Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Krmivářský dělník
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek z pytlované krmné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat vzorek z volně ložené krmné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit počet dílčích vzorků ze zadaného množství krmné suroviny podle vnitřních předpisů výrobny krmných směsí Praktické předvedení
d Provést záznam do skladové evidence Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha pytlovací a balicí linky krmivářských hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat pytlovací a balicí linku hotových krmivářských výrobků Praktické předvedení
b Provést namátkovou kontrolu požadované hmotnosti balených výrobků, při zjištění odchylky informovat vedoucího výrobny Praktické předvedení
c Zkontrolovat správný chod pytlovací a balicí linky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Paletování krmivářských hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit hotové výrobky na palety Praktické předvedení
b Zabalit palety s výrobky do fólie Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Odvoz krmivářských hotových výrobků do skladu nebo na expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odvézt paletu s hotovými výrobky ručním paletovým vozíkem a uložit ji do skladu Praktické předvedení
b Vysvětlit zásady bezpečnosti práce při manipulaci a expedici výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zacházení s medikovanými premixy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a předvést příjem medikovaného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správného skladování medikovaného premixu Ústní ověření
c Popsat postup a předvést výdej medikovaného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/krmivarsky-delnik#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkoušející seznámí uchazeče s vnitřními předpisy výrobny krmných směsí, na které zkoušku skládá.

Zkouška probíhá při příjmu zadaných krmivářských surovin a obsluze pytlovací linky.

Pracovní oděv si uchazeč donese vlastní.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby krmných směsí a výživy zvířat.

  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby krmných směsí a výživy zvířat.

  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby krmných směsí a výživy zvířat.

  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii výroby krmiv a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby krmných směsí a výživy zvířat.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Výrobna krmných směsí
  • Pytlovací a balicí linka
  • Sklad krmivářských výrobků
  • Ruční paletový vozík
  • Suroviny pro výrobu krmiv, hotové výrobky, balicí materiál
  • Ochranné pracovní prostředky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Spolek pro komodity a krmiva

Odborný poradce pro krmivářství