Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Těžař dříví motomanuální
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s motorovou pilou a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu motorové pily Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
d Popsat zásady BOZP při přepravě motorové pily, předvést její správné držení, bezpečný postoj při práci a pohyb na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady BOZP při příčném přeřezávání, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečnostní rizika a způsob jejich eliminace Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat zásady BOZP při kácení stromů, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečnostní rizika a způsob jejich eliminace Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat základní zakázané úkony a činnosti při práci s motorovou pilou Ústní ověření
h Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s motorovou pilou Ústní ověření
i Provést provozní kontrolu bezpečnosti motorové pily a předvést startování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a ukázat části motorové pily a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch a jejich odstraňování Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést denní údržbu podle návodu výrobce (vnější očištění pily, vyčištění vzduchového filtru, prostoru kolem spojky a brzdy řetězu, obrácení a vyčištění vodicí lišty a mazacích otvorů), včetně údržby řezací části Praktické předvedení
c Předvést týdenní údržbu podle návodu výrobce (30 – 40 provozních hodin – zkontrolovat startovací zařízení, očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky, odstranění otřepu hran lišty a namazání ložiska bubnu spojky, očištění žeber válce a ventilátoru) Praktické předvedení
d Předvést měsíční údržbu podle návodu výrobce (160 – 180 provozních hodin – vypláchnutí benzínové a olejové nádrže, propláchnutí nebo výměna sacích filtrů, čištění ochranné mřížky proti jiskření či síťky lapače jisker výfuku) Praktické předvedení
e Vyplnit záznamy o provozu motorové pily, včetně záznamů o provedených opravách a kontrolách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příčné přeřezávání motorovou pilou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, rozvalit skládku a zajistit zamezení samovolného rozvalení Praktické předvedení
b Předvést příčné přeřezávání slabšího i silnějšího dříví, než je délka vodicí lišty motorové pily Praktické předvedení
c Popsat způsoby příčných řezů s ohledem na tahovou a tlakovou stranu dříví a předvést jeho přeřezávání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob vyjmutí sevřené řezací části motorové pily z řezu Ústní ověření
e Předvést následnou manipulaci s dřívím bez a s pomocným nářadím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy lesních dřevin Praktické předvedení
b Popsat vhodné pracovní postupy při těžbě dříví s ohledem na specifické klimatické vlivy, terénní vlivy, technické vlastnosti dříví a druh dřeviny Ústní ověření
c Vysvětlit význam a definovat parametry zářezu, hlavního řezu a nedořezu při kácení stromu Ústní ověření
d Popsat používané nářadí při těžbě dříví a jeho využití Ústní ověření
e Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, určit směr pádu stromu a předvést směrové kácení stromu Praktické předvedení
f Předvést odvětvování a krácení dlouhých kmenů na výřezy Praktické předvedení
g Předvést odkornění pomocí motorového loupáku Praktické předvedení
h Popsat zvláštní případy kácení (dvojáky, zavěšené stromy, polomy) a jeden z těchto případů předvést Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sortimentace vytěžených kmenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat vady dříví, zhodnotit a změřit jejich rozsah a jejich vliv na sortimentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a určit jednotlivé sortimenty dříví podle kvality Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést sortimentaci vytěžených kmenů podle Doporučených pravidel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění výchovných zásahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadaný výřez nežádoucích dřevin a křovin pod elektrovody nebo podél cest Praktické předvedení
b Předvést výchovný zásah v porostu do 40 let věku při dodržení zásad organizace na pracovišti a rozvržení práce na základě konkrétních podmínek stanoviště a dřevinné skladby Praktické předvedení
c Předvést výchovný zásah v porostu nad 40 let věku při dodržení zásad organizace na pracovišti a rozvržení práce na základě konkrétních podmínek stanoviště a dřevinné skladby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese a měření dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést měření ležícího a rovnaného dříví Praktické předvedení
b Předvést práci s kubírovacími tabulkami, stanovit objem dříví v prostorových metrech a kubických metrech a zaevidovat získané hodnoty v evidenčních výkazech Praktické předvedení
c Předvést adjustaci vytěženého dříví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tezar-drivi-motomanualni#zdravotni-zpusobilost).

 

Pro účely posouzení vad dříví při sortimentaci použít Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR v aktuálním znění.

 

U kompetence Příčné přeřezávání motorovou pilou kritérium e) je používaným nářadím lesnická lopatka, klínky do řezu, háček, vynášecí kleště

a obracák.

 

U kompetence Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů v kritériu a) budou předmětem poznávání následující dřeviny, a to podle asimilačních orgánů a letorostů: Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín. Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, lípa, olše, topol, vrba. V kritériu d) je používaným nářadím lesnická lopatka, klínky do řezu, háček, vynášecí kleště a obracák.

V kritériu f) se ověřuje odvětvení a manipulace s jedním kmenem jehličnaté dřeviny a jedním kmenem listnaté dřeviny. V kritérium g) se ověřuje odkorněním jednoho výřezu.

 

U kompetence Sortimentace vytěžených kmenů se v kritériu c) ověřuje sortimentace jednoho kmene jehličnaté dřeviny a jednoho kmene listnaté dřeviny.

 

Zkouška proběhne ve dvou propojených částech, a to v praktické a teoretické. Praktickou část je nutné absolvovat v lesním porostu a na lesním skladu, a to při dodržení všech bezpečnostních předpisů, kde je možné ověřit znalost měření a dovednost práce s motorovou pilou. Uchazeč předvede kácení stromu, odvětvování a krácení surového kmene na sortimenty. Uchazeč též v lesním porostu předvede výměnu řetězu motorové pily včetně jeho nabroušení. Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily proběhne v technickém zázemí (dílna).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.

Hanušovická lesní, a. s.