Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Mechanik sportovních potřeb
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam servisních prohlídek lyží a snowboardů Ústní ověření
b Popsat a charakterizovat pracovní postup a uvést výčet úkonů kompletní servisní prohlídky lyží a snowboardů s určením závad zjištěných prohlídkou Ústní ověření
c Uvést zásady kompatibility při výměně jednotlivých komponent vázání a dalšího příslušenství lyží a snowboardů; zdůvodnit význam jejich dodržování Ústní ověření
d Uvést a charakterizovat jednotlivé stroje a zařízení nezbytné pro údržbu a opravy lyží a snowboardů, popsat jejich funkci a údržbu Ústní ověření
e Uvést potřebné nástroje pro provozování skiservisu a popsat jejich funkci a údržbu Ústní ověření
f Uvést a charakterizovat druhy maziv, lepidel a čisticích prostředků nutných pro provoz skiservisu a uvést jejich užití Ústní ověření
g Uvést požadavky a zásady pro nakládání s odpady vzniklých při provozu skiservisu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základních normách a postupech potřebných pro mechanika skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci, servisní příručky a manuály k výkonu profese skiservismena Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v základních bezpečnostních a požárních předpisech nutných pro práci ve skiservisu a předpisy dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech, které popisují zimní sportovní výstroj Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat základní typy a druhy lyží a snowboardů a popsat jejich konstrukční specifika Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava lyží a snowboardů pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v různých druzích běžeckého vázání (dva vzájemně nekompatibilních systémy běžeckého vázání SNS a NNN) Ústní ověření
b Předvést a popsat montáž vázání na snowboard Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést postup vybalení, očištění a vizuální kontroly lyží, snowboardů a vázání Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat montáž vázání na běžecké lyže pro klasickou a bruslařskou techniku Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat montáž vázání na sjezdové lyže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit lyžařskou zdatnost, tělesné parametry a věk zákazníka Praktické předvedení
b Zjistit speciální požadavky zákazníka a jeho lyžařský styl Praktické předvedení
c Doporučit zákazníkovi vhodnou úpravu skluznic sjezdových lyží, běžeckých lyží a snowboardu a hran sjezdových lyží a snowbordu Praktické předvedení
d Doporučit zákazníkovi vhodný vosk pro finální úpravu skluznice sjezdových a běžeckých lyží a snowboardu Praktické předvedení
e Popsat a předvést údržbu lyží a snowboardů a charakterizovat její význam a vliv na životnost vybavení a bezpečnost uživatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž bezpečnostního vázání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat postup demontáže použitého vázání Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat opravu otvorů po šroubech případně dalšího poškození vzniklého při demontáži vázání Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat vázání na staré lyže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení bezpečnostního vázání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé modely vázání různých výrobců, uvést způsoby nastavení a seřízení bezpečnostního vázání Ústní ověření
b Uvést potřebné parametry pro určení jednotné kalibrované stupnice nastavení vypínacích sil DIN hodnoty nastavení vázání Ústní ověření
c Určit v jednotné kalibrované stupnici nastavení vypínacích sil DIN správnou hodnotu pro seřízení vázání na modelovém příkladu Praktické předvedení
d Provést seřízení sjezdového vázání podle jednotné kalibrované stupnice nastavení vypínacích sil DIN Praktické předvedení
e Provést vizuální i mechanickou kontrolu vázání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní materiály a pomůcky používané pro opravu skluznic lyží a snowboardů Ústní ověření
b Provést očištění a odmaštění skluznice lyží a snowboardů Praktické předvedení
c Provést nanesení a zatavení opravného materiálu na skluznice lyží a snowboardů Praktické předvedení
d Provést seříznutí přebytečného opravného materiálu Praktické předvedení
e Provést přebroušení opravovaného místa na skluznici lyží a snowboardů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu hran na modelovém páru lyží a snowboardu, výrazné poškození zapravit ručně pilníkem Praktické předvedení
b Popsat a předvést způsob nastavení, čištění a údržby brousicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést nastavení úhlu broušení spodní hrany lyží a snowboardu podle jejich zaměření, případně specifického přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést nastavení úhlu broušení boční hrany lyží a snowboardu podle jejich zaměření, případně specifického přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést samotné broušení hran na brousicím stroji Praktické předvedení
f Provést ruční broušení hrany speciálním brouskem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení skluznice lyží a snowboardů na servisních strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést obsluhu brusného stroje tak, aby šetrně opracoval skluznici lyží a snowboardu po celé ploše Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat rozdílný způsob přípravy skluznice běžeckých lyží pro klasickou techniku a pro bruslení Ústní ověření
c Popsat způsob broušení skluznice běžeckých lyží se Skiny Ústní ověření
d Provést finální úpravu struktury na skluznici pomocí speciálního brusného kamene Praktické předvedení
e Vyjmenovat potřebné pomůcky pro úpravu skluznic běžeckých lyží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Voskování skluznic lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní typy vosků pro sjezdové lyže a snowboardy, jejich určení a způsob nanášení Ústní ověření
b Popsat způsob určení mazací komory běžeckých lyží pro klasickou techniku Ústní ověření
c Popsat způsob ošetření Skinů u běžeckých lyží Ústní ověření
d Popsat způsob ošetření běžeckých lyží pro bruslařskou techniku Ústní ověření
e Popsat a předvést nanesení základního vosku na skluznici pomocí voskovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést ruční zažehlení vosku do skluznice Praktické předvedení
g Provést stažení přebytečného vosku ze skluznice pomocí speciální škrabky Praktické předvedení
h Provést vyleštění navoskované skluznice Praktické předvedení
i Uvést a charakterizovat typy vosků pro běžecké lyžování, jejich určení a způsob nanášení v závislosti na běžecké technice Ústní ověření
j Uvést pomůcky potřebné k nanášení vosků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Finální úprava lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést očištění lyží a snowboardů od vosku, vazelíny a jiných nečistot Praktické předvedení
b Zkontrolovat lyže a snowboard před odevzdáním zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku
činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní osobní ochranné pracovní prostředky a vhodný pracovní oděv.

 

Pokud není explicitně uvedeno, je výraz „lyže“ v tomto standardu chápán jako zároveň lyže běžecké (pro klasickou a bruslařskou techniku) a sjezdové.

U běžeckých lyží je Skin označení pro „tulení pás“.

 

U praktického předvedení kompetencí (Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu; Montáž a demontáž bezpečnostního vázání; Seřízení bezpečnostního vázání; Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů; Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení; Broušení skluznice lyží a snowboardů na servisních strojích; Voskování skluznic lyží a snowboardů; Pro ověřování kompetence Finální úprava lyží a snowboardů) lze použít makety (modely) lyží a snowboardů.

Při ověření kompetence Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů lze uchazeči předložit obrazové předlohy.

 

Kompetence Orientace v základních normách a postupech potřebných pro mechanika skiservisu, kritérium a)

 • Ověřuje se v průběhu celé zkoušky.

 

Kompetence Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů, kritérium a)

 • Užívání a orientace v pojmech bude sledováno autorizovanou osobou po celou dobu zkoušky.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritérium b)

 • Snowboardem je chápán běžný komerční typ snowboardu.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritéria b), c)

 • Uchazeč bude provádět montáž vázání pro konkrétní osobu, tj. na konkrétní příklad.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritéria b), c), d)

 • Montáž je také možné provádět na modelu lyží a snowboardu.

 

Kompetence Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu

 • Bude veden rozhovor se zkoušejícím nebo figurantem.

 

Kompetence Seřízení bezpečnostního vázání, kritérium c)

 • Hodnota se určuje na základě rozhovoru podle kompetence Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu, kritérium a).

 

Kompetence Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů

 • Oprava skluznice je možná buď na sjezdových nebo běžeckých lyžích nebo na snowboardu, tj. pouze na jednom typu.

 

Kompetence Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení, kritéria a), c), d), e), f)

 • Lze provádět buď na sjezdových lyžích nebo snowboardu.

 

Kompetence Voskování skluznic lyží a snowboardů, kritérium e), f), g), h)

 • Lze provádět na obou druzích lyží nebo na snowboardu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti mechanik skiservisu.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti mechanik skiservisu.

 3. Profesní kvalifikace 69-067-H Mechanik/mechanička skiservisu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti mechanik skiservisu.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

 • vhodné nebytové prostory, aby bylo možno provést zkoušku na jednom místě, vybavené kompletním strojovým a materiálovým vybavením pro provozování skiservisu:

- stroj k broušení skluznice a hran

- vybavení k opravě skluznic (opravná preparační hmota, zapalovač příp. kahan, ocelová škrabka)

- vybavení k voskování skluznic (lyžařské vosky, voskovačka, plastová škrabka, žehlička)

- vybavení k leštění skluznic (lešticí kartáč)

- pracovní stůl s možností upnutí lyží do svěráku na lyže

- čisticí a odmašťovací prostředky na lyže

- plastové záslepky otvorů

- základní nářadí: šroubováky, škrabky, pilníky, brousky, vrtačka, vrtáky

- ruční brousek na hrany

 • minimálně 1 pár nových běžeckých i sjezdových lyží, 1 snowboard, 1 vázání na běžecké i sjezdové lyže a 1 vázání pro snowboard

 • použité lyže a snowboard s namontovaným vázáním

 • cvičné makety lyží a snowboardů s vhodným vázáním (jako cvičná maketa se rozumí nové, případně použité lyže + vázání a snowboard + vázání, na kterých lze předvést všechny praktické úkoly nutné pro provedení zkoušky)

 • lyžařské a snowboardové boty kompatibilní s cvičnými maketami (nové anebo použité)

 • obrazové předlohy

 • jednotná kalibrovaná stupnice nastavení vypínacích sil DIN normy (DIN 7881 Chart for ski bindings)

 • technická dokumentace, servisní příručky a manuály

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SPORT OSKAR

Ski-bike centrum

Emseko Bike

Petr Havrda Consulting