Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér hydroizolací spodní stavby
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací spodních staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit různé druhy stavební dokumentace, vyhledat a určit druh použitých vodotěsných izolací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst projektovou dokumentaci – technickou zprávu a stavební výkresy (půdorysy, řezy a detaily), výpočty (výkaz výměr, výpis prvků atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst technickou dokumentaci, technologické předpisy provádění izolací, hydrogeologické průzkumy, předpisy bezpečnosti práce atd. Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadanému úkolu montáže nebo opravy hydroizolace a zadanému druhu hydroizolace (proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit technologický postup a odůvodnit výběr navržené technologie Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokazování znalostí technologických postupů pro provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologii vzájemného spojování hydroizolačních materiálů (asfaltových, fóliových, stěrkových, stříkaných, bentonitových) Ústní ověření
b Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu navařováním Ústní ověření
c Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu lepením lepidly (včetně samolepicích úprav) Ústní ověření
d Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu mechanickým kotvením (na svislých konstrukcích) Ústní ověření
e Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu volným položením Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro hydroizolace spodních staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout pracovní postup pro hydroizolace mostovek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout pracovní postup pro hydroizolace tunelů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout pracovní postup pro dodatečné hydroizolace v interiérech (zejména koupelny atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení
f Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria dle části B standardu.
3

Výpočet potřeby materiálů pro provádění montáží a oprav hydroizolací spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu určenou k izolování z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresů Praktické předvedení s výpočtem
b Vypočítat potřebu materiálů a prvků pro plochu určenou k izolování Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů pro provádění montáží a oprav hydroizolací spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu a použitelnost konkrétního izolačního materiálu (hydroizolace, tepelné izolace a pomocných materiálů) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Posoudit kvalitu a použitelnost doplňkových prvků (mechanického kotvení, profilovaných pasů, dilatačních uzávěrů atd.) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování nosných podkladů pro provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu podkladu včetně osazení konstrukčních prvků podle zadání před prováděním navržené izolace a upozornit na jejich možnou nevhodnost Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Navrhnout provedení úprav podkladu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava hydroizolačních materiálů pro provádění montáží a oprav spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat manipulaci s různými druhy materiálů, vysvětlit skladování materiálů s ohledem na povětrnostní vlivy Ústní ověření
b Připravit izolační materiály před jejich zabudováním vzhledem k jejich vlastnostem a klimatickým podmínkám Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Dodržovat opatření BOZP s ohledem na použité technologie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat plynové jednotky k natavování a spojování živičných izolačních pásů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obsluhovat horkovzdušné jednotky ke spojování živičných a plastových izolačních pásů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Obsluhovat svařovací přístroje pro tavné a svařované spoje (spojovaní pomocí horkého klínu a extruzních spojů) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat další nástroje a přístroje používané při provádění hydroizolací Ústní ověření
e Popsat a provést údržbu a opravy pracovních nástrojů a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Dodržovat opatření BOZP s ohledem na použité technologie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky pro dopravu izolačních materiálů a jejich použití Ústní ověření
b Popsat způsoby dopravy a ukládání materiálů Ústní ověření
c Dopravit materiály na pracoviště, obsluhovat dopravní prostředky dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vodotěsnou izolaci z asfaltových pásů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Provést vodotěsnou izolací ze syntetických fólií Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Vysvětlit provádění vodotěsných izolací z bentonitových rohoží Ústní ověření
d Vysvětlit provádění vodotěsných izolací ze stěrkovaných a stříkaných materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opracovávání konstrukčních detailů hydroizolací spodních a inženýrských staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit hydroizolaci prostupu izolační vrstvou Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Zhotovit hydroizolaci dilatačního uzávěru Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Vysvětlit provádění etapových (zpětných a obrácených) spojů Ústní ověření
d Provést mechanické kotvení hydroizolační vrstvy Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí provádění ochrany hydroizolací inženýrských a spodních staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby ochrany hydroizolací spodních staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby ochrany hydroizolací mostovek Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby ochrany hydroizolací tunelů proti zemní vlhkosti a tlakové vodě Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby ochrany dodatečných hydroizolací v interiérech (zejména koupelny atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolu vodotěsnosti provedených hydroizolací izolací Ústní ověření
b Popsat pracovní postup provedení ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací spodních a inženýrských staveb dle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění hydroizolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Ústní ověření
c Popsat hlavní zásady při likvidaci odpadů, zvláště chemických, hořlavin, žíravin Ústní ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s odpadem Ústní ověření
e Dodržovat podmínky BOZP a PO při provádění hydroizolací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím. Po dohodě s autorizovanou osobou může použít osobní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Metodické pokyny k provedení zkoušky

Venkovní práce mohou probíhat pouze za technologicky příznivých klimatických podmínek. Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k:

  • prokázání praktického spojování živičných pásů v hydroizolační soustavě (lepením, svářením),
  • prokázání znalostí opracování prostupů,
  • prokázání znalostí kotvení hydroizolačních soustav v ploše a stěnách při větších plochách,
  • provedení minimálně 50 m2 kompletní hydroizolační soustavy volitelného typu s minimálně jedním prostupem.

 

Je třeba posuzovat hospodárné využívání materiálů, dodržování technologických postupů a hledisek bezpečnosti práce, také časové zvládnutí jednotlivých úkolů. Předmětem hodnocení je i přístup k zadanému úkolu a manuální zručnost uchazeče.

Vzhledem k charakteru některých činností je nutno při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby.

Poznámky k plnění kompetencí a kritérií:

Orientace v technologických postupech pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb - je třeba splnit obě kritéria pro jeden druh hydroizolace podle zadání.

Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb - je třeba splnit jedno z kritérií a) až d) a kritéria e) a f).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

A.W.A.L., s. r. o.

Eduard Justa Ceramic Consulting Services