Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v obchodní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat podstatu a význam marketingové a obchodní činnosti Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v marketingovém mixu a marketingových strategiích Písemné ověření
c Sestavit proces monitoringu konkurenčního prostředí pro porovnání podobných konkurenčních výrobků a navrhnout změny v ceně dle dodavatelských podmínek a poptávce na trhu Praktické předvedení a ústní ověření
d Definovat podstatu a princip marketingového výzkumu. Písemné ověření
e Popsat postupy potřebné pro zvýšení značky (brand) internetového obchodu. Vyjmenovat základní i pokročilé online marketingové nástroje pro propagaci webových stránek, brandu, zboží a služeb. Písemné a ústní ověření
f Vyjmenovat základní obchodní dokumentaci spojenou s obchodní zakázkou a vytvořit objednávku zboží/služeb Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat jednotlivé funkce obchodu a vysvětlit principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Písemné a ústní ověření
h Sestavit pravidelný měsíční přehled objednávek dle tržeb, druhů a množství prodaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat proces inventarizace zásob. Vyhodnotit nákladovost skladových zásob a navrhnout jejich optimalizaci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajištění přípravy, výroby a provozu prodejního webu (eshopu) a jeho následné řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tvorbu prodejního eshopu, sestavit jeho strukturu, vyjmenovat zásady grafiky Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit potřebné kroky vedoucí ke správnému výběru externí firmy jako dodavatele eshopu Písemné a ústní ověření
c Rámcově navrhnout grafickou podobu prodejního webu, včetně sestavení jeho struktury Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit potřebné kroky vedoucí ke správnému výběru externí firmy jako dodavatele webu Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat kroky k přípravě prodejních dokumentů u elektronické objednávky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Identifikace žádoucích funkcí webových stránek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a pokročilé funkce webových stránek, které pomáhají k efektivnímu provozu internetového obchodu Písemné ověření
b Popsat nástroje pro webovou analytiku internetového obchodu Písemné ověření
c Spočítat návratnost investic do reklamy na základě webových analytických nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat základní vyhledávače zboží a popsat jejich význam Písemné a ústní ověření
e Zpracovat data o prodeji a zákaznících do prezentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení
d Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP) podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice zásilek a jejich věcná správnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit proces expedice zásilky směrem k odběrateli Praktické předvedení
b Vypsat důležité dokumenty a náležitosti, které musí být nedílnou součástí expedované zásilky jak z pohledu odběratele, přepravce, tak i internetového obchodu Praktické předvedení
c Vyjmenovat přepravní společnosti působící na trhu v Česku, popsat princip jejich fungování, cenotvorby a výhodnost poskytovaných služeb Písemné a ústní ověření
d Popsat využití elektronických systémů k evidenci, komunikaci a expedici zásilky Písemné a ústní ověření
e Efektivně pracovat s fakturačním nástrojem a CRM (Customer relationship management, nástroj pro řízení vztahů se zákazníky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Jednání se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníky Praktické předvedení
b Řešit různé konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit na konkrétním příkladu podmínky a postupy reklamace zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V rámci zkoušky dojde k ověření obecných kompetencí nezbytných pro výkon profese, nikoliv k ověřování znalostí tvořících konkretní obsah služeb.

 

Součástí zkoušky je písemný test v délce 60 minut.

Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborných způsobilostí:

Orientace v marketingové a obchodní činnosti - kritéria hodnocení a), b), d) - g), i)

Zajištění přípravy, výroby a provozu prodejního webu (eshopu) a jeho následné řízení a) - e)

Identifikace žádoucích funkcí webových stránek - kritérium hodnocení a), b), d)

Expedice zásilek a jejich věcná správnost - kritéria hodnocení b) – d)

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek.

 

Poté následuje ústní část včetně praktického předvedení (viz způsoby ověření u jednotlivých kritériích). Během praktického předvedení bude nasimulovaná situace nespokojeného zákazníka, který chce svůj výrobek již podruhé reklamovat a uchazeč musí tuto situaci profesionálně vyřešit. Další situace může být v podobě námitek zákazníka na časovou náročnost popř. kvalitu zakázky a uchazeč má tuto situace opět konstruktivně vyřešit.

 

Pro splnění úkolů uvedených v hodnoticích kritériích je potřeba poskytnout uchazeči firemní dokumenty (je na rozhodnutí autorizované osoby, zda se bude jednat o fiktivní či reálnou firmu): objednávkové listy v tištěné a elektronické formě, přijaté faktury, vzor obchodní smlouvy, reklamační listy, záruční listy, dodací listy, firemní dokumenty charakterizující objem nákupu zboží za dané období, firemní leták s nabídkou zboží, databáze s podporovanými dodavateli, přičemž počet druhů firemních dokumentů k ověření nesmí být menší než pět a musí se mezi nimi vyskytovat faktura a vzor obchodní smlouvy.

 

Podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky je také splnění úkolů, které uchazeč dostane před termínem zkoušky. Výstupy v elektronické podobě uchazeč odevzdá nejpozději 3 dny před samotnou zkouškou, přičemž během zkoušky tyto výsledky bude prezentovat v časovém limitu 15 minut. Podrobné zadání jednotlivých úkolů a nutné materiály s potřebnými daty obdrží uchazeč nejpozději 3 týdny před konání zkoušky.

Úkol 1: Sestavit pravidelný měsíční přehled objednávek dle tržeb, druhů a množství prodaného zboží (do tabulkovém procesoru)

Úkol 2: Sestavit proces monitoringu konkurenčního prostředí pro porovnání podobných konkurenčních výrobků a navrhnout změny v ceně dle marketingové strategie firmy, dodavatelských podmínek a poptávce na trhu

Úkol 3: Zpracovat data o prodeji a zákaznících do prezentace

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Centrum Informační Společnosti, s. r. o.

MYPS, s. r. o.

Number one digital, s. r. o.

O2 Czech Rep., a. s.

VESNA, a. s.