Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Zedník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat se stavebními normami a s technickými tabulkami Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím práce, volit a připravit nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění zdění a oprav žárotechnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít pracoviště, materiál a zajistit jeho vhodné uskladnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro provádění zdění a oprav žárotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro zadanou opravu žárotechnického zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výstavba běžných konstrukcí žárotechnických zařízení různými druhy žáruvzdorných materiálů na přesné vazby a styky, zpracování dusacích hmot, žáruvzdorných omítek, omazů a izolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zpracovávání žárobetonů Ústní ověření
b Vypočítat kubatury cihelného, betonového, dusaného zdiva k potřebě cihel, žárobetonu, dusací hmoty a malt Praktické předvedení
c Popsat postupy při montáži vláknitých vyzdívek a to z vláknitých rohoží, izolačních desek nebo z vláknitých bloků Ústní ověření
d Vysvětlit, popsat a provést torkretářské práce Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhutnit žárobetonovou směs Praktické předvedení
f Popsat zpracování plastických žáruvzdorných hmot Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměřování, zakládání a vyzdívání prvků žáruvzdorného zdiva dle výkresové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vyzdívku dvou pilířků ze šamotových cihel (250x123x65 mm) o rozměrech: 1.pilířek minimálně 250 x 250 mm, výška 1000 mm
2.pilířek minimálně 250 x 500 mm, výška 1000 mm
s důrazem na přesnost, rovinnost a svislost při dodržení minimálních spár
Praktické předvedení
b Provést přezdění otvorů ve stěně Praktické předvedení
c Provést napojení nové vyzdívky na vyzdívku starou Praktické předvedení
d Provést úpravu tvarového zdiva za pomoci řezání a broušení ručním nářadím Praktické předvedení
e Provést obezdívání prostupů konstrukcí šamotovým zdivem Praktické předvedení
f Řezat šamotové cihly na pile dle požadovaných tvarů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměřování, zakládání a vyzdívání složitějších prvků žáruvzdorného zdiva dle výkresové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vyzdívku stěny ze šamotového zdiva o tloušťce 250 mm a ploše minimálně 2 m2 včetně kotvících prvků, izolací a montáží vhodně zvolených dilatací Praktické předvedení
b Provést montáž vyzdívky z vláknitých rohoží nebo bloků včetně montáže kotvících prvků Praktické předvedení
c Provést betonáž tvarovky ze žárobetonu za použití míchačky s nuceným oběhem, správné dávkování směsi a záměsové vody, odběr směsi a uložení směsi do bednění včetně zhutnění Praktické předvedení
d Provést dusání vyzdívky za použití dusací hmoty a pěchovacího kladiva včetně povrchové úpravy Praktické předvedení
e Provést torkretování a nastavení stroje včetně napojení příslušenství. Pracovat s torkretářskou pistolí, regulovat směsi vodou v trysce a ukládat směsi na stěnu Praktické předvedení
f Provést vyzdívku segmentové klenby s důrazem na správné seřazení typů klínů, správné provedení závěrného klínu a kontrolovat plnost spár ze spodní části vyzdívky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiály používanými při zdění a opravách žárotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při zdění a opravách žárotechnických zařízení Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení při zdění a opravách žárotechnických zařízení Písemné a ústní ověření
c Zvolit a obsluhovat vhodné manipulační zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro zdění a opravy žárotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit použité nářadí a pracovní pomůcky používané pro zdění a opravy žárotechnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro zdění a opravy žárotechnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2096).

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

SOŠ stavební Brno-Bosonohy

Teplotechna Ostrava, a. s.

Stavební firma EMV