Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pracovník skladování a distribuce potravin
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Skladování, uchovávání, balení a expedice potravinářských polotovarů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uchovat potravinářské výrobky podle zásad výroby bezpečných potravin Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit jakost výrobků a obalů určených k balení – vizuální a smyslové hodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zabalit a označit potravinářské výrobky podle technologického postupu, případně je uložit do přepravních obalů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyřadit výrobky nestandardní jakosti Ústní ověření
e Vyexpedovat potravinářské výrobky Praktické předvedení
f Vysvětlit nebezpečí křížové kontaminace (fyzikální, chemické a biologické) potravinářských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
g Určit čtyři vzorky nebalených výrobků dané potravinářské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení pro balení a expedici potravinářských polotovarů, výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné technologické vybavení při balení a expedici potravinářských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
c Provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení v potravinářské výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základní evidence v potravinářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést předepsanou operativně-technickou evidenci potravinářských výrobků, polotovarů a obalů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sledovat významné parametry příslušných skladovacích a expedičních podmínek (např. teplotu, vlhkost, značení), provést vyhodnocení a záznam hodnot, uvést postup při překročení kritických mezí těchto parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat sanitační řád určený pro provoz balení a expedice potravinářských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Používat během práce pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
e Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením  (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/skladnik#zdravotni-zpusobilost).

Pracovní oděv si donese uchazeč vlastní.

Ověřování by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k balení a odbytu potravin s využitím technologických postupů a dodržováním hygienických zásad zacházení s potravinářskými výrobky.

Jedná se o mechanizované nebo automatizované potravinářské výroby např.: výroba konzerv, nápojů, cukrovinek, mléka, sýrů a dalších mlékárenských výrobků, lihu, lihovin, sladu, piva, mlynářských výrobků.

Uchazeči bude zadán konkrétní úkol související s balením potravinářských výrobků a jejich expedicí.

Pro ověření kompetence „Skladování, uchovávání, balení a expedice potravinářských polotovarů a výrobků" si zkoušející připraví vzorky výrobků dané potravinářské výroby.

Při plnění úkolů založených zejména na formě praktického předvedení hodnotitel sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání obalů a dalších pomocných látek, dodržování ekologických principů, zásad bezpečnosti práce, časového harmonogramu a organizace práce.

Při hodnocení se posoudí správnost provedení výrobních operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

UNIMILLS, a. s.

Europasta SE

PENAM, a. s.

Svaz průmyslových mlýnů