Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat se stavebními normami, s technickými tabulkami a s technickou zprávou Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve výrobní dokumentaci a technických předpisech výrobců materiálů, znalost problematiky rozměrové roztažnosti a dilatování konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit problematiku rozměrové roztažnosti a dilatování konstrukcí Ústní ověření
e Provést záznam do stavebního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejběžnější typy obkladových materiálů používaných pro zavěšené fasády a technologii jejich zpracování, manipulace, skladování a údržby Ústní ověření
b Organizovat pracoviště před započetím montáže, volit a připravit nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
d Převzít staveniště, materiál a lešení Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit materiál na stavbě a v dílně (krátit profily, řezat cementovláknité desky, vrtat otvory do profilů a do desek) Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit odstupové vzdálenosti od stěny, určit polohu sloupků, podlážek a kotevních bodů pro stavbu lešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží zavěšených fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro zadanou montáž či demontáž, a to i s ohledem na plánované zásobování materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž obvodových konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat technologický postup montáže, zvolit vhodná nářadí a měřidla, provést zaměření a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit fasádu a umístění kotevních prvků podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Montovat fasádní rošt minimálně 8m² (stěnové úhelníky včetně kotvení), montovat tepelné a pojistné izolace Praktické předvedení a ústní ověření
d Přeměřit namontovanou podkonstrukci a zadat rozměry fasádních obkladových prvků pro naformátování Praktické předvedení a ústní ověření
e Montovat hlavní profily roštu a jejich vyrovnání do předepsané roviny a montovat předepsané příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést tahovou zkoušku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Kontrolovat postupy v průběhu montáže pro eliminaci načítání případných chyb Praktické předvedení a ústní ověření
h Montovat do konstrukce fasády ostění, nadpraží, parapet, sokl, atiku, nároží a kout (namontovat minimálně dva z těchto prvků pro jednu ucelenou konstrukci) Praktické předvedení
i Spolupracovat při projednávání prováděných prací s navazujícími řemesly a požadavky na stavební připravenost Ústní ověření
j Spolupracovat při přejímce fasády před demontáží lešení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace se zavěšenými konstrukcemi a jejich částmi za použití vhodných mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži zavěšených fasád Ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž zavěšených fasád včetně zásad BOZP Ústní ověření
c Manipulovat s konstrukčními prvky za použití mechanizace podle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáž zavěšených fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit použité strojní zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality stavebních materiálů Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Uskladnit používaný stavební materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-stavebnich-konstru-2ace#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o školení pro práci ve výškách a vazačský průkaz.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání ze skupiny stavebnictví ev. strojírenství + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti přípravy nebo realizace zavěšených fasád nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví, ev. strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti přípravy nebo realizace zavěšených fasád nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti přípravy nebo realizace zavěšených fasád nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání se stavebním nebo strojním zaměřením a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti přípravy nebo realizace zavěšených fasád nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavební výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je stanoven autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Výcvikové pracoviště nebo staveniště (vzorová plocha) min. rozměrů 5,5 x 4,5 bm umožňující provedení zkoušek, vybavené potřebnými stroji a zařízeními vhodnými pro montážní práce včetně přísunu potřebné energie a nezbytného sociálního zázemí.

 

 • vzorová celohliníková konstrukce roštu (Iltegro nebo ekvivalent) pro montáž zavěšené fasády s deskami lehkého typu pro opakovanou montáž (vzorová fasáda musí umožňovat umístění ostění, nadpraží, parapetu, soklu, atiky, nároží a koutu)
 • zvedací zařízení (kladkostroje, zvedáky)
 • montážní plošina, lešení
 • fixační prvky pro uchycování montovaných dílců
 • materiál, polotovary, stěnové úhelníky, AL profily na svislé rošty, nosníky (dřevěné hranoly, kotvící prvky, fasádní a zatloukací hmoždinky, čepové kotvy, držáky tepelné izolace), izolační materiály (minerální vata a pro zakrytí difuzní hydroizolační kontaktní fólie), fasádní desky o rozměrech 1,2 x 2,5 m, tl. 5 až 30 mm, prefabrikované prvky (nadpraží, parapety, sokly, atiky).
 • měřicí nástroje: metr, vodováha, olovnice, úhelník, laserové měřicí přístroje
 • montážní nástroje: ruční vrtačka, akušroubovák, akunýtovačka, momentový klíč, kapovací pila, vrtací kladivo, úhlová bruska, pistole na lepidlo, kladivo, kleště, další drobné nářadí (nářaďový kufr)
 • vybavení pro výškové práce (zajištění proti pádu – bezpečnostní popruh, vázací popruh a samonavíjecí závěs)
 • technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi (výkresy, normy, servisní příručky apod.)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 14 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZAV-FAS, o. s.

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

KVKGROUP