Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v marketingové a obchodní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v marketingovém mixu a marketingových strategiích Písemné ověření
b Definovat podstatu a princip marketingového výzkumu Písemné ověření
c Zjistit ceny konkurenčních výrobků a navrhnout změny v ceně nabízených výrobků podle dodavatelských podmínek a poptávce na trhu Praktické předvedení a ústní ověření
d Definovat obchodní proces a fáze prodeje Ústní ověření
e Sestavit a vysvětlit kalkulaci nákladů, výnosů, zisků a ekonomických ukazatelů pro zajištění fungování e-shopu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyjmenovat kroky k přípravě prodejních dokumentů /obchodní dokumentace/ u elektronické objednávky Ústní ověření
g Popsat postup potřebný k prezentaci produktu na prodejním webu (e-shopu) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Tvorba a provoz prodejního webu (e-shopu) s využitím platformy a jeho efektivní řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tvorbu e-shopu, sestavit jeho strukturu podle zásad UX (user experience - uživatelská zkušenost/přívětivost webu), sepsat potřebný obsah Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit potřebné kroky vedoucí k správnému výběru externí firmy jako dodavatele šablony pro vytvoření prodejního webu a vytvořit e-shop pomocí naplnění platformy relevantním obsahem Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a zhodnotit analytická data prodejního webu (e-shopu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat a předvést jednotlivé doplňkové nástroje pro efektivnější řízení e-shopu (CRM - řízení vztahu se zákazníky, mailing, fakturační nástroj atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat platební metody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání on-line propagačních nástrojů pro prezentaci zboží a služeb na prodejním webu (e-shopu) a sociálních sítích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní vyhledávače zboží a služeb a popsat jejich význam Písemné ověření
b Charakterizovat podstatu affiliate marketingu (partnerského marketingu) Písemné ověření
c Stanovit a využít on-line propagační nástroje pro prezentaci zboží a služeb na prodejním webu (e-shopu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit a využít on-line propagační nástroje pro prezentaci zboží a služeb na sociálních sítích Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat SEO (Search engine optimization - optimalizace pro vyhledávače) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování zásad logistiky v internetovém obchodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat specifika logistiky internetového obchodu se zbožím a službami Písemné ověření
b Vyjmenovat důležité dokumenty a náležitosti, které musí být nedílnou součástí expedované zásilky, a to jak z pohledu odběratele, přepravce, tak i internetového obchodu Ústní ověření
c Stanovit množství zboží, potřebné k prodeji dle předpokládaného odbytu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob podle sortimentu a podle zásad logistiky Písemné ověření
e Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a podle sortimentu Praktické předvedení
f Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti jednotlivých forem komunikace: telefonická, e-mailová, on-line komunikace (chat) Písemné ověření
b Efektivně jednat/vyjednávat se zákazníkem a s obchodními partnery Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy péče o zákazníka Písemné ověření
d Řešit různé konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit na konkrétním příkladu podmínky a postupy reklamace zboží Písemné ověření
f Popsat etiku a správné zacházení s osobními informacemi a údaji (včetně GDPR) Písemné ověření
g Profesionálně jednat s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Součástí zkoušky je písemné ověření formou úloh, výpočtů a popisů, které zaručí splnění příslušného kritéria. Uchazeč na otázky zadané autorizovanou osobou odpovídá volnou formou.

Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborných způsobilostí:

Orientace v marketingové a obchodní činnosti - kritéria hodnocení a), b),

Využívání on-line propagačních nástrojů pro prezentaci zboží a služeb na prodejním webu (e-shopu) a sociálních sítích - kritéria hodnocení a), b) a e),

Uplatňování zásad logistiky v internetovém obchodě - kritéria hodnocení a), d),

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou - kritéria hodnocení a), c), e), f).

 

Kompetence - Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou - kritérium d) a e). Během praktického předvedení bude nasimulovaná situace nespokojeného zákazníka, který chce svůj výrobek již podruhé reklamovat a uchazeč musí tuto situaci profesionálně vyřešit. Další situace může být v podobě námitek zákazníka na časovou náročnost popř. kvalitu zakázky a uchazeč musí tuto situaci konstruktivně vyřešit.

 

Pro splnění úkolů uvedených v hodnoticích kritériích, konkrétně u kompetence Uplatňování zásad logistiky v internetovém obchodě - kritéria hodnocení e), f) je potřeba poskytnout uchazeči firemní dokumenty (je na rozhodnutí autorizované osoby, zda se bude jednat o fiktivní či reálnou firmu), přičemž počet druhů firemních dokumentů k ověření nesmí být menší než pět a musí se mezi nimi vyskytovat faktura a vzor obchodní smlouvy.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VESNA, a. s.

Centrum Informační Společnosti, s. r. o.

O2 Czech republic, a. s.

MYPS, s. r. o.