Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 15.3.2021, pokud byl termín stanoven před 15.1.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní české (a implementované) legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu Katalogu odpadů a použít ho pro třídění odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat podklady k žádosti o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování technologických postupů a provozních předpisů pro evidenci, třídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin z plastových odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní požadavky na strukturu a obsah provozního předpisu pro příjem a skladování plastového odpadu Písemné a ústní ověření
b Vypracovat jednoduchý technologický postup zjištění druhu plastového odpadu Praktické předvedení
c Popsat environmentální a zpracovatelská rizika při recyklaci plastů a určit odpovídající technologický postup jejich zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat nařízení o povinné registraci chemických látek na trhu EU (REACH) Ústní ověření
e Vyjmenovat požadavky a vyplnit doklady pro průběžnou evidenci plastových odpadů a jejich recyklace podle platných předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních technologiích a materiálech pro recyklaci plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní typy odpadových plastů a technologií jejich recyklace Písemné a ústní ověření
b Nakreslit schéma a popsat materiálovou recyklaci plastů, které vznikají jako komunální odpad – použité plastové obaly Praktické předvedení a ústní ověření
c Nakreslit schéma a popsat chemickou recyklaci plastů, které vznikají jako odpad z výroby – organické sklo Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat surovinovou recyklaci silně znečištěných směsí různorodých plastových složek komunálního odpadu Ústní ověření
e Popsat energetické využití plastového odpadu a jeho převedení na nezávadné materiály – sádra, dusíkaté soli Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace, měření a hodnocení vstupních parametrů plastových odpadů a určení způsobu jejich recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení, charakteristiku a názvosloví základních typů polymerů a možnosti jejich využití pro recyklaci Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat základní metody měření vstupních parametrů plastového odpadu a posoudit získané hodnoty Písemné a ústní ověření
c Navrhnout nejjednodušší způsob recyklace určeného vzorku odpadů plastů při zajištění žádoucích vlastností Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat praktické příklady zjišťování různých typů termoplastů bez pomocí laboratoře Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit minimálně dva předložené vzorky materiálů z recyklace odpadů podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout zařazení vytříděných materiálů z recyklace podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit v minimálně dvou předložených vzorcích nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování postupu recyklace plastového odpadu a nastavení technologických parametrů recyklačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup demontáže a recyklace konkrétního plastového odpadu s ohledem na jeho konečné fyzikální a mechanické vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat hlavní části a vysvětlit princip fungování konkrétního recyklačního zařízení pro materiálovou recyklaci plastů Ústní ověření
c Nastavit parametry daného recyklačního zařízení na materiálovou recyklaci s ohledem na vlastnosti zpracovávaného termoplastu a jeho další využití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření výstupních parametrů recyklátu, hodnocení jeho vlastností a určení vhodnosti použití pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém sledování a vyhodnocování výstupního recyklátu Ústní ověření
b Analyzovat vzniklé odchylky při recyklačním procesu a navrhnout jejich eliminaci v souladu s technickými možnostmi daného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit rozdíly mezi vzorovým a skutečně vyrobeným recyklátem, určit jejich příčinu vzniku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky na dokumentaci shody u druhotných surovin z recyklace plastů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování technického stavu a výrobních parametrů a spolupráce při plánování oprav technologických zařízení pro recyklaci plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady péče o zařízení určené k materiálové recyklaci plastového odpadu a obsah provozního řádu Ústní ověření
b Určit kritická místa určeného zařízení pro recyklaci plastů s ohledem na minimalizaci rizika vzniku technologických závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat návrh požadavku na provedení plánované údržby daného recyklačního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z recyklačních zařízení pro plastové odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit místa pro skladování odpadů a druhotných surovin z recyklace plastů podle požadavků vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout označování a skladování plastových odpadů, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší, vody a půdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění druhotných surovin z recyklace plastů a jejich kontroly v průběhu skladování a přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přípravu druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu plastů k přepravě podle požadavků evropských nebo mezinárodních předpisů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit práci pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit členům pracovního kolektivu specifické ochranné pomůcky pro BOZP při recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat české (a implementované) legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z obchodního katalogu předepsané ochranné pomůcky při práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www.stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kriteriím nejméně dvě úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria. Zkoušející také zpřesní komoditní obsah zkoušky a surovin podle zaměření uchazeče. Výběr nejméně dvou komoditně odlišných vzorků stanoví AOs podle odborného zaměření uchazeče o zkoušku.

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat návody a předpisy v reálných podmínkách, a to z hlediska bezpečnosti práce, kvality druhotných surovin a nakládání s nebezpečnými odpady. Při vizuálním hodnocení druhů odpadů a znečištění bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován, jaké odpady obsahuje; jeho úkolem je podle tvaru a barvy odpadu rozlišit druhy (u šedě zbarvených kovů může jen podle zdroje/původu odhadnout, o jaký odpad se jedná, podobný problém je u výrobků z plastů). Uchazeč bude hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétním druhu odpadu za znečištění (např. legovaná ocel v odstřižcích plechu, litina v oceli, měď nebo slitiny mědi v oceli, hliník v mědi a měď v hliníku, kovy a sklo v plastech, kovy a porcelán ve skle). Důležitý je proces hodnocení vzorku uchazečem.

Při ručním třídění bude uchazeč postupovat podle návodu (např. podle snímků odpadů součástek a materiálů, snímků plastových lahví, označení materiálu pro účely recyklace) a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost si uchazeč sám vybere vhodné ochranné osobní pomůcky, případně nářadí.

Při demontáži nebo oddělování části zařízení bude uchazeč postupovat podle zadání a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost si uchazeč sám vybere vhodné ochranné osobní pomůcky a nářadí.

Vhodný manipulační prostředek a skladový kontejner bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

 

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpad, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti zaměstnance vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

 

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení a zdůvodnění.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zadaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

FATRA, a. s.

Odborní konzultanti