Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer maloobchodní franšízové sítě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Finanční analýza podniku a jeho provozoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah a smysl finanční analýzy podniku Ústní ověření
b Vysvětlit, pro koho jsou výstupy z finanční analýzy důležité a proč Ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit, v čem spočívají vybrané hlavní metody finanční analýzy Ústní ověření
d Ze zadaných podkladů spočítat základní ukazatele rentability, aktivity a likvidity, výsledky okomentovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Nákup a uzavírání smluv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní dodavatelsko-odběratelské vztahy, jejich podstatu a náplň Ústní ověření
b Obecně vyjmenovat základní typy smluv, se kterými se může Manažer maloobchodní/franšízové sítě běžně potkat Ústní ověření
c Vysvětlit a popsat podstatu a náplň franšízové smlouvy, vysvětlit, co to je franšízový systém, definovat, kdo je franšízor a franšízant, jednotlivé typy franšízových sítí, dle přístupu k jednotlivýcm pobočkám + uvést příklady z praxe Ústní ověření
d Popsat možné typy slev, bonusů, provizí a hlavní rozdíly mezi nimi Ústní ověření
e Na základě předložené tabulky, která zachycuje odběry jednotlivých franšízových poboček nějakého zboží (například firemní oblečení, propagační předměty apod.), stanovit ideální způsob předzásobení se tímto zbožím, výsledky okomentovat a obhájit (Využít lze i SW vybavení, v grafické podobě zachytit a zohlednit případné výkyvy poptávky vlivem sezónnosti apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
f Posoudit zadanou vzorovou smlouvu s potencionálním dodavatelem do sítě. Zhodnotit ji z hlediska výhodnosti/nevýhodnosti pro maloobchodní franšízovou síť. Stanovit návrhy na její úpravy a ty zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti odbytu dle požadovaných kritérií ve stanovených časových intervalech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit objemy odběrů (na základě stanoveného zadání) u jednotlivých franšízových provozoven dle jednotlivých dodavatelů Praktické předvedení
b Vytvořit v grafickém editoru grafické znázornění odběrů jednotlivých franšízových provozoven s vyznačením odběrů od jednotlivých dodavatelů Praktické předvedení
c Okomentovat výstupy z výše uvedených úkolů a zhodnotit je s ohledem na kritéria stanovená v zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a kontrola kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout hodnotící kritéria a standardy pro sledování kvality jednotlivých franšízových provozoven. Tyto standardy přehledně zpracovat v některém z běžných programů kancelářského balíčku Praktické předvedení
b Na vybrané provozovně provést kontrolu kvality (tedy kontrolu výše uvedených kritériií) Praktické předvedení
c Zpracovat přehledný report na PC z realizované kontroly (za použítí běžných kancelářských programů) Praktické předvedení
d Odprezentovat navrženou metodiku sledování spolu s výsledky kontroly Praktické předvedení
e Navrhnout zlepšující opatření pro danou provozovnu na základě dosažených výsledků kontroly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v příslušné oborové legislativě pro provádění kontrol prodejen maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podstatu zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v aktuálním znění) Ústní ověření
b Popsat podstatu zákona o vratných zálohovaných obalech, které jsou přijímány na maloobchodních prodejnách Ústní ověření
c Popsat podstatu zákona o označování zboží nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, v aktuálním znění Ústní ověření
d Popsat podstatu vyhlášky o značení lihu (149/2006, v aktuálním znění) Ústní ověření
e Popsat podstatu novely protikuřáckého zákona a popsat podmínky upozornění zákazu na maloobchodních provozovnách o prodeji alkoholu, tabákových a elektronických cigaret mladistvým osobám Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování koncepce, plánování a rozfázování projektu, formulování záměru a cíle projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je to projektové řízení, v čem spočívá a jaké výhody z jeho aplikace mohou plynout Ústní ověření
b Popsat základní fáze řízení projektu Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit vybrané metody a používané při řízení projektu (napříč všemi jeho fázemi) Ústní ověření
d Na základě zadaného písemného zadání navrhnout koncept eventu/události. Tuto koncepci jasně strukturovat a popsat jednotlivé fáze jejího průběhu Praktické předvedení
e Stanovit rozpočet na celou akci Praktické předvedení
f Navrhnout úsporná opatření s ohledem na snížení nákladů Praktické předvedení
g Na základě výstupů z bodů a, b, c, zpravovat cca 10 minutovou prezentaci v některém z prezentačních programů kancelářského balíčku Praktické předvedení
h Prezentovat celou koncepci navrhovaného řešení pořádané akce, včetně variantního rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
i Obhájit navrhované způsoby řešení v diskuzi s oponenty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Realizování personální politiky organizace s cílem optimálního fungování řízení lidských zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, v čem všem spočívá řízení lidských zdrojů, jaké základní právní normy jej upravují Ústní ověření
b Uvést základní ustanovení ze zákoníku práce, především o pracovní době, povinných přestávkách a přesčasech, nároku na dovolenou, zkušební a výpovědní dobu, možnosti rozvázání a zániku pracovního poměru, systémy odměňování zaměstnanců Ústní ověření
c Popsat základní typy pracovních kontraktů, zmínit možnosti práce na dobu určitou a neurčitou, podmínky, které musí být dodrženy pro uzavření DPP a DPČ. Ústní ověření
d Popsat základní fáze získávání nových zaměstnanců, možnosti využití outsourcingu v oblasti lidských zdrojů Ústní ověření
e Popsat, s jakými typy dokumentů se nejčastěji pracovníci řízení lidských zdrojů setkávají, vysvětlit význam každého z nich Ústní ověření
f Popsat rozdíl mezi koučingem a tréninkem zaměstnanců, vysvětlit, kdy je vhodné kterou metodu použít Ústní ověření
g Vysvětlit, na co je třeba si dát pozor při vedení prijímacího pohovoru, jaké otázky jsou považovány za diskriminační a neměly by být při pohovoru použity Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Obsluha kancelářských programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy programů běžně využívaných v praxi při práci s PC s přihlédnutím na náplň práce Manažera maloobchodní/franšízové sítě Ústní ověření
b Vyjmenovat, které z běžně používaných programů kancelářských balíčků jsou vhodné pro vytváření finančních statistik, analýz a reportů Ústní ověření
c Vytvořit v textovém editoru kopii části textu dle předloženého naformátovaného vzoru Praktické předvedení
d Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě poskytnutých údajů tabulku, která bude zachycovat meziroční indexové změny dané veličiny, její kumulativní nárůst, a to vše za použití tzv. vzorců - tedy automatického výpočtu veličiny po dosazení hodnot Praktické předvedení
e Převést výstupy ze dvou výše uvedených kritérií hodnocení do přenosného tiskového formátu (angl. zkr. PDF) Praktické předvedení
f Vytvořit soubor PDF z předcházejícího kritéria a odeslat za využití libovolného poštovního klienta na uvedenou adresu Praktické předvedení
g Dle stanoveného zadání vyhledat na internetu v libovolném internetovém prohlížeči 3 různé, lokální dodavatele zadaného produktu/služeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V rámci zkoušky na pozici "Manažer maloobchodní/franšízové sítě" se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti a teoretické poznatky, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky.

Podstatnou částí hodnocení je prověření znalostí uchazeče na pozici "Manažer maloobchodní/franšízové sítě" a kontrola znalosti a gramotnosti práce na PC při přípravě a zpracování poskytnutých dat za využití programů především z kancelářského balíčku. Základním požadavkem jsou softwarové znalosti při sestavování databází, grafů, statistik prodejů či obratů, nákladů a dalších finančních ukazatelů a veličin. Pro splnění některých úkolů uvedených v kritériích hodnocení je potřeba poskytnout uchazeči firemní podklady a přístup na vybranou obchodní provozovnu. Z hlediska správnosti a kontroly vypracovaní úkolů obdrží uchazeč podklady a materiály při samotné zkoušce, kde je také následně vypracuje a popíše jednotlivé výstupy autorizované osobě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.