Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kadeřník, holič
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést dialog se zákazníkem, zjistit požadavky a představy zákazníka Praktické předvedení
b Provést diagnózu vlasů, vlasové pokožky a zhodnotit kvalitu a stav vlasů Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit zákazníkovi účes s ohledem na jeho přání, kvalitu vlasů, vlasové pokožky a celkový vzhled a životní styl Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných kadeřnických přípravků, nářadí a pomůcek, organizace práce v kadeřnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné přípravky, nářadí a pomůcky potřebné pro vytvoření zvoleného účesu Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup zvoleného účesu a popsat efektivní organizaci práce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Mytí, regenerace vlasů a masáž hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mytí vlasů a vlasové pokožky Praktické předvedení
b Aplikovat vhodný druh regenerace a zdůvodnit její použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat vhodný druh vlasové vody nebo vlasového tonika a provést ruční masáž pokožky hlavy a zdůvodnit volbu zvoleného přípravku vlasové kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání dámských vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný druh střihu v souladu s vytvářeným účesem a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné nářadí a pomůcky pro zvolený střih a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střih vlasů v souladu se zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání pánských vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný druh střihu v souladu s vytvářeným účesem a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat nářadí a pomůcky vhodné pro zvolený střih a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střih vlasů v souladu se zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Barvení vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup provedení zkoušky citlivosti pokožky Ústní ověření
b Určit procento šedivosti vlasů a zvolit vhodný barevný odstín za použití vlasové barevnice (vzorníku barev) Praktické předvedení a ústní ověření
c Správně určit koncentraci peroxidu vodíku a namíchat barvu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Nanést připravenou barvu na vlasy podle zvoleného technologického postupu a určit dobu působení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vymýt barvu z vlasů a provést regeneraci vlasů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Melírování vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést techniky melírování vlasů a zvolit pomůcky a nářadí v souladu se zvoleným účesem Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit si melírovací směs a použít vhodnou koncentraci peroxidu vodíku v souladu s návodem výrobce a kvalitou vlasů Praktické předvedení
c Vytvořit zvolenou technikou na vlasech melíry Praktické předvedení
d Vymýt z vlasů melírovací směs a provést regeneraci vlasů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění chemické preparace vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě diagnózy vlasů vybrat vhodný druh preparačního roztoku, vhodnou velikost natáček a určit dobu působení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést chemickou preparaci vlasů do tvaru účesu podle technologického postupu a návodu výrobce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvarování a konečná úprava vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy vodové ondulace Ústní ověření
b Tvarovat účes technikou ondulace horkým vzduchem Praktické předvedení
c Tvarovat účes technikou vodové ondulace natáčení na natáčky Praktické předvedení
d Tvarovat účes technikou pokládané vlny a kroužkováním Praktické předvedení
e Vyjmenovat a předvést techniky žehlení, kulmování a krepování vlasů Praktické předvedení a ústní ověření
f Použít u všech technik vhodné stylingové přípravky, předvést jejich aplikaci a uvést jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba společenských účesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současné trendy dámských společenských účesů Ústní ověření
b Vytvořit dámský společenský účes Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Holení a úprava vousů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vousy na holení mydlením nebo napářkou s dodržením technologického postupu pro změkčování vousů Praktické předvedení
b Holit vousy břitvou po směru jejich růstu a přeholit vousy břitvou proti směru růstu Praktické předvedení
c Ošetřit pokožku po holení, zvolit vhodné přípravky k ošetření podle stavu pokožky Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit vousy do požadovaného tvaru nůžkami, břitvou a elektrickým střihacím strojkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kalkulace ceny, evidence a vyúčtování tržeb za služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kalkulovat cenu poskytnutých služeb podle platného ceníku a provést výpočet Praktické předvedení
b Vystavit pokladní doklad a vysvětlit hotovostní a bezhotovostní způsob platby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapsat tržbu do záznamu evidence tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech bezpečnosti ochrany zdraví zákazníka i zaměstnance Písemné ověření
b Orientovat se v hygienických předpisech a zásadách osobní hygieny v průběhu pracovní činnosti Písemné ověření
c Orientovat se v předpisech požární ochrany Písemné ověření
d Uvést způsoby běžné údržby kadeřnických zařízení a pomůcek Písemné ověření
e Orientovat se v hygienických a bezpečnostních předpisech pro běžnou údržbu kadeřnické provozovny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kadernik#zdravotni-zpusobilost).

Všechny osoby, které se přímo účastní zkoušky musí mít platný zdravotní průkaz.

Autorizovaná osoba informuje, které nářadí, pomůcky a materiál potřebný pro výkon zkoušky si přinese uchazeč v minimálním počtu 1 kus:

 • nůžky
 • efilační nůžky
 • seřezávač
 • žiletková břitva
 • dámské hřebeny
 • pánský hřeben
 • hřeben se špičkou
 • oboustranný kartáč
 • kulaté kartáče na foukanou
 • pinety
 • natáčky na vodovou ondulaci
 • skřipce, sponky, vlásničky, gumičky
 • ozdoba společenského účesu
 • příčesek
 • pracovní oblečení a obuv

 

Chce-li uchazeč pracovat se svými elektrickými přístroji musí doložit revizi přístroje ne starší než jeden rok.

 

Po dohodě s uchazečem je možné, aby si uchazeč zajistil vlastní figuranty, vlastní fén s platnou revizí a vlastní barvicí, odbarvovací a melírovací přípravky

 

Kompetence Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče

Cílem kompetence je sladění požadavků zákazníka s možností profesionální úpravy vlasů. V této kompetenci bude vybrán vhodný typ účesu s ohledem na přání zákazníka.

 

Kompetence Barvení vlasů, Provádění chemické preparace vlasů a Tvarování a konečná úprava vlasů.

Uchazeč si musí efektivně zorganizovat práci tak, aby mohla být ověřena všechna kritéria jednotlivých kompetencí. Uchazeč musí zhotovit celý úkon

 

Kompetence Melírování vlasů

kritérium c) - technika melírování se předvede na minimálně deseti pramenech

 

Kompetence Tvarování a konečná úprava vlasů

Cílem je ověření dovednosti zvládnutí techniky ondulace horkým vzduchem, vodové ondulace natáčením na natáčky, pokládané vlny a kroužkováním, žehlení, kulmování a krepování vlasů.

 

kritérium b) - technika ondulace horkým vzduchem se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium c) - technika vodové ondulace natáčením na natáčky se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium d) - technika pokládané vlny a kroužkování se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium e) - technika žehlení se předvede na minimálně deseti pramenech

- technika kulmování se předvede na minimálně deseti pramenech

- technika krepování vlasů se předvede na minimálně deseti pramenech

 

Písemná forma ověření se uskuteční formou testu s výběrem odpovědí.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Týká se kompetence:

Dodržování zdravotních a hygienických předpisů BOZP a PO

 

Zkoušející při zkoušce sleduje dodržování technologických postupů, používání odborné terminologie, dodržování návodů výrobce, dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a hospodárné nakládání s materiálem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOU kadeřnické, Praha 8

Kadeřnický salon H+M

Školicí centrum RT