Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému vzorku výrobku Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, pojmenovat jednotlivé dílce a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, obsluha, seřízení a údržba strojů pro výrobu obuvnických komponentů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj a zařízení pro vykonání zadané pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní údržbu a čištění strojů a zařízení s ohledem na dodržování BOZP podle zadání, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést seřízení stroje, připravit zařízení pro výrobu uvedených obuvnických komponentů nebo polotovarů podle zadání s ohledem na dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro výrobu obuvnických komponentů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál pro výrobu předloženého vzorku obuvnického komponentu nebo polotovaru a popsat požadované mechanické, zpracovatelské, funkční a hygienické vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést zásady pro třídění a hodnocení spodkových usní podle charakteru, povolených vad a využitelnosti plochy Ústní ověření
c Uvést zásady přípravy a úpravy materiálu pro výrobu komponentu nebo vysekávání polotovaru podle předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést, co ovlivňuje počet vrstev, ve kterých se zpracovávají jednotlivé druhy obuvnické lepenky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysekávání součástí pro výrobu obuvnických komponentů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat postup práce vysekávání požadovaného dílce spodku obuvi s pomocí výrobní dokumentace a předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout stroje a výrobní zařízení pro vysekávání požadovaného dílce spodku obuvi s přihlédnutím k výrobní dokumentaci podle předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést způsob označování vysekávacích nožů požadovaného dílce obuvi podle předloženého vzorku (napínací stélka, opatek, tužinka) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, vyztužování a tvarování napínacích stélek při výrobě obuvnických komponentů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jakou funkci má napínací stélka v obuvi, jaké jsou nejčastěji používané materiály na její výrobu a jaké by měly mít vlastnosti Ústní ověření
b Vysvětlit konstrukci a technologický postup výroby napínacích stélek: pro lepenou obuv, rámovou obuv, s klenkovým ztužením, ocelovým klenkem a další Ústní ověření
c Popsat způsoby vyztužování klenkové části napínací stélky Ústní ověření
d Předvést zhotovení výseku napínací stélky ze stélkové lepenky a její vytvarování podle předloženého vzorku při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování opatků a tužinek při výrobě obuvnických komponentů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést typy opatků, které rozlišujeme z hlediska tvaru, konstrukce, druhu materiálů a způsobu upevnění v obuvi Ústní ověření
b Popsat technologický postup tvarování opatků a jejich opracování podle druhu materiálu a způsobu spojení se svrškem obuvi Ústní ověření
c Předvést způsob kosení opatku podle předloženého vzorku při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat jednotlivé druhy používaných tužinkových materiálů a způsoby jejich úpravy a spojení se svrškem obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování obuvnických komponentů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup lisování a vysvětlit znaky jeho základních variant Ústní ověření
b Uvést a zdůvodnit vhodnost zvolených materiálů pro technologický postup lisování Ústní ověření
c Charakterizovat technologii výroby jednotlivých podešví a podpatků lisováním Ústní ověření
d Uvést faktory ovlivňující vlastnosti výlisku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava plošných obuvnických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup při laminaci textilu (lepením pomocí lepidel a spojováním natavením PU pěny) Ústní ověření
b Vyjmenovat základní druhy lepidel používaných pro laminaci Ústní ověření
c Předvést stanovenou pracovní operaci: nanesení lepidla na textil a na plotny spodkových materiálů (Evac, styropor) a následné slepení ploten materiálů pro výrobu napínacích stélek a podešví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Frézování, broušení a další úpravy okrajů obuvnických polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat technologický postup u jednotlivých způsobů opracování podešve a podpatku před montáží: frézování obvodu podešví a podpatků, obrušování obvodu podpatků, obrušování líce podešví, zdrsňování styčných povrchů lepených spojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob označování frézovacích nožů obvodů podpatků a fréz obvodu podešví Ústní ověření
c Popsat technologický postup opracování obvodů tužinek, napínacích stélek, opatků a podešví kosením Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění průběžných a konečných kontrol obuvnických komponentů a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob kontroly a kompletace vyseknutých dílců spodku obuvi Ústní ověření
b Popsat technické požadavky na kontrolu spodkových součástí obuvi: okraje napínací stélky, opatek a tužinky, úpravu obvodu podešve a podpatku, nános lepidla na spojovaných dílcích Ústní ověření
c Popsat postup při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole obuvnických komponentů a polotovarů, předvést technickou kontrolu na předložených vzorcích porovnáním s referenčními vzorky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku výroby obuvnických komponentů a polotovarů.

U odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritérium hodnocení a), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria konkrétní vzorek (např: stélku, podpatek, patník, podešev, ozdobu obuvi a další), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Příprava, obsluha, seřízení a údržba strojů pro výrobu obuvnických komponentů a polotovarů, kritéria hodnocení a), b), c), konkrétní pracovní operace, ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení.

Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie, využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů a používání jednoznačných formulací.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby obuvnických komponentů a polotovarů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leon ORTHOSHOES, s. r. o.

ORTO plus, s. r. o.