ověřování kompetence Finální úprava lyží a snowboardů) lze použít makety (modely) lyží a snowboardů.

Při ověření kompetence Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů lze uchazeči předložit obrazové předlohy.

 

Kompetence Orientace v základních normách a postupech potřebných pro mechanika skiservisu, kritérium a)

  • Ověřuje se v průběhu celé zkoušky.

 

Kompetence Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů, kritérium a)

  • Užívání a orientace v pojmech bude sledováno autorizovanou osobou po celou dobu zkoušky.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritérium b)

  • Snowboardem je chápán běžný komerční typ snowboardu.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritéria b), c)

  • Uchazeč bude provádět montáž vázání pro konkrétní osobu, tj. na konkrétní příklad.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritéria b), c), d)

  • Montáž je také možné provádět na modelu lyží a snowboardu.

 

Kompetence Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu

  • Bude veden rozhovor se zkoušejícím nebo figurantem.

 

Kompetence Seřízení bezpečnostního vázání, kritérium c)

  • Hodnota se určuje na základě rozhovoru dle kompetence Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu, kritérium a).

 

Kompetence Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů

  • Oprava skluznice je možná buď na sjezdových nebo běžeckých lyžích nebo na snowboardu, tj. pouze na jednom typu.

 

Kompetence Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení, kritéria a), c), d), e), f)

  • Lze provádět buď na sjezdových lyžích nebo snowboardu.

 

Kompetence Voskování skluznic lyží a snowboardů, kritérium c)

  • Lze provádět na obou druzích lyží nebo na snowboardu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sport Oskar Otrokovice

SENZA Sport, s. r. o.

Cyklo - Ski - Sport Vávra Roman, Bystřice pod Hostýnem

Petr Havrda Consulting